Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm

Stockholms län i vårt hjärta

Länsförsäkringar Stockholm finns till för alla som bor mellan Roslagen i norr och Södertälje i söder. Oavsett om de är pensionärer eller hipsters. Oavsett om de är födda i Vasastan, Åkersberga, Damaskus eller Värnamo.

Även om det finns stockholmare från Sveriges och världens alla hörn vet vi en del om de som bor här. Till exempel arbetspendlar många över 6 veckor per år. (Kanske är det därför 15% av oss skulle vilja bo på landsbygden i framtiden?) De flesta hushåll är ensamhushåll, näst vanligast är sambos med barn. Och vi startar fler företag och går mer på teater än man gör i resten av landet. 

Här finns alla sorters människor och alla sorters sätt att leva. Det är det som gör det här länet så spännande att jobba i. När andra vill vara allt för alla, vill vi vara bäst här. På vår hemmaplan.

Länsförsäkringar Stockholm
Organisationsnummer 502002-6265
169 97 Solna
E-post: stockholm@lansforsakringar.se


Kundinflytande

Fullmäktige - Våra ägares röst

Hos oss på Länsförsäkringar Stockholm är det kunderna som är ägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

De som sitter i fullmäktige företräder Länsförsäkringar Stockholms ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse. 


Så fungerar fullmäktige

Här kan du läsa om i fullmäktiges uppgift och hur du som kund kan vara med och påverka i Länsförsäkringar Stockholm. Har du frågor, kontakta oss gärna på fullmaktige.stockholm@lansforsakringar.se.

Det här är fullmäktige

Fullmäktige är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ och utser bland annat bolagets styrelse. Fullmäktige består av minst 50 ledamöter med en mandattid på tre år. En viktig uppgift som fullmäktige har är att vara representant för alla ägare, som är våra kunder. Fullmäktiges övriga uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

Fullmäktige är våra ägares röst

Du som är sakförsäkringskund är också delägare i Länsförsäkringar Stockholm och kan bli invald som ledamot i fullmäktige. Utöver själva delägarskapet krävs också engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska du känna ansvar för din roll som representant inför övriga delägare.

 

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Från 1:a maj till 30:e september kan du som är kund och har en sakförsäkring nominera dig själv eller en kandidat till fullmäktige.

Valberedningen sammanställer utifrån inkomna nomineringar, samt av de ledamöter som ställer upp till omval, en lista som kunderna har möjlighet att godkänna eller inte.

Utöver möjligheten att komma med i valberedningens förslag till ledamöter i fullmäktige kan man också bli valbar som övrig kandidat om minst 100 kunder nominerat samma kandidat.

Var aktiv och gör ditt val till fullmäktige

Valberedningens förslag på kandidater till fullmäktige presenteras på vår webbplats den 1:a november. Du som är kund, och har en sakförsäkring hos oss, kan aktivt utöva ditt inflytande genom att ta ställning till valberedningens förslag fram till den 30:e november.

Minst 1000 av våra kunder och ägare måste godkänna valberedningens förslag för att de nominerade kandidaterna ska bli invalda i fullmäktige. Samma sak gäller för övriga valbara kandidater.


Historia

En lång och sann historia

Grunden till dagens Länsförsäkringar Stockholm lades 1844, då Stockholms Stads och Stockholms läns brandstodsbolag bildades. Sedan dess har vi sett Stockholm växa upp och bli en urban storstad och alla tider har vi följt våra kunder och hjälpt till att skapa trygghet i vardagen. Vi var här när Eldkvarn brann – försäkringen låg hos oss och 222 000 kronor betalades ut i ersättning – och vi kommer att vara här när det är dags för nya Slussen att trafikeras av svävande elbilar. Alltid nära, alltid att lita på, alltid enkla att ha att göra med.


Samhällsengagemang och miljö

S:t Eriks-Cupen och Grönt Kort - för Fair Play

Fotbollslag i SAnkt Eriks-Cupen

Ungdomsfotbollen skapar ovärderliga möten mellan människor från olika bakgrund i hela länet. Med Grönt kort för fair play ville vi uppmärksamma allt schysst som sker i de mötena. Ungdomarna kan visa vägen till mer respekt, på fotbollsplanen i synnerhet, och i Stockholm i allmänhet. 

Vi deltar i kampen för ett friskare Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholms-regionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. Vi är engagerade i arbetet med att rädda Östersjön och när Stiftelsen Hållbara Hav bildades den 16 december 2015 var Länsförsäkringar Stockholm en av stiftelsebildarna. 

Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Skejtare i ramp

Inget barn förtjänar att stå utan bostad, utsättas för missbrukande föräldrar eller aldrig få möjlighet att hitta något det brinner för. Tillsammans med Fryshuset hjälper vi unga att få en andra chans samtidigt som vi lär oss själva om hur man förebygger utanförskap.  


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är i sin helhet ägt av försäkringstagarna. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige som är valda av försäkringstagarna själva. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen vara minst 50 stycken.


Styrelse

Profilbild för Christer Villard

Christer Villard

Ordförande
Profilbild för Lennart Käll

Lennart Käll

Vice ordförande
Profilbild för Göran Almberg

Göran Almberg

Styrelseledamot
Profilbild för Charlotte Barnekow

Charlotte Barnekow

Styrelseledamot
Profilbild för Ingrid Lindquist

Ingrid Lindquist

Styrelseledamot
Profilbild för Jan Rosenström

Jan Rosenström

Styrelseledamot
Profilbild för Maria Torpman

Maria Torpman

Arbetstagarrepresentant
Profilbild för Jesper Merbom

Jesper Merbom

Arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Profilbild för Fredrik Bergström

Fredrik Bergström

Verkställande direktör
Profilbild för Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

Vice verkställande direktör, chef Ekonomi & Finans
Profilbild för Sarah Bucknell

Sarah Bucknell

Chef Affärsområde Privat
Profilbild för Mathias Collén

Mathias Collén

Chef Affärsområde Företag
Profilbild för Robert Collin

Robert Collin

Chef Verksamhetsstöd
Profilbild för Eva Marell

Eva Marell

Chef Strategi & Planering

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om företagets firma, var styrelsen har sitt säte, företagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som företagets koncession omfattar. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Stockholm tillämpar ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman utövas av fullmäktige, som utses av delägarna. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen uppgå till minst 50 personer. Val av fullmäktige förrättas på det sätt styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att företaget i sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till företagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Stockholm är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. Regler för styrning av Länsförsäkringar Stockholm finns främst i försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av adekvata organisationer. Härutöver finns regler om styrning av företaget i bolagsordningen och i ett stort antal, av behöriga bolagsorgan fastställda, interna policies och riktlinjer. För att försäkra sig om att bolagets interna styrning och kontroll håller hög kvalitet har bolaget valt att redan idag styra och hantera risk med utgångspunkt i Solvens II-regelverkets krav.


Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 lämnas på länken nedan en redogörelse för företagets ersättningar till de anställda.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls på företagets huvudkontor varje år. Kallelse till bolagsstämman görs genom brev med posten till fullmäktige tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas företagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse, revisorer och valberedning samt om ersättning till dessa, om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Vid bolagsstämman 2016 var fullmäktige, styrelsen, företagsledningen och revisorn närvarande.