Om föräldrabalken

I föräldrabalken som tillkom 1949 finns alla bestämmelser som reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn. Den har ändrats ett flertal gånger för att anpassas till hur barn och deras föräldrar lever. Det vanligaste är att föräldrarna har gemensam vårdnad om sina barn. 

Om föräldrabalken


Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är barn mellan 0 och 17 år. I Föräldrabalken står det att ”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda enligt föräldrabalken.

Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.”

Barn upp till 18 år är omyndiga

Alla barn som inte fyllt 18 år är omyndiga. Det innebär exempelvis att om barnet själv skriver avtal är det inte juridiskt bindande. Men pengar som barnen själva tjänar ihop från 16 års ålder kan de bestämma över och skriva testamente över. Om de blir föräldrar innan 18 års ålder kan de vara vårdnadshavare men inte förmyndare. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan kan skyldigheten förlängas dock längst tills barnet är 21 år.

Här beskriver vi övergripande några delar av föräldrabalken som det kan vara bra att ha koll på och hänvisar till Riksdagens webbplats för vidare läsning.

Ur föräldrabalken

 • Om faderskapet
 • Om adoption
 • Vårdnad, boende och umgänge
 • Om underhållsskyldighet
 • Om förmyndare
 • Om god man och förvaltare
 • Om överförmyndare
 • Om olika typer av förvaltning

Om faderskapet 

När faderskap ska fastställas och modern är gift anses maken automatiskt vara fader. Om mamman är sambo måste pappan bekräfta faderskapet. Det görs genom en bekräftelse till Socialstyrelsen. Barnet får automatiskt moderns efternamn. Ska det ändras till pappans går det att göra genom en blankett till Socialstyrelsen.

Om adoption

Efter fyllda 25 år kan man normalt ansöka om att få adoptera. Vid en adoption tar adoptivföräldrarna över alla de rättsliga banden från de biologiska föräldrarna. Det innebär att adoptivbarnet har samma rättigheter som ett biologiskt barn vid exempelvis arv efter adoptivföräldern. Barn som fyllt 12 år får normalt inte adopteras utan eget samtycke.

Om vårdnad och umgänge

En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina behov tillgodosedda, ska försörja och se till att barnet får utbildning. Föräldrar är vårdnadshavare tills barnet är 18 år eller tills de har gift sig om det sker innan dess.

Om föräldrarna är gifta är båda vårdnadshavare till barnet. I annat fall blir mamman ensam vårdnads­havare. Om båda föräldrarna gemensamt önskar vara vårdnadshavare ordnas det i samband med att faderskapsbekräftelsen skickas till socialnämnden. 

Kan föräldrarna av någon anledning inte ta hand om sitt barn på ett tillfredsställande sätt kan socialnämnden efter prövning ordna förflyttning av vårdnaden. Barnet kan tillfälligt bo hos en fosterfamilj och fosterföräldrarna får ersättning för att ta hand om barnet.

Om umgänge

Om föräldrarna lever åtskilda har de ett gemensamt ansvar att tillfredsställa barnets behov av umgänge med den förälder där barnet inte bor. Om resekostnader uppstår ska föräldrarna dela på dem utifrån deras ekonomi och vad som anses vara skäligt.

Om underhållsskyldighet

Föräldrarna ska gemensamt svara för underhåll av barnet utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Kostnaderna ska delas efter föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Om en förälder inte lever ihop med barnet ska ett underhållsbidrag fastställas som den förälder som inte lever ihop med barnet ska betala. Kommer inte föräldrarna överens kan domstolen avgöra vilket belopp som ska betalas. Om barnet har varit hos den bidragsskyldiga föräldern under en sammanhängande tid kan avdrag på underhållsbidraget medges.

Underhållsskyldigheten upphör vid barnets 18-årsdag eller vid 20 år om barnet går i skolan.

Om förmyndare

I normalfallet är vårdnadshavare och förmyndare samma personer. En förmyndare ska ta tillvara barnets ekonomiska intressen. Om en förmyndare av någon orsak inte kan företräda barnet eller om ekonomiska intressen korsas med barnets, kan en god man utses. Även en förvaltare kan utses vid behov om en god man inte anses tillräcklig.

Om föräldrarna avlider innan barnet har blivit myndigt och har uppgett någon speciell person som de önskar ska bli förmyndare för barnet, utser rätten denna person om det inte är olämpligt.

Om god man

Kan förmyndaren av sjukdom eller annan orsak inte företräda barnet, förordnar överförmyndaren en god man som träder i förmyndarens ställe. Det sker bland annat i samband med att både barnet och förmyndaren är dödsbodelägare i samma dödsbo. Då företräder och tillvaratar en god man barnets intressen.

Om överförmyndare

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som har tillsyn över alla förmyndare. Kravet är att förmyndarna ska placera barnets tillgångar på ett tryggt sätt och samtidigt ge en skälig avkastning. Normalt bestämmer föräldrarna hur pengarna placeras och behöver inte redovisa barnets tillgångar. Men om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp (354 400 kronor år 2016) står barnets hela egendom under kontrollerad förvaltning. Det innebär att förmyndarna måste redovisa barnets tillgångar till överförmyndaren varje år. Det gäller också om barnet fått gåva under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Särskild förvaltning

Genom att skriva ett gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande går det att förordna om att förvaltningen av kapitalet ska ske av någon annan än förmyndaren och den personen måste namnges. Den som ska utöva förvaltningen ska årligen redovisa förvaltningen till förmyndaren. Den särskilda förvaltningen kan gälla även efter att barnet blivit myndigt.

Överförmyndarens samtycke

Om ett omyndigt barn tagit emot tillgångar genom arv, testamente eller genom försäkring till ett värde över­stigande 1 prisbasbelopp (44 300 kronor år 2016) ska tillgångarna sättas in på ett spärrat konto, så kallad överförmyndarspärr. Uttag måste godkännas av överförmyndaren. 

Det går också att förordna om särskild överförmyndarkontroll oavsett värde, genom att skriva in det i ett gåvobrev, testamente eller genom förmånstagarförordnande. Det innebär att det krävs överförmyndarens samtycke vid uttag.

Vissa placeringar kräver alltid godkännande av överförmyndaren:

 • Barnet får gåva i form av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Barnet ska låna ut pengar.
 • Barnet ska köpa, sälja eller inteckna en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Barnet ska driva en rörelse.
 • Om barnets tillgångar ska placeras i aktier.
 • Vid uttag från ett spärrat bankkonto.

Föräldrabalken

Vi hänvisar till Riksdagens webbplats för fördjupad läsning av föräldrabalken.

Föräldrabalken på riksdagen.se