Försäkringstagarföreningens arbete

Försäkringstagarföreningen arbetar för att ge försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv insyn och möjlighet att påverka Länsförsäkringar Liv. Det finns flera exempel på hur Försäkringstagarföreningens arbete har påverkat och förbättrat för försäkringstagarna.

Påverkan på arbetet med finansförvaltningen

Länsförsäkringar Liv lät i början av 2000-talet outsourca finansförvaltningen till den Nederländska investmentbanken ABN AMRO. Försäkringstagaröreningen arbetade intensivt med att påverka och påskynda Länsförsäkringar Livs arbete att återta styret av finansförvaltningen, då ABN AMRO inte kunde åstadkomma det de utlovat.

Utredning av ombildningen av Länsförsäkringar Liv

År 2008 startade ett arbete med syftet att ombilda Länsförsäkringar Liv till ett vinstutdelande bolag. Föreningen gjorde parallellt med Länsförsäkringar Liv en egen oberoende utredning ledd av professor Claes Bergström vid Handelshögskolan i Stockholm. Bergström kom fram till att det fanns vissa nackdelar för försäkringstagarna med det tilltänkta förslaget med vinstutdelning, men fördelarna övervägde och efter viss justering ställde sig därför Försäkringstagarföreningen positiv till ombildningen. Försäkringstagarna fick möjlighet att rösta i frågan, också de ställde sig positiva. Ombildningen genomfördes dock inte beroende på andra aspekter som nya kommande regelverk, till exempel det som kallas Solvens 2.

Utredning av aktieförsäljningen i Länsförsäkringar Liv

I samband med försäljningen av aktierna i Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv till Länsförsäkringar AB under 2011, gjorde Försäkringstagarföreningen åter en egen utredning. Utredningen var också den framtagen av professor Bergström, i syfte att undersöka och säkerställa att köpeskillingen var korrekt uppskattad.

Utredning av försäkringstagarnas närmsta framtid

Försäkringstagarföreningen gjorde en utredning 2012 om vad försäkringstagarna har att förvänta de närmaste fem åren. Utredningen gjorde vi genom Gewert Advice AB, och presenterade även resultatet för Länsförsäkringar Liv. Magnus Dahlgren och Magnus Gewert författade också ett remissvar för föreningens räkning avseende Livförsäkringsutredningen SOU 2012:64, ur ett försäkringstagarperspektiv.

Granskning av Nya Trad

Sedan traditionell förvaltning stängdes för nyteckning har mycket fokus legat på det som kallas Nya Trad. En produkt som tagits fram som innebär lägre garantier, men samtidigt lägre avgifter och större möjlighet till bättre avkastning, för de flesta. Erbjudandet om att flytta sitt kapital till denna nya produkt började skickas ut i juni 2013. Även i detta arbete har Försäkringstagarföreningen varit delaktiga med synpunkter på både produkt och kundbrev.

Granskning av Länsförsäkringar Livs arbete med avkastning

Försäkringstagarföreningen arbetar ständigt med huvudfrågan - hur Länsförsäkringar Liv arbetar med avkastningen. Medlemmarna håller sig uppdaterade genom nulägesanalyser och får regelbundet information som berör försäkringstagarna. Medlemmarna har en bred kompetens och bidrar engagerat genom diskussioner och grupparbeten på de informationsmöten som hålls ett par gånger årligen.

Besök hos finansinspektionen

Försäkringstagarföreningen har även besökt finansinspektionen för att göra det möjligt att påverka i ännu större utsträckning och även lämnat remissyttranden.