Forskning om morgondagens samhälle

I en värld i ständig rörelse vill Länsförsäkringar med hjälp av forskning försöka förstå hur samhällsutvecklingen kommer ta sig uttryck i morgondagens samhälle. 

Forskning om morgondagens samhälle

Vi vill veta hur sådant som urbanisering och digitalisering påverkar vårt samhälle och forma vår framtid. Det behövs mer kunskap för att förstå vilka möjligheter och utmaningar samhället och individen står inför. Hur påverkar morgondagens möjligheter och utmaningar individens känsla av trygghet och tillit?

Hur anpassar vi oss till exempel till den pågående digitaliseringen? Det handlar inte bara om internet och sociala medier. Digitalisering genomsyrar hela samhället – och kommer att förändra det i grunden.

Och hur påverkar urbaniseringen Sverige, regionalt och lokalt? Varför växer vissa regioner mer eller mindre än andra regioner, trots att de har liknande strukturella förutsättningar?

Pågående forskningsprojekt inom området

Länsförsäkringar finansierar två forskningsprogram inom urbanisering, med fokus på att öka kunskap om regional tillväxt utanför storstäder.

Vi har också beviljat anslag till ett projekt som ska undersöka om ”den svenska tilliten” håller på att försvinna. Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige unikt vad gäller tillit.

Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 
I forskningsprojektet ställs frågan varför vissa regioner växer mer (eller mindre) än andra trots att de uppvisar liknande strukturella förutsättningar. Projektets hypotes är att det som kan göra skillnad är hur de strukturella förutsättningarna i samspel med aktörspecifika faktorer kan skapa och stimulera tillväxt. Genom en analys som sträcker sig bortom historiskt givna strukturella regionala förutsättningar, bidrar projektet med insikter om hur ekonomisk tillväxt kan stimuleras genom att aktivera olika aktörers handlingspotential och nätverk. Projektet har hög inom- och utomvetenskaplig relevans, inte minst för policyaktörer inom regionel utveckling. Ansvarig forskare: Dr. Markus Grillitsch

Regional tillväxt mot alla odds - projektbeskrivning

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling: Dåtid, nutid och framtid vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. 
I forskningsprojektet jämförs historiskt de långsiktiga effekterna av geografiska förutsättningar och naturresurser med effekterna av infrastruktursatsningar och institutionella förutsättningar. Projektet analyserar även kommande regionala utmaningar i samband med dagens teknikskifte, inte minst automatisering, utnyttjande av Big Data och möjligheten till re-industrialisering. För att förstå hur ny teknik påverkar regional tillväxt hämtas kunskaper från tidigare teknikskiften. Det historiska perspektivet är en av grundprinciperna inom projektet. Projektet har hög inom- och utomvetenskaplig relevans, inte minst på grund av det historiska perspektivet som kan ge djupare kunskaper och bredda debatten i en tid som alltmer domineras av kortsiktiga analyser. Ansvarig forskare: Docent Kerstin Enflo.

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling - projektbeskrivning

Tillitens geografi: Lokal samhälletillit i ett Sverige i förändring
Sverige tillhör en liten grupp av länder som kännetecknas av tillit. Denna höga tillit som gällt såväl mellan människor som förtroendet för gemensamma institutioner, organisationer och företag har varit en oerhörd tillgång för det svenska samhället. Transaktionskostnaderna kopplade till misstro och otrygghet i det sociala, ekonomiska och politiska livet har varit låga. Idag finns det dock tecken på att det svenska samhällskontraktet står under tryck, med arbetslöshet, växande ojämlikhet, polarisering och segregation. Flera studier visar också på en tendens till vikande tillit bland speciellt unga människor och de som är arbetslösa och bor i utsatta områden. Variationen mellan kommuner och stadsdelar är stor och möjligen växande. Hur skiljer sig den sociala tilliten åt mellan olika boendemiljöer och vad tror vi om framtiden? Tillitsbarometern är en befolkningsundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen är en bred studie av social tillit och syftet är att beskriva och förklara olika former av tillit inom Sverige över tid. Nya data gör det möjligt att både fånga variation inom Sverige samt att se åt vilka håll och med vilken hastighet utvecklingen rör sig i olika delar Sverige. Ansvarig forskare: Professor Lars Trägårdh.

Tillitens geografi - projektbeskrivning

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.