Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Länsförsäkringar Fondförvaltnings (fondbolaget) arbete med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen.

Fondbolaget granskar kontinuerligt fondportföljerna och när ett bolag på något sätt bryter mot internationella konventioner inleds en dialog med bolaget för att få till en förändring av deras agerande. I syfte att öka möjligheten att påverka samarbetar Fondbolaget med andra investerare i dialogen med bolagen.

Om bolag som är föremål för påverkansdialog inte är lyhörda och/eller fallet inte utvecklas på det sätt som är önskvärt avyttras bolaget och placeras på Fondbolagets exkluderingslista.

Våra förvaltare tar hänsyn till exkluderingslistan i sin förvaltning och tillåts inte investera i bolagen på listan. Bolag på exkluderingslistan blir kvar tills dess det är bekräftat att konventionsbrott upphört och att företaget har implementerat tillräckligt stark policy.

Ett annat alternativ är att omedelbart sälja innehavet utan dialog. Detta sker när vi bedömer att påverkansdialogen tar för mycket resurser eller att utsikterna att få till stånd en förändring inom en överskådlig framtid är små.

Länsförsäkringar Fondförvaltning gör inga direktinvesteringar i bolag med verksamhet inom kärnvapen, klusterbomber, landminor, kemiska eller biologiska vapen. Direktinvesteringar görs inte heller i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 20%.

Principles for Responsible Investments

Principles for Responsible Investments (PRI) är ett initiativ startat av FN med riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att omsätta sex principer för ansvarsfulla investeringar i praktiken. Genom att underteckna principerna har Fondbolaget åtagit sig att införliva frågor som rör miljö, samhällsansvar och ägarstyrning i vår verksamhet.

Principerna innebär att:

  • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.