Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter” och att ett hållbart företagande är mer lönsamt. Genom att integrera hållbarhet i verksamheten kan vi öka kundnyttan och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle och ökad affärsnytta.

Hållbarhetsarbetet är grupperat i tre fokusområden; ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetsredovisning 

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning är en del av Länsförsäkringar ABs årsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med GRI Standards 2021 och är externt granskad.

Se tidigare rapporter

 • Klimatpåverkan och naturskador

 • Den globala uppvärmningen är en finansiell risk som över tid är svår att överblicka. På alla 23 länsförsäkringsbolag finns naturskadesamordnare som har fokus på att sprida kunskap om samt att förebygga naturskador.

 • Länsförsäkringar AB stödjer Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer kring klimatriskrapportering.

 • Klimatrapport 2022
 • Klimatrapport 2021

  Klimatrapport 2020

  Klimatrapport 2019

Ansvarsfullt erbjudande

Sparerbjudande

Länsförsäkringar är en stor fond- och kapitalförvaltare med placeringstillgångar knutna till pensions-, försäkrings- och fondprodukter. Fonderbjudandet består av både externt och internt förvaltade fonder. Ansvarsfulla investeringar bidrar till hållbart värdeskapande. Målsättningen är att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kundernas sparande och att egna fonder och portföljer ska vara klimatpositiva senast 2045. Ett delmål är att investeringsportföljer och egna fonder vara i linje med Parisavtalet senast 2030.

Länsförsäkringar har undertecknat FN-initiativet Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Låneerbjudande

Ett ansvarsfullt låneerbjudande handlar för Länsförsäkringar om att bidra till finansiell stabilitet i samhället genom att begränsa kreditrisker samt att göra banktjänster tillgängliga i samhället. Utlåningen är främst inriktad mot privatpersoners bolån, lantbruk och små företag och hållbarhetsrisker är en del av kreditbedömningen. Länsförsäkringar bank har skrivit under FN-initiativet Principles for Responsible Banking (PRB).

Läs mer vårt ansvarsfulla låneerbjudande

Försäkringserbjudande

Länsförsäkringar AB kompletterar länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och genom att starta nya affärer som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsaområdet och tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Länsförsäkringar har undertecknat FN-initiativet Principer för hållbara försäkringar (PSI) och principerna vägleder hållbarhetsarbetet.

Genom att informera om vanliga typer av skador och om hur skador kan förebyggas kan Länsförsäkringar hjälpa kunder att själva minska risken för skada och risken för ansvar. Vi arbetar för att förhindra skador då varje skada som inte inträffar är en vinst för miljön, individerna och samhället i stort.

I den skadeförebyggande verksamheten samarbetar Länsförsäkringar med andra företag, bransch- och intresseföreningar i Sverige och internationellt. Det kan handla om klimatanpassningsfrågor, miljöfrämjande livsstilsförändringar och ökade krav på hållbart byggande. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, som är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsaområdet och tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring där det ingår hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tjänster såsom personligt samtalsstöd, chefsstöd via telefon samt hälsoprofiler för medarbetare och hela organisationer. Försäkringen innefattar också arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk.

Läs mer om våra hälsofrämjande tjänster.

Genom vårt dotterbolag Agria Djurförsäkring är vi marknadsledare inom djurförsäkring.

Läs mer om hur vi arbetar med djurhälsa och hållbarhet.

Ansvarsfullt företagande

FN Global Compact

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten.

Läs om de tio principerna i FNs Global Compact.

 • Affärsetik

  För Länsförsäkringar AB är god affärsetik integrerat i all verksamhet för att på bästa sätt värna om kunderna. Genom att bland annat upprätta en god kännedom om kunderna och deras affärer samt genom aktiv övervakning av transaktioner sker ett systematiskt arbete för att minska risken för att bank- och livverksamheten utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. Inom bank- respektive livverksamheten finns en central funktionsansvarig som övervakar och kontrollerar att rutiner och riktlinjer efterlevs. System finns också inom länsförsäkringsgruppen för avvikelserapportering. Samtliga anställda och uppdragstagare som är verksamma inom bank- och livverksamheten ska ha kännedom om innehållet i styrdokumenten och om de rutiner angående arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism som är relevanta för medarbetaren. Anställda inom bank- och livverksamheten genomgår en årlig obligatorisk utbildning om penningtvätt samt fortlöpande utbildning.

  Utredningsverksamheten utreder oklara försäkringsfall och misstänkta bedrägerier i försäkringsärenden. Verksamhetens målsättning är att rätt ersättning går till rätt person. En viktig del i arbetet är utbildning av skadehandläggare, samverkan med andra försäkringsbolag och brottsförebyggande myndigheter samt riktade aktiviteter.

 • Ledningens ställningstagande mot korruption

 • Korruption finns i många olika former och definieras ofta som ett förfarande som kan påverka beslut på ett otillbörligt sätt eller missbruk av makt för att skapa fördelar för sig själv eller andra. Korruption innefattar bland annat mutor, intressekonflikter, jävssituationer och liknande.
  Att motverka korruption och mutor är en förutsättning för att kunna uppnå en hållbar utveckling i samhället. FN:s globala hållbarhetsmål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet, främja fred och rättvisa och att bekämpa klimatförändringarna. Att bekämpa korruption och mutor är ett delmål under mål 16 men påverkar direkt eller indirekt även alla de andra globala målen.
  Länsförsäkringar AB tar avstånd från alla former av mutor, korruption och oegentligheter. Länsförsäkringar AB följer de lagar och krav som finns inom området.
  Exempel på vårt arbete mot korruption:
 • Utbildning inom anti-korruption
 • Riskbedömning av risken för mutor och korruption
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Uppföljning av leverantörer
 • Interna styrdokument som reglerar hur medarbetare ska förhålla sig till risken för mutor och korruption
 • Inköpsfunktion som säkerställer att upphandling sker på affärsmässiga grunder
 • Upprättande av kanaler för visselblåsning
 • Skatt

  LFAB-koncernen är en betydande skattebetalare. Syftet med LFAB-koncernens arbete med skattefrågor är att långsiktigt bidra till det övergripande hållbarhetsmålet genom att betala rätt skatt och hantera skattefrågor ansvarsfullt och transparent. 

 • Skattepolicy
 •  
 • Ansvarsfull arbetsgivare

Engagemang, tillit, öppenhet och professionalism utgör en grund i Länsförsäkringar ABs företagskultur. Kompetenta medarbetare som driver och utvecklar verksamheten är avgörande för att nå affärsmålen. En inkluderande kultur gör det möjligt att dra nytta av olikheter och mångfald.

Att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är av största vikt. Fokus på mångfald och inkludering, kompetensutveckling samt hälsa och en god arbetsmiljö bedöms som viktiga faktorer för att uppnå det.

Uppförandekod för medarbetare

Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för hur våra medarbetare förväntas agera i sin yrkesroll för att upprätthålla vårt höga förtroende.
Uppförandekoden revideras och uppdateras årligen.

Direkt miljöpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt för att minska påverkan på miljön från den egna verksamheten genom färre och klimatsmartare tjänsteresor, energieffektivisering och inköp med låg miljöpåverkan. De kontorsfastigheter som Länsförsäkringar AB hyr av Humlegården Fastigheter AB är miljöklassade som lågenergiförbrukande och certifierade enligt BREEAM med betyget Very Good. 100 procent förnybar el används i fastigheterna och fjärrvärme används för uppvärmning.

Genom ett ökat digitalt tjänsteerbjudande kan andelen pappersutskick till kunder minska vilket minskar miljöpåverkan samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för kunderna.

Klimatkompensation

Länsförsäkringar AB klimatkompenserar via South Pole till ett projekt som bevarar skog i Zimbabwe. Projektet är ett så kallat REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) projekt och bidrar till FNs globala mål 3, 4, 13 och 15.

Långsiktigt miljö- och samhällsengagemang

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar finansierar oberoende forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk trygghet för kunder och samhället i stort. Forskningsresultaten görs publika och används brett i samhället.

Länsförsäkringar AB och FNs globala mål

Länsförsäkringar AB arbetar med FNs globala mål i alla led i företaget för att göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling – i erbjudande till kunder, i det egna företagandet och i det långsiktiga miljö- och samhällsengagemanget.

Länsförsäkringsgruppen har identifierat mål 3, 8, 10, 12, 13, 16 och 17 som de mest relevanta målen för verksamheten som Länsförsäkringar kan bidra positivt till samt minska den negativa påverkan på. Arbetet har utgått från Länsförsäkringars väsentliga hållbarhetsfrågor, påverkansgrad, identifierade risker och möjligheter.

Länsförsäkringar AB fokuserar även på mål 5, 7, 11 och 15 genom investeringsverksamheten. Mer information finns i årsredovisningen.