Våra ställningstaganden

Ställningstagandena beskriver Länsförsäkringar AB:s syn, förväntningar och hållbarhetsrelaterade kriterier för olika sektorer och bolag i relation till investeringar.

Ställningstaganden del av arbetet med ansvarsfulla investeringar

Vi investerar våra kunders pengar genom fonder, liv- och garantiprodukter i ett stort antal bolag och organisationer över hela världen. Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning (läs mer) utgör grunden för vårt arbete med ansvarsfulla investeringar i förvaltningen. Våra ställningstaganden syftar till att tydliggöra arbetet inom området. Ställningstagandena berör olika hållbarhetsfaktorer och konkretiserar vår syn, förväntningar och kriterier på utvalda sektorer och bolag.

Det är vår övertygelse att de bolag som tar ansvar för och på ett strukturerat sätt hanterar hållbarhetsfaktorer har bättre förutsättningar att bidra till hållbart värdeskapande och vara konkurrenskraftiga över tid. Att investera ansvarsfullt och hållbarhetsinriktat bidrar således till att identifiera bra investeringar och säkerställa en god avkastning. Som en del i arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar Länsförsäkringar AB olika strategier – väljer bort, väljer in och påverkar – samt regelbunden genomlysning. Ställningstagandena knyter an till dessa olika strategier.

Syfte med ställningstaganden

Det övergripande syftet med ställningstagandena är att konkretisera Länsförsäkringars arbete inom ansvarsfulla investeringar. Vidare har ställningstagandena för avsikt att:

  • Spegla vår syn och förväntningar på enskilda sektorer och bolags produkter och/eller tjänster, särskilt de vi väljer bort:
  • Tydliggöra vad vi anser vara ett utvecklat hållbarhetsarbete;
  • Redogöra för vår syn på och arbetssätt gentemot vissa branscher med särskilda hållbarhetsrisker; samt
  • Bidra för att upprätthålla internationella normer och principer kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsetik.

En öppenhet, genom de olika publicerade ställningstagandena, tydliggör vårt syn- och arbetssätt mot olika intressenter.

Våra olika ställningstaganden

Affärsetik

Djurhållning

Fossila bränslen

Kontroversiella vapen

Kommersiella spelbolag

Internationella normer

Tobak

Nya ställningstaganden utvecklas successivt och läggs till på denna sida.

Omfattning inom Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar ABs investeringar förvaltas av både interna och externa förvaltare. Länsförsäkringar ABs ställningstaganden gäller vid direktinvesteringar som görs av Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar Liv AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Ställningstaganden gäller även för diskretionära mandat via externa förvaltare.

Exkluderings- och omställningskriterier tillämpas både på direktinvesteringar i aktier, kredit- och statsobligationer. För beskrivning av de kriterier som tillämpas, och vilka bolag och stater/jurisdiktioner som träffas av gällande kriterier, hänvisas till sidan för Länsförsäkringars exkluderings- och omställningskriterier.