Att skriva testamente

Genom att skriva ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det är viktigt att alla formkrav uppfylls för att det ska vara giltigt. 

Man i eka funderar på vad han ska skriva i sitt testamente, foto.

Allt utom bröstarvingars laglott går att testamentera till vem som helst. Ett icke gemensamt barn till gifta par och barn till sambor har alltid rätt att få ut sin laglott direkt efter förälderns död oavsett vad som står i testamentet.

I testamentet kan man exempelvis förordna att det icke gemensamma barnet eller barn till sambor enbart ska få ut laglotten vid förälderns död. Det är dessutom viktigt att skriva att barnet ska få resterande del efter båda makarnas bortgång. Om det är så man vill ha det.

När kan du skriva testamente?

Den som fyllt 18 år har rätt att upprätta testamente. Den som har fyllt 16 år kan dock skriva ett testamente som omfattar det han eller hon tjänat genom arbete samt det som denna fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om egen förvaltningsrätt.

Giltigt testamente ska bevittnas

Testamente ska upprättas skriftligt och namnteckningarna ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen. Vittnena ska veta att det är underskrifter avseende ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Utforma testementet på rätt sätt

Det är viktigt att veta skillnaden mellan ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt”. Om man skriver att någon ärver med fri förfoganderätt får den personen göra vad han eller hon vill med egendomen med undantag för att testamentera bort den. Om man väljer alternativet full äganderätt eller inte skriver någon föreskrift alls har personen även rätt att testamentera bort egendomen. Med undantag av barns laglott.

Det är bra att skriva ner i ett annat dokument vilken inställning du har till andra viktiga beslut som ska fattas efter din död. Det kan hjälpa arvingarna att veta din inställning till exempelvis organdonation, din begravning, gravsten, minneslund eller annat som är viktigt att de efterlevande får reda på.

Tips när du ska skriva ett testamente

Rådfråga gärna en juridiskt kunnig person när det gäller formuleringarna så att testamentet utformas på rätt sätt och uppnår önskat syfte.

  • Prata med varandra om hur ni vill att det ekonomiska ska bli i händelse av dödsfall.
  • Berätta gärna för vuxna barn hur ni har tänkt. Det kan undvika senare frågor och tvister.
  • Ta reda på hur ett testamente ska skrivas för att det ska vara giltigt. Om det inte är komplicerat går det att skriva ett själv.
  • Lägg testamentet där det lätt går att hitta, eller tala om var det ligger.
  • Se över gamla testamenten så att innehållet fortfarande beskriver det du önskar

Vid dödsfall för olika familjeformer

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid separationer eller dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar.

Dödsbo

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar en. Många praktiska frågor ska hanteras. Här hjälper vi dig med information kring frågorna om ekonomi och juridik som uppstår.