Affärsetik

God affärsetik är grundläggande för ett företags hållbarhetsarbete. Företag som bryter mot affärsetiska principer skadar samhället, ekonomin och undergräver demokratin. Följden blir att konkurrensen snedvrids, utvecklingen hämmas och medborgarnas möjligheter att ta sig ur fattigdom begränsas. Dessutom försvagas skyddet av mänskliga rättigheter och miljöhänsyn.

Förväntningar

Vi förväntar oss att de bolag som Länsförsäkringar AB eller dess fonder investerar i ska bedriva sin verksamhet i enlighet med nationella lagar och internationellt överenskomna normer och regler för affärsetik. God affärsetik innebär bland annat att bolagen har riktlinjer och processer för att motverka korruption, utpressning, penningtvätt, skatteflykt, kartellbildning och bedrägeri inom den egna verksamheten, hos sina leverantörer, och i tillämpliga fall även hos kunder. God etik ska också vara vägledande vid intressekonflikter, politisk lobbying och donationer samt marknadsföring.

Det innebär bland annat (inte heltäckande):

 • Nolltolerans mot korruption, bestickning, utpressning och förskingring.
 • Nolltolerans mot karteller och andra konkurrenshämnade aktiviteter och att vi verkar för internationella och nationella konkurrenslagar och föreskrifter om fri och rättvis konkurrens.
 • Att system och kontroller för att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer för god affärsetik finns. I det ingår att inrätta ett effektivt visselblåsarsystem. Bolagets system och kontroller bör gälla för dess leverantörer och samarbetspartners samt i tillämpliga fall för företagets kunder.
 • Att särskilt utsatta branscher som bank och finans, försäkring, spelverksamhet samt försäljning av fastigheter och lyxvaror har processer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Att bolaget har riktlinjer kring potentiella intressekonflikter.
 • Att bolaget transparent rapporterar kring lobbying och politiska donationer.
 • Att de följer tillämpliga lagar och regler kring skattebetalningar. Att kontrollera att så sker är inte en fråga för investerarna utan för nationella skattemyndigheter, bolagets revisorer och rättsvårdande myndigheter. Vi uppmuntrar bolag att transparent redovisa betalda skatter och bolagsstruktur.
 • Att bolaget tillämpar en ansvarsfull marknadsföring, särskilt vid marknadsföring av ohälsosamma produkter och produkter riktade till barn och andra sårbara konsumentgrupper.

Tillämpning

 • Vi genomlyser alla våra noterade bolagsinvesteringar regelbundet för att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella konventioner och normer, inklusive affärsetik.
  Genomlysningen och bolagsdialogen sker i samarbete med GES International AB.
 • Om något bolag som vi har investerat i direkt via våra egna fonder och mandat eller indirekt via våra externa fonder kopplas till normbrott kring affärsetik inleder vi en analys för att verifiera fakta. 
  Med externa fonder menar vi externt förvaltade rekommenderade fonder på vår fondplattform och externt förvaltade fonder som vi är investerade i via våra institutionella portföljer.
 • Om fakta kan verifieras inleder vi en dialog med bolaget. Syftet med dialogen är att bolaget ska vidta åtgärder för att komma till rätta med normbrottet samt införa förebyggande policyer och metoder för att liknande händelse inte upprepas i framtiden.
 • Vårt främsta verktyg är att påverka genom dialog. Där möjlighet finns samarbetar vi med andra investerare för att på så sätt få ökad tyngd och möjlighet att påverka.
 • Om dialogen inte leder framåt och bolaget inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med normbrottet kan vi som en sista utväg utesluta bolag från våra investeringar. Uteslutningen gäller i våra egna fonder, i alla direktinvesteringar och så långt som det är möjligt i indirekta innehav som externa fonder. Uteslutningen gäller både investeringar i aktier och kreditobligationer i bolaget.

Vi är medvetna om att vissa aspekter av affärsetik inte täcks inom ramen för normbrott. Till exempel omfattas i regel inte skatteflykt, kartellbildning, bedrägeri eller intressekonflikter i den regelbundna genomlysningen. Vi för därför även förebyggande dialoger med ett urval av bolagen vi investerar i för att diskutera bolags affärsetik och våra förväntningar.

Relevanta riktlinjer och konventioner

 • FN:s Global Compact princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.
 • FN:s konvention mot korruption, 2003
 • OECD-konventionen om bekämpande av bestickning, 1997
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag, specifikt kapitlen om bestickning, mutbrott och utpressning (VII), konkurrens (X) och beskattning (XI).