Försäkringstagarföreningen

Om Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening

Insyn och inflytande för försäkringstagare

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 för att ge försäkringstagare i Länsförsäkringar Liv möjlighet att påverka och få insyn i Länsförsäkringar Liv samt ta tillvara försäkringstagarnas långsiktiga intressen för bästa möjliga utveckling på sitt sparande. Föreningens 54 medlemmar är själva försäkringstagare, valda av försäkringstagare. De arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv, med egen ekonomi.

Här hittar du föreningens stadgar

Vad gör föreningen?

Föreningen får löpande information om nya regelverk, utredningar och analyser som påverkar livförsäkringsbranschen och försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv. Föreningen arbetar även proaktivt och tar initiativ till egna utredningar. Försäkringstagarföreningen har även besökt Finansinspektionen för att göra det möjligt att påverka i ännu större utsträckning och även lämnat remissyttranden.

Varje år hålls minst två informationsmöten, där medlemmarna bjuds in och får föredragningar om nulägesanalyser, framtidsprognoser och information hur Länsförsäkringar Liv arbetar med att skapa bäst möjliga avkastning. Föreningens två invalda representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse redogör för det strategiska arbetet.

Medlemmarna har en bred kompetens och bidrar engagerat genom diskussioner och grupparbeten på informationsmötena. Medlemmarna från de olika länsförsäkringsbolagen är också de lokala försäkringstagarnas röst och kanal till Länsförsäkringar Liv.

Exempel på vårt arbete

  • Egna utredningar för att bevaka försäkringstagarnas intressen till exempel vid försäljningen av Länsförsäkringar Fondliv till Länsförsäkringar AB.
  • Remissvar, exempelvis Livförsäkringsutredningen.
  • Råd och synpunkter i produkt och kundbrev när nyteckning av traditionell förvaltning stängdes till förmån för Nya Trad.
  • Remissyttrande och påverkan vid kontakter med Finansinspektionen.
  • Utredning om framtidsprognoser; ”Vad Länsförsäkringar Livs kunder kan förvänta sig inom 3-5 år”.

Mer om försäkringstagarföreningens arbete

Medlemmar

Försäkringstagarna representeras av 54 medlemmar, som utses genom direktval vart tredje år. Varje länsförsäkringsbolag (23 stycken) har minst två medlemmar. Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen i maj.

Medlemmarna väljs för en mandatperiod om tre år. Nästa val sker i februari-mars 2020.

Styrelse

Försäkringstagarföreningens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna. Styrelsen ombesörjer även bland annat föreningens informationsmöten och föreläsningar.

Valberedning

Valberedningen nominerar försäkringstagare till valet av medlemmar i föreningen. Valberedningen lägger särskild vikt vid att medlemmar som föreslås ska vara representativa för försäkringstagarna och ha kompetens och erfarenhet i frågor av betydelse för livverksamheten. Valberedningen föreslår också representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse.

Mandatperiod

Valberedningens ledamöter är medlemmar i försäkringstagarföreningen och väljs på en mandatperiod om tre år.

Ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse

Två ledamöter väljs till Länsförsäkringar Livs styrelse från föreningen. Dessa två utses av valberedningen på urval av befintliga medlemmar. För närvarande innehar Olof Wogén, Länsförsäkringar Blekinge och Lena Lilja, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän detta uppdrag.