Sök forskningsbidrag

Ansökningsprocessen för bidrag till forskningsprojekt är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en ifylld ansökningsblankett som utgör en projektskiss. 

Sök forskningsbidrag

Ansökningsblanketten för steg 1 finns längre ned på sidan. Projektledares CV samt kort publikationslista (max två A4 sidor totalt) bifogas separat. Dokumenten skickas till forskning@lansforsakringar.se

Vem kan söka?

Projektledare ska vara disputerad, och knuten till/fastanställd vid ett svenskt universitet, högskola eller välrenommerat forskningsinstitut. Flera medsökande får anges. Projektteamet kan bestå av forskare/forskargrupper från flera universitet/högskolor/forskningsinstitut.

Inriktning

Forskningen ska bidra till ökad kunskap i linje med utlysningens tema och specifika frågeställningar. Tonvikten vid ansökan ska läggas på frågeställningarna samt vilken avgörande och ny kunskap som tillförs inom forskningsfältet. Därtill ska forskningens samhällsrelevans samt relevansen för Länsförsäkringar beskrivas.

Information om länsförsäkringsgruppen

Observera: Projektledare kan lämna in högst tre projektskisser/ansökningar per utlysning.

Ansökningsblanketten

Du som är projektledare fyller i ansökningsblanketten.

Ladda ner ansökningsblanketten här

Ansökan består av:

 • Sammanfattning av forskningsprojekt
 • Medverkande i projektet
 • Budget
 • Projektskiss

I sammanfattningen beskrivs vad som ska göras, hur projektet ska utföras, och vad som är viktig med den planerade forskningen. Sammanfattningen omfattas av högst 1500 tecken, inklusive blanksteg.

All personal som medverkar i projektet måste anges. På blanketten finns plats för sju medsökande. Om fler ingår i projektet, måste projektledare i steg 1 anger namn, befattning och institution till de som kommer ha en mer central roll, samt i projektskissen fält ”forskargruppens kompetens” ange hur många medsökande som totalt ingår i projektet.

Under budget redogörs för direkta kostnader, övriga kostnader och indirekta kostnader (i tusentals svenska kronor). I direkta kostnader inkluderas löner och sociala avgifter. I övriga kostnader inkluderas lokalkostnader och driftkostnader (resor, utrustning osv.). I indirekta kostnader inkluderas OH.

I projektskissen ingår:

 • Bakgrund, syftet och frågeställningar (max 4000 tecken).
  Redogör för bakgrund till projektet, syfte och frågeställningar.
 • Betydelse för forskningsområdet (max 2500 tecken)
  Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Studiedesign och metod (max 3500 tecken)
  Studiedesign, metod och material ska beskrivas på ett tydligt sätt för att möjliggöra bedömning av projektets genomförbarhet. (I den fullständiga ansökan, steg 2, ska en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod inkluderas.)
  Projektets teoretiska utgångspunkter/hypoteser och en redovisning av den relevanta litteraturen beskrivs kort.
 • Forskarens/gruppens kompetens (max 2000 tecken)
  Redovisa forskargruppens kompetens inom fältet och forskningsmiljöns förberedelse för projektet. 
 • Kommunikations- och spridningsplaner (max 1500 tecken)
  Redovisa de planer som finns för vetenskaplig publicering och hur information om projektet och dess resultat ska spridas utanför vetenskapssamhället.
 • Samhällsrelevans (max 1500 tecken)
  Redogör för projektets relevans för samhället.
 • Relevans för Länsförsäkringar (max 1500 tecken)
  Redogör för projektets relevans för Länsförsäkringar.
 • Referenslista (max 2500 tecken)

Observera: Om alla delar inte fylls i bereds ej ansökan. Antalet tillåtna tecken är inklusive blanksteg.

Beredning

Ansökningar i steg 1 bereds av Forskningsfondens internberedningsgrupp som består av forskare och företrädare för Länsförsäkringar.

Bedömningen av ansökan är baserad på projektets:

 • Nytänkande/originalitet
 • Vetenskaplig kvalité
 • Sökandes kompetens

Även ansökans relevans för samhälle och Länsförsäkringar bedöms.

Bra att veta i steg 1

I steg 1 behöver inte prefekten/rektorn för den berörda institutionen signera ansökan. Om ansökan går vidare till steg 2 måste såväl projektledare som prefekt/rektor signera.

I steg 2 måste projektledare deklarera sin eventuella medverkan i andra forskningsprojekt.

Ansökningar som går vidare till steg 2 behöver ange tilltänkta deltagare i forskningsprojekts referensgrupp och hur referensgruppen är tänkt att utgöra en resurs. Länsförsäkringar bidrar med minst en referensperson per forskningsprojekt.

Ansökningar som går vidare till bedömningskommitténs möte måste presentera ansökan för bedömningskommittén.

Om projektet erhåller finansiering i steg 2, kommer Länsförsäkringar att utse en intern referensgrupp som projektledaren ska ingå i. Två gånger om året ska projektledaren avge en kortare skriftlig lägesrapport samt en muntlig rapportering till den interna referensgruppen om forskningsprojektets arbete, resultat, osv. Utöver sedvanlig publicering av forskningsresultat, kommer Forskningsfonden att avkräva en slutrapport som även sammanfattas i en populärvetenskaplig kortversion. Därtill ska projektledaren leverera ett förslag om hur resultaten kan omsättas av olika intressentgrupper. Involverade forskare ska även vara beredda att presentera projektet och resultaten på seminarier i Länsförsäkringars regi, som ett komplement till egna initiativ i anslutning till vetenskapliga konferenser, seminarier, osv.

Samtliga forskningsresultat som finansieras av Forskningsfonden är tillgängliga för allmänheten.

För information om våra etiska riktlinjer och anslagsprocessen, vänligen kontaktar personen som anges som ansvarig för utlysningen i utlysningstexten.

Riktlinjer

 • Projektet ska vara av högsta internationella standard.
 • Finansering ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
 • Finansieringen ska utgöra en betydande del av den totala projektbudgeten.
 • Projektledares anställning i projektet måste omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.
 • Ansökan måste skrivas på svenska.