Tidigare forskningsprojekt

Här har vi listat alla avslutade forskningsprojekt som vi har varit med och finansierat. De är ordnade efter respektive område. 

Vill du ta del av någon av forskningsrapporterna? Kontakta oss!

Brottslighet

 • Självrapporterad ungdomsbrottslighet - 1994
 • Självrapporterad brottslighet bland ungdomar II - 1996
 • Biomekanisk våldsdocka - 1997
 • Inbrottstjuvar och rationalitet – rationella komponenter i kriminellt beteende. - 1997
 • Behandling av unga brandanläggare - 1997
 • Detaljanalyser av brottsligheten i Norra Botkyrka och Södermalm - 1999
 • Anlagda bränder - 2008

Egendom

 • Mögelproblem i fuktskadade byggnader – mikrobiologiska och kemiska analyser samt saneringsåtgärder - 1990
 • Korrosion av kopparrör - 1994
 • Riskbedömning vid stormskadeförsäkring - 1994
 • Utveckling av statistiska metoder för analys av stormskadedata - 1995
 • Effekten på skorstenar vid olika driftsförhållanden - 1995
 • Fastbränsleeldning – förbättringar med keramiska insatser - 1991

Företagande och riskanalys

 • Osäkerhet och kunskapsorganisering vid riskanalys och riskhantering - 1996
 • Systemrisker i företag: Kartläggning och praktisk riskanalys - 1998

Klimat och miljö

 • Bedömning av miljöfaror genom användning av högre växter - 1996
 • Miljöcertifiering av entreprenadföretag - 1998
 • Miljöanpassad hantering av hästgödsel - 1998
 • Miljöcertifiering av entreprenadföretag - 1999
 • Teknik, metoder, miljöpåverkan och växtnäringsutnyttjande vid kompostering av hästgödsel i fullskala - 1999
 • Biologisk analys av östrogena föreningar i rötslam - 1999
 • Framtidens översvämningsrisker - 2003
 • Översvämning i stadens vattensystem: orsaker och åtgärder för att reducera konsekvenser - 2007
 • Simulering och utvärdering av risk för istappar på tak - 2007
 • Kostnads-nytto analys för förebyggande åtgärder mot skred och ras till följd av förändrat klimat - 2007
 • GIS-analys av sårbarhet för översvämningar - 2010
 • Sårbarhet för översvämningar – en metod för GIS-modellering av skadekostnader på bebyggelse - 2012

Kretslopp

 • Flöden av konsumentbatterier i Sverige - 1999
 • Bilen i kretsloppet. Hur ska återvinningen finansieras? - 2000
 • Effectiveness of EPR programme in design change - 2000
 • EU-direktivens konsekvenser för nyttiggörande av restprodukter -2001
 • Industriell kretsloppsanpassning - utveckling av nya produkter och marknader - 2001
 • Producentansvaret för bilar, skrotnigspremien och effekter på bilparkens sammansättning - 2001
 • Ungdomens miljöriksdag - 2001
 • Resurseffektiv plaståtervinning - 2001
 • Environmental Concern in Electronics Product Development - 2001
 • Förfinad rutinanalys för bestämning av kvalitén på återvunnen plastråvara vid standardisering - 2001
 • EPR programmes: individual versus collective responsibility - 2002
 • Jämförande studie mellan Storbritanniens och Sveriges system för producentansvar för förpackningar - 2002
 • Miljö-/samhällsekonomiska kostnader för elektronikåtervinning inom producentansvaret - 2002
 • Strategisk livscykelanalys - 2002
 • Inlämning av bilar till återvinning - 2002
 • Product specific environmental information… - 2002
 • Nyttjandet av Miljöledningssystem för Ekonomisk Effektivitet och ett Stärkt Miljöskydd - 2002
 • Köpare och potentiella köpare av återvunnen plast- en marknadsanalys - 2003
 • Konstruktion för återvinning baserat på ekonomiska drivkrafter - 2003
 • Kvalitetssäkring av återvunnen plast- ett uppföljningsprojekt - 2003
 • Utvärdering av plockanalyser vid olika insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall - 2003
 • Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiets kretslopp - 2003
 • Återvinning av fiberkompositer - en ekonomisk analys - 2003
 • Finansieringen a producentansvaret för bilar - 2003
 • Samhällsekonomiska effekter av WEEE-direktivet för återvinning av elektriska och elektroniska produkter - 2004
 • Återvinning av bildskärmar - 2005
 • Molekylär uppgradering av återvunnen polyeten - 2005
 • Utvärdera och jämföra källsorteringssystem för hushållsavfall - 2005
 • Kvalitetssäkring av återvunnen plast – emissioner från materialen - 2005
 • Utvärdering av flamskyddad cellplast utan bromtillsatser - 2008

Lantbruk

 • Maskinskador och maskinunderhåll - 1988
 • Kvalitetsbedömning för byggnadsteknisk1 076 463 värdering av försäkringsobjekt i lantbruket- ”Värdering” - 1988
 • Statisk elektricitet och dammexplosioner - 1990
 • Klassning av halmhackar - 1990
 • Provningsmetoder för bestämning av brandrisker med transportfläktar och sönderdelare för hö och halm - 1991
 • Studie av rationaliseringsvinster i återuppbyggda ekonomibyggnader i lantbruket efter brand - 1991
 • Haverikommission vid lantbruksbränder - 1993
 • Försäkringsbara risker i nya verksamheter inom jordbruket - 1994
 • Gremmeniella – riskbedömning och åtgärder - 2003
 • Beslutsstöd för hantering av risken för stormfällning - 2003
 • Skogsförsäkringar och privat skogsbruk - 2005
 • Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom förbehandling av frön och småplantor - 2008
 • Aktivering av det egna försvaret hos gram och tall genom förbehandling av frön och småplantor: 2 - 2011

Lärarrollen

 • Nya lärarroller, samhällsförändringar och skolkultur- 2000
 • Lärarnas arbetssituation och lärarnas strävan för egen del - 2000
 • Kompetensutveckling för lärare i en ny lärarroll - 2000
 • Hur ska demokratiska värden kommuniceras i skolan? - 2000

Medicin och rehabilitering

 • Sterilvattenbehandling m m vid whiplashskador - 1991
 • Studier kring traumaskadade tänder - 1996
 • Bearbetning av uppgifter om ortopedmedicinsk behandling vid ländryggsbesvär - 1996
 • Vuxna med MBD (Minimal Brain Damage)/DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) - 1996
 • Forskning kring Whiplash Associated Disorders, WAD - 1996
 • Ökad kunskap om lunginsufficiens och multipel organsvikt - 1996
 • Utvärdering av ett program för bedömning av arbetsförmåga inom rehabilitering - 1997
 • Beskriva prevalensen och incidensen av posttraumatiskt stressyndrom hos individer som drabbats av trafikolyckor - 1997
 • Bedömning och behandling av patienter med fibromyalgi - 1998
 • Forskningsprogram för whiplashskador - 1998
 • Inventering, uppföljning och utvärdering av patienter med traumadiagnos på tänder - 1999
 • Rehabilitering – säker användning av medicinteknisk utrustning i hemsjukvård - 1999
 • Sjukgymnastisk behandling för patienter av fibromyalgisyndromet - 2000
 • Centralnervös avbildning av hjärnans smärtsystem vid whiplashskador - 2000
 • Kartläggning av vårdprogram och rehabilitering av whiplashpatienter - 2000
 • En kvantitativ och kvalitativ utvärdering samt metodutveckling av multiprofessionella interdisciplinära arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram för personer med långvarig smärta - 2006
 • Evaluering av hypofysfunktion hos patienter på NIVA Sahlgrenska - 2006
 • Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symptom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack- skulderbesvär - 2006
 • Behandling av balansstörning vid whiplashskada genom intervention i käk- nackfunktion - 2006
 • Prognosiskt värde av PET-CT för utvecklandet av kronisk smärta efter whiplashsolycka - 2006
 • Att rehabilitera arbetsoförmåga - 2006
 • Socialförsäkringssystemet - 2006
 • Bone and Joint - 2007
 • Hästen och hundens betydelse för rehabilitering och prevention - 2008

Olyckor

 • Naturliga dödsfall under jaktutövning - 1990
 • Dödliga skadehändelser orsakade av elektricitet 1975-1992 - 1996
 • Utveckling av skadefall och skadeprevention inom ridsporten - 1999
 • Analys av vådaskjutningar med dödlig utgång i samband med jakt, en uppföljande undersökning - 2000
 • Ekonomiska konsekvenser efter traumatisk ryggmärgsskada - 2002

Trafik

 • Orsaker till barntrafikolyckor - 1994
 • Spänningssökande i trafiken - 1995
 • Äldre bilförare, hälsotillstånd och trafikolycksfallsutveckling - 1995
 • Tekniska orsaker till cykelolyckor - 1997
 • Föräldrars målsättning för trafikfostran m m. - 1997
 • Tekniska orsaker till cykelolyckor II - 1998
 • En epidemiologisk studie av trafikolyckor i Sverige med lantbruksfordon inblandade - 1998
 • Studier av bilförares erfarenheter från trafikolyckor - 1998
 • Forskning och utveckling av skyddshjälm - 1999
 • Tekniska orsaker till cykelolyckor II - 1999
 • Minskad risk för trafikolyckor genom effektiva bromssystem på traktortåg - 1999
 • Hur samverkan mellan föräldrar, skola och elever påverkar cykelhjälmsanvändning hos skolungdomar - 1999
 • Kartläggning av trafikolycksfall bland cyklande barn 0-14 år 1985-1998 - 2000
 • Kan konflikter mellan landsväg, trafikant och vilt förutses och elimineras? - 2000
 • Bilförares attityder till trafikregelsystemet - 2000
 • Konsumentupplysning om personbilars skydd mot älgkollisioner. Metodstudie - 2000
 • Cykelhjälmars egenskaper utöver CE-märkningskraven - 2002
 • Säkra cyklar på den svenska marknaden - 2003
 • Rekonstruktion av MC-olyckor - 2003
 • Långsamtgående fordon i trafiken – olycksutveckling, trafiksäkerhet och trafikantutbildning - 2004
 • Dödliga och icke dödliga skador som inträffat under färd med fyrhjulig motorcykel - 2004
 • Dödliga kollisioner för personbilister - med speciell inriktning på betydelsen för tunga fordon som kollisionsobjekt - 2004
 • En långtidsuppföljning av förares attityder till fortkörning kopplat till deras verkliga beteende - 2005
 • Känsla eller förnuft? En experimentell studie av att påverka attityder till alkohol och bilkörning bland unga bilister. - 2005
 • Scenariotekniker i gruppsituation som metod att minska trafikskador - 2005
 • Dataspel och trafiksäkerhet - 2005
 • Trafikskador hos barn ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv – orsaker, konsekvenser och riktlinjer för omhändertagande - 2005
 • Intelligenta försäkringspremier I: Personbilar - 2005
 • Intelligenta försäkringspremier II: Kilometerskatt för tunga fordon - 2005
 • Var och när är viltolycksrisken stor? Ökad medvetenhet hos bilförare om var i landskapet vilt och trafik kommer i konflikt - 2005
 • Yrkesförarkulturer som föredömen i trafiken - 2006
 • Spel och trafiksäkerhet 2 - 2006
 • Precrash faktorer avseende trafikolyckor - 2007
 • Dödliga och icke dödliga skadefall som inträffat med fyrhjuling -Uppdatering - 2008
 • Trafikolyckor med traktorer –trafiksäkerhet med fokus på de yngre och de äldre förarna - 2010
 • Uppmärksamhet hos bilförare i mötet med oskyddade trafikanter - 2011
 • Äldre som cyklister –mobilitet eller fördärv - 2011
 • Fördjupning av kunskaper kring orsaker till mopedolyckor och grupptillhörighet bland unga mopedister - 2011
 • Föräldrars roll när det gäller ungdomars mopedsäkerhet - 2011
 • Cyklisters olyckor och skador –en fördjupad analys - 2011
 • Hur skyddar en cykelhjälm - 2011
 • Dubbdäck på cykeln - ett sätt att vintertid minska singelolyckorna bland cyklister? - 2012
 • Cyklisters trafiksäkerhet på landsbygd - 2012
 • Inverkan av mobil IT på cyklisters uppmärksamhet - 2012
 • Den uppkopplade cyklisten: Hur påverkas en cyklist av användandet av elektroniska enheter? - en studie om (visuell) distraktion och hur den kan minskas vid användandet av Informations- och kommunikationsteknologi - 2012
 • Uppmärksamhet hos bilförare i möte med oskyddade trafikanter del 2: synbarhet och avläsning av cyklisters intentioner - 2012
 • Cykelolyckor och cykelsäkerhet - ett pilotprojekt med fördjupad analysmetodik i en definierad lokalbefolkning - 2012
 • Säkrare sidområden från ett MC-perspektiv - 2012
 • Modellering av cyklisters beteenden i konfliktområden - 2012
 • Var sker motorcykelolyckorna? - 2012
 • Syns jag bättre med gult glas? - En studie om motorcyklisters synbarhet i trafiken - 2013
 • Fyrhjulingsförarnas beteende och felbehandlingar - 2013
 • Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg - 2013
 • Studie av fyrhjulingars köregenskaper - 2013
 • Statistikinsamling och automatiskt olyckslarm för trafik med fyrhjulingar via en smartmobilplattform - 2013
 • Fyrhjulingar – arbetsfordon med skadeproblematik. En studie om riskacceptans och attityder - 2013
 • Utveckling och implementering av förbättrade testmetoder för cykelhjälmar- 2014
 • En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter - 2014

Tryggt boende

 • Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital - 2010
 • Funktionsprövning av tätskiktsfolier som används som tätskikt i våtrum med keramiska plattor - 2010
 • Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer - 2010
 • Fastighetsförvaltning –incitament för hög bostadskvalité, mindre skadekostnader och ökad trygghet - 2010
 • Aktiva säkerhetssystem för det trygga hemmet - 2010
 • Vattenavledning för en säker bebyggd miljö - 2010
 • Medlingens moral, emotion och mångfald –en etnografisk studie - 2010
 • Specialkonstruktionslösningar för ett tryggare seniorboende - 2010
 • Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar - 2011
 • Metod att delreparera tätskikt som används i våtrum med keramiska plattor - 2011
 • Effektiva trygghetslarm - 2011
 • Glaspaneler i våtutrymmen och kök - 2011
 • Bolånet –ett risktagande eller en möjlighet? - 2011
 • Växelvisboende –ett socialt experiment eller tryggast för barnen? Etapp 1 - 2011
 • Skador bland äldre, studier om samspelet mellan levnadsmiljö och levnadsvanor - 2011
 • Kan skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum minska vattenskador i framtidens byggande? - 2012
 • Växelvis boende – ett socialt experiment eller bäst för barnen? Etapp 2 - 2012
 • Stötabsorberande underlag – en fallskadepreventiv åtgärd? - 2013
 • Vad påverkar äldres val av boendeform - 2013
 • Rätten till ett tryggt boende - 2013
 • En metod för mätning av ett sensornätverks inverkan på trygghet - 2013
 • Tryggt boende för äldre i glesbygd - boendeformer, genus och hälsa i regional politik och praktik - 2013
 • Tryggt boende för äldre – de vuxna barnens perspektiv - 2013

Åldrande, hälsa, livsstil

 • Privata försäkringsbolag som försäkringsgivare i en obligatorisk äldrevårds-försäkring – möjligheter och risker - 2001
 • Är fysisk aktivitet i ungdomen viktigt som skydd mot framtida åderförkalkningssjukdom? - 2001
 • Ett gott åldrande i Skåne – en longitudinell multidisciplinär kohortstudie kring åldrandet och äldres omsorg - 2001
 • Vård och omsorg om äldre: samverkan mellan närståendes och offentlig vård - 2001
 • Ageing well – a cross-cultural study of adult well-being - 2001
 • Hälsa och livsstil i det hälsoekonomiska perspektivet - 2002
 • Betydelsen av fysisk aktivitet för uppbyggandet av den maximala benmassan - 2003
 • Åldrandets effekter på socialt inriktade försäkringar med särskild tonvikt på äldreomsorg och pensioner - 2004
 • Kriminell verksamhet och neuropsykiatriska funktionshinder - 2008
 • Stress i gymnasieskolor –Interventionsstudie - 2008
 • Övervikt och fetma hos förskolebarn- prevalens, prevention, prognos - 2008
 • LINNEA: Utveckling och utvärdering av mobiltelefontjänst för ungdomar med psykiska problem - 2008