Trafikforskning

Att finansiera forskning inom trafiksäkerhetsfrågor har länge varit viktigt för Länsförsäkringar. 

Trafikforskning

Vi ser en allt mer komplex trafikmiljö, med nya trafikgrupper. Därför behövs mer trafikforskning. Nya fordonstyper tillkommer, och nya grupper använder cyklar och mopeder på ett annat sätt än vi har varit vana vid.

Cyklister extra drabbade

Antalet skadade oskyddade hjulburna trafikanter är oförändrat, samtidigt som antalet skadade i trafiken i allmänhet minskar. Denna trafikgrupp ökar i storlek och utgörs till stor del av unga. För cyklister och mopedister ser vi nya trafikmönster. Allt fler väljer denna typ av fordon för resor till arbetet, ofta året runt. Det blir vanligare med cykling i hög hastighet i blandad trafik och vi ser nya typer av fordon, till exempel elcyklar. Enligt Socialstyrelsens patientregister (PAR) utgör just cyklister den trafikgrupp med flest antal skadade som behöver sjukvård. Åtta av tio som uppsöker akutsjukvården och har skadats så allvarligt att de fått bestående men har råkat ut för en singelolycka, alltså har de inte kolliderat men någon annan trafikant utan har själva cyklat omkull. (Ref. Statistik över cyklisters olyckor – faktaunderlag till åtgärdsstrategi för säkrare cykling, VTI rapport 801, 2013)

Nyligen avslutade projekt

Säkrare cyklister - ökad trygghet för hjulburna oskyddade trafikanter, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Syftet är att öka kunskapen om hjulburna oskyddade trafikanter, med särskilt fokus på cyklister. Forskningen ska användas för att öka tryggheten i trafiken och bidra till att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen om minskat antal döda och skadade i trafiken. Ansvarig forskare Henriette Wallén Warner.

Projektet består av åtta delprojekt, här kan du läsa mer om dem:
Säkrare cyklister - sammanfattningar och rapporter

Barn och fyrhjulingar

Forskningsrapporten "Barn och fyrhjulingar – Riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv." är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det är forskarna Christina Stave (VTI), Peter Lundqvist (SLU) och Eva Göransson (SLU) som ligger bakom studien. Forskningsstudien undersöker både attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, och deras erfarenheter av olyckor och skador. Resultaten är tänkta att ligga till grund för förslag på åtgärder som syftar till att förebygga olyckor med fyrhjulingar. Projektet är till största delen kvalitativt och bygger på fokusgruppsintervjuer och telefonintervjuer.

Ladda ner forskningsrapporten om barn och fyrhjulingar hos VTIUtlysningar

Nästa utlysning inom området planeras tidigast under 2020.

 

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.