En livförsäkring hjälper vid arv

Det är bra att sätta sig in i hur arv fungerar om någon av föräldrarna skulle gå bort. Det finns visst stöd och ersättningar som faller ut via samhällets trygghetssystem, men ibland finns det behov av att komplettera försäkringsskyddet. Om ett barn ska lösas ut med ett arv kan det bli ekonomiskt utmanande för efterlevande partner – då kan en livförsäkring hjälpa.

En livförsäkring hjälper vid arv

Det är lätt att undvika sådant som är otrevligt att tänka på. Men det är bra att själv eller tillsammans med sin partner räkna på hur det kommer att bli ekonomiskt om någon avlider. Om det finns behov av att komplettera med försäkringar eller juridiska handlingar är det bra att ordna med det.

Vi beskriver vilka ersättningar som oftast betalas ut från samhället och arbetsgivaren, samt vad du behöver tänka över själv.

Från Pensionsmyndigheten

Barnpension

Ett barn som förlorar en eller båda föräldrarna får barnpension. Den utbetalas till och med månaden då barnet fyller 18 år eller om det fortfarande går i skolan till och med juni det året barnet fyller 20 år. Hur stor barnpensionen blir beror på hur mycket föräldern redan har tjänat in till ålderspension och hur mycket som antas tjänas in till 64-årsdagen. Ett visst procenttal beroende på barnets ålder räknas fram och finns det syskon läggs hela beloppet ihop och delas sedan lika mellan barnen. Det utbetalas sedan månadsvis.

Minst 40 procent av prisbasbeloppet (17 920 kronor år 2017) utbetalas. Understiger beloppet den nivån ut­betalas mellanskillnaden i form av ett efterlevandestöd.

Omställningspension

Den efterlevande partnern kan få omställningspension under 12 månader. Den kan förlängas tills det yngsta barnet är 12 år eller i vissa fall längre. Beloppet baseras på 55 procent av den avlidnes antagna ålderspension. Det innebär att pensionsmyndigheten tar hänsyn både till det som den avlidne hittills har tjänat in och så mycket som han eller hon antas ha kunnat tjäna in fram till pensionen.

Omställningspension betalas inte ut till sambor utan barn, om de inte tidigare varit gifta med varandra.

Från den avlidne förälderns arbetsgivare

De flesta som arbetar omfattas av ett kollektivavtal. I dessa avtal ingår försäkringar för ålderspension, sjukdom, olycksfall och dödsfall. Utformningen av dessa försäkringar ser olika ut beroende på var man arbetar. Dessutom finns oftast valfrihet för arbetstagarna att bland annat välja hur stort efterlevandeskyddet ska vara eller om det ska tas bort. Därför är det viktigt att kontrollera hur försäkringsskyddet ser ut hos din arbetsgivare och vilket belopp som faller ut till dina efterlevande.

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL

En försäkring som de flesta omfattas av och som är utformad på ett likartat sätt är tjänstegrupplivförsäkringen som förkortas TGL. Den utbetalas med ett engångsbelopp till barn och till make/maka eller sambo.Generellt utbetalas den med 2 prisbasbelopp till varje barn (89 600 kronor år 2017). Beloppen upphör i de flesta fall när barnet är runt 20 år och sänks de sista åren. Partnern får 6 prisbasbelopp (268 800 kronor år 2017). När arbetstagaren är 55 år trappas beloppen ner och upphör helt vid 65 år.

Så här hjälper en livförsäkring vid arv

När ett barn ska lösas ut vid ett arv kan den efterlevande hamna i en ekonomiskt svår situation. En rätt tecknad livförsäkring kan hjälpa genom att ett engångsbelopp faller ut och kan användas för att betala barnets arv. Det här gäller speciellt för sambor som har barn, oavsett om de är gemensamma eller inte och för familjer där barn sedan tidigare förhållanden finns.

Bra att tänka på när du tecknar en livförsäkring

Det är viktigt att försäkringen tecknas på rätt sätt så att syftet uppnås.

  • Föräldern till barnet kan teckna en livförsäkring på sitt liv och sätta in makan eller sambon som förmånstagare.
  • Föräldern kan teckna en livförsäkring med barnet som förmånstagare och skriva i ett testamente att beloppet ska avräknas från arvet.

Relaterade sidor

Vid dödsfall för olika familjeformer

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din ekonomi påverkas vid separationer eller dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar.

Pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten har till uppgift att administrera och betala ut den allmänna pensionen. 

Läs mer på pensionsmyndigheten.se