Hållbarhetsarbete inom fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Bolagsstämmor

Viktigt med närvaro på bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2018-07-01 till 2019-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 62 bolagsstämmor varav 48 var i Sverige.

Valberedningar

Viktigt att påverka styrelsers sammansättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal bolag och har därför inflytande över styrelsesammansättningen och styrelseledamötenas arvoden. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Inför årsstämmorna under våren 2019 har Länsförsäkringar Fondförvaltning ingått i 18 valberedningar. I första hand är det bolag inom fastighetssektorn där fonderna är stora ägare. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att kompetenserna i styrelsen kompletterar varandra, mångfald bland ledamöterna, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

Andelen kvinnor i de sexton bolag där Fondbolaget ingick i valberedningar uppgick till 37 procent (38). Valberedningen för det finska börsnoterade Hoivatilat erhöll en utmärkelse av det finska Aktiefrämjandet, Aalto University och Stanton Chase. Varje bolag är unikt och vi hänvisar till respektive valberednings motiverade yttrande för motiven till styrelsesammansättningen. Vid generella frågor hänvisar vi till ägaransvarig, Johannes Wingborg (08-588 407 03).

Valberedningar och ersättningar

Tabell. Valberedningar under 2019 och 2018.

Tabell. Valberedningar under 2019 och 2018.

Bolag

Börsvärde, miljarder kr

Valberedare

Kvinnor 2019

Kvinnor 2018

In

Ut

 
Amasten 3,1 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (17%) 7 2 av (33%) 6 Stig Svedberg, ej ober.
Jonas Gradner, ej obero.
Elisabeth Norman  
Byggpartner i Dalarna 0,5 Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf) 2 av (40%) 5 3 av (50%) 6 - Louise Nilsson, ej obero.  
Catena 9,5 Johannes Wingborg 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7 Magnus Svärd, ej obero. Bo Forsén  
Corem Prosperity Group 6,9 Sofia Aulin 2 av (33%) 6 2 av (33%) 6 - -  
Fabege 46,8 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (50%) 6 4 av (50%) 8 - Per Nuder
Anna Engebretsen, ej obero.
 
FastPartner 13,4 Johannes Wingborg 3 av (60%) 5* 2 av (40%) 5* Cecila Vestin Lars Wahlqvist  
Hembla 15,7 Johannes Wingborg (ordf) 3 av (50%) 6 3 av (50%) 6 Patrick Forslund -  
Hemfosa 16,3 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 4 av (50%) 8 4 av (57%) 7

Anneli Jansson
Anders Kupsu
Carl Mörk

Ulrika Valassi
Jens Engwall, ej obero.
 
Hoivatilat (Finland) 2,6 Johannes Wingborg 2 av (33%) 6 1 av (17%) 6 Nathalie Clement
Paul Hartwall, ej obero.
Timo Pekkarinen, ej obero.
Harri Aho
 
JM 13,0 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7 Kerstin Gilsbro
Annica Åhnäs
Kia Orback Pettersson
Åsa Söderström
 
Magnolia Bostad 1,1 Johannes Wingborg 1 av (20%) 5 1 av (20%) 5 - -
NCAB 2,0 Sofia Aulin 2 av (29%) 7 2 av (29%) 7 - -
Nexam Chemicals 0,5 Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf) 2 av (40%) 6 2 av (40%) 6 Mats Persson
Ronnie Tömqvist
Daniel Röme, ej obero.
Per-Ewe Wendel
Nyfosa 10,0 Johannes Wingborg (ordf) 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7 Mats Andersson Bengt Kjell
SSM 0,3 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (20%) 5 1 av (20%) 5 - -
Stendörren 3,3 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (17%) 6 2 av (29%) 7 Henrik Orrbeck, ej obero.
Anders Tägt

Jenny Wärmé
Hans Runesten
Knut Poulsete, ej obero.

Tre Kronor Prosperity 0,9 Johannes Wingborg (ordf) 2 av (40%) 5 1 av (25%) 4 Jenny Wärmé  
Wihlborgs 21,0 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7    
      41 av (37%) 111 42 av (38%) 111    
     

 

 

   

Ägarpolicy

Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Fondförvaltning ska alltid agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till fondernas andelsägare med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och målsättning.

Syftet med denna ägarpolicy är att beskriva Länsförsäkringar Fondförvaltnings grundsyn på ägarrollen och visa Länsförsäkringar Fondförvaltnings övergripande syn på centrala ägarfrågor. För att kunna utöva rollen som ägare ser Länsförsäkringar Fondförvaltning regelbundet över den interna organisationen och dess möjligheter att fullfölja policy och ambitioner. I de fall Länsförsäkringar Fondförvaltning inte har egna resurser för en ändamålsenlig analys kan extern expertis anlitas.

Länsförsäkringar Fondförvaltning kan överväga att samverka med andra aktieägare i de fall där detta är motiverat. Styrning av företag kan indelas i ägarstyrning och bolagsstyrning, vilket klargör ansvarsfördelningen mellan ägare och styrelse. I korthet kan dessa mekanismer definieras som att ägare styr genom beslut på bolagsstämma och styrelsen genom det dagliga styrelsearbetet. Länsförsäkringar Fondförvaltning ska i första hand inte styra bolagens strategiska och operativa arbete utan verka genom bolagsstämman.

Länsförsäkringar Fondfövaltnings ägarpolicy