Fossila bränslen

Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid och andra växthusgaser som leder till uppvärmning av klimatet. Ett varmare klimat spås medföra allvarliga konsekvenser både för naturmiljön och för samhället i sin helhet. 

På regeringsnivå har Sverige bland annat ratificerat Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som trädde i kraft den 4 november 2016. Avtalet har som mål att den globala temperaturhöjningen ska begränsas till väl under 2°C jämfört med förindustriell nivå och att länderna ska arbeta för att temperaturökningen ska stanna vid 1,5°C.

Utöver Parisavtalet har många av FNs medlemsstater, inklusive Sverige, även enats om 17 globala hållbarhetsmål, ”Sustainable Development Goals”. Mål 13 (inklusive delmål) rör bekämpning av klimatförändringar. Detta och de övriga 16 målen ska vara uppnådda fram till 2030. För att målen i avtal och överenskommelser ska kunna uppnås måste världen ställa om ekonomin och samhället genom bland annat en utfasning av fossila bränslen och en ökad energieffektivisering.

Sektorerna med störst koldioxidutsläpp globalt sett är energi, industrin, jord- och skogsbruk samt markanvändning, transporter och fastigheter, enligt FN:s klimatpanel IPCC 2014. Energisektorn står för en betydande andel av utsläppen då den globalt sett domineras av de fossila bränslena kol, olja och naturgas. Förbränningen av kol ger störst utsläpp per energienhet i jämförelse med andra fossila bränslen. Värdekedjan för fossila bränslen kan grovt delas upp i aktörer som är involverade i prospektering, utvinning, förädling, produktion, distribution, användning och avfallshantering. En omställning av energisystemen och dess aktörer är avgörande för bekämpningen av de globala klimatförändringarna och är därför ett fokusområde för Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars ställningstagande

Länsförsäkringar verkar för att minska investeringar i fossila bränslen och samtidigt öka andelen klimatsmarta investeringar i de bolag som Länsförsäkringar eller dess fonder investerar i. Vi bedömer att investeringar i fossila bränslen medför ökade klimatrelaterade risker, så som översvämningar och andra extremväder, vilket leder till både mänsklig och finansiell skada. Vidare bedömer vi att den marknadsmässiga och regulatoriska utvecklingen på sikt kommer att följa avsikterna i bland annat klimatavtalet från Paris. En sådan, mer övergripande utveckling mot ett klimatsmart samhälle, kommer i sin tur leda till konsekvenser för fossilintensiva bolag. Länsförsäkringar har som ett första steg valt att börja avyttra kolbolag, till exempel kolgruvebolag och kolkraftsbolag, för att därigenom minska sina investeringars koldioxidavtryck.

Över tid är Länsförsäkringars och dess fonders målsättning att investeringsportföljens totala sammansättning bidrar till att reducera koldioxidavtrycket. Målsättningen är även att öka andelen riktade, klimatsmarta investeringar som stödjer övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Sådana investeringar kan till exempel utgöras av miljöcertifierad skog, förnyelsebar energi, gröna obligationer och bolag med klimatsmarta produkter/tjänster.

Förväntningar

Övergripande förväntar vi oss att bolagen vi investerar i ska minska sin klimatpåverkan. För att uppnå detta tror vi att ett strategiskt och systematiskt arbete kombinerat med återkommande rapportering kring hur övergången mot en mer klimatsmart verksamhet fortskrider är betydelsefulla komponenter i bolagens arbete. Mer specifikt förväntar vi oss att bolag prioriterar satsningar på energieffektiva lösningar och energisparande samt att bolag främjar en övergång till produktion och användning av förnyelsebar energi.

Vår förväntning är även att bolag transparent rapporterar kring lobbying och politiska donationer och att bolagets lobbyverksamhet inte syftar till att försvaga politiska klimatåtgärder. Vi anser att bolagen ska vara konsekventa i sitt politiska engagemang när det gäller både direkt och indirekt påverkan på offentligt beslutsfattande.

Tillämpning

Länsförsäkringars egna fonder och direktinvesteringar i diskretionära mandat exkluderar gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 20 procent av omsättningen. Omsättningsgränsen har successivt sänkts från 50 procent 2016 till 20 procent 2017. Uteslutningen gäller både investeringar i aktier och i kreditobligationer i bolaget. Vi följer också upp hur koldioxidavtrycket utvecklas i våra egna aktiefonder och i våra traditionella försäkringsportföljer.

Koldioxidavtrycket redovisas årligen i enlighet med den metod som Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening rekommenderar. Länsförsäkringar arbetar också för en ökad systematik kring hur information om bolagens klimat- och hållbarhetsarbete, samt olika klimatmått, kan tillämpas i förvaltningen.

Länsförsäkringar arbetar för att de bolag vi investerar i ska minska sin klimatpåverkan och öka sin klimatrapportering. Arbetet sker genom att exempelvis stödja olika investerarinitiativ, rösta på bolagstämmorna samt genom direkt dialog med bolag.

Relevanta riktlinjer och konventioner

  • Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), 1992
  • Kyotoprotokollet (till FN:s ramkonvention om klimatförändringar), 1998
  • Parisavtalet (i FN:s ramkonvention om klimatförändringar), 2015