Hållbarhetsarbete inom Länsförsäkringar Bank

En kundnära bank

Hållbarhetsarbetet inom Länsförsäkringar Bank följer moderbolaget Länsförsäkringar ABs koncernövergripande policyer och riktlinjer med ett särskilt fokus på ansvarsfull kreditgivning och ansvarsfulla investeringar. Grundläggande för Länsförsäkringar AB-koncernen, som ägs av 23 lokala kundägda länsförsäkringsbolag, är en långsiktig omsorg om kundernas trygghet.

Lokalt i länsförsäkringsbolagen drivs omfattande aktiviteter med långsiktig hållbarhet som utgångspunkt. Inom Länsförsäkringar AB bedrivs systematiskt arbete och hållbarhet har en viktig plats i alla delar av verksamheten. Hållbarhet för Länsförsäkringar Bank handlar om att erbjuda produkter och tjänster som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Läs mer om Länsförsäkringar Banks beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser 

Information om policyer för hållbarhetsrisker

Principles for Responsible Banking

Reporting and Self-Assessment 2022 (pdf)

Reporting and Self-Assessment Full-Year 2022

Ansvarsfulla investeringar i fondutbudet

Fondbolaget ska genom sitt fondutbud alltid agera som en global och långsiktig investerare. Policyn för ägarstyrning inbegriper bland annat medverkan vid nominering till styrelser, deltagande vid bolagsstämmor och att fondbolaget aktivt verkar för hållbarhet.

Mer information om arbetet med ansvarsfulla investeringar i Länsförsäkringar Fondförvaltning

Ansvarsfull kreditgivning

All vår utlåning sker i Sverige, i svenska kronor och har en god geografisk fördelning i landet. Utlåningen är främst inriktad på privatpersoners bolån, lantbruk och ett mindre antal småföretag. Merparten av utlåningen till lantbruk sker till familjeägda lantbruk och det genomsnittliga lantbruksengagemanget är lågt, knappt 2 miljoner kronor per låntagare.

Om det i kredittagarens verksamhet finns särskilt identifierade risker avseende till exempel miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga risker, korruption eller annan kriminell verksamhet görs en bedömning av hur stor den ekonomiska risken är och om den risken medför avslag i kreditansökan. Ingen utlåning sker till stora företag inom sektorerna vapen, gruvnäring, gas och fossil energiproduktion.

Alla våra bolånerådgivare är certifierade, vilket säkerställer en hög kvalitet i rådgivningen, ett stärkt konsumentskydd och en trygg och stabil privatekonomi för kunderna.

Hållbarhetsöversikt kreditgivning företag

Bankens egna kapitalplaceringar

Vi har enbart aktieinnehav i våra egna dotterbolag och ett par små innehav i enheter som är nära verksamheten, till exempel Swish. Ingen egen transaktionshandel i aktier förekommer. Utöver det placerar vi vår likviditetsreserv i svenska statsobligationer och i svenska säkerställda obligationer med högsta kreditbetyg.

Vi placerar även till en mindre vår likviditetsreserv i statsobligationer i de nordiska länderna och i obligationer utgivna eller garanterade av den tyska staten.

Miljöarbete

Bankens direkta miljöpåverkan består främst av utsläpp från tjänsteresor, elförbrukningen inom kontorsfastigheter och uppvärmning. För att minska miljöpåverkan från resorna styrs tjänsteresorna i stor utsträckning till tåg istället för flyg och bilresor samt till distansmöten via webb, video och telefon.

Användning av förnyelsebara energikällor eftersträvas och för uppvärmning används fjärrvärme, som till största del är helt förnyelsebar. Elen i fastigheterna är märkt med Bra Miljöval.

Banken kan främst påverka miljön vid kreditgivningen, fondbolagets placeringsprodukter, minskade pappersutskick, genom kommunikationen och produkthanteringen med kund, genom styrning till digitala tjänster samt vid återvinning av till exempel säkerhetsdosor och bankkort.

Socialt ansvar

Vårt mål är en jämn könsfördelning bland chefer på samtliga nivåer och vid rekrytering av chefstjänster.

Samarbete med Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Länsförsäkringar Bank ingår i Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Finanskoalitionen samlar en rad aktörer i finanssektorn samt ECPAT, en av initiativtagarna till koalitionen. Målet är att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av sexuella övergreppsbilder på barn samt att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet.

Läs mer om arbetet mot barnsexhandel