Hållbara placeringar

Länsförsäkringar har flera fonder med miljö- eller etiska förtecken som finns tillgängliga i det externa fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Hållbara placeringar

Länsförsäkringars egna fonder investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars fonder eller de rekommenderade externa fonderna har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner inleder vi en dialog med det bolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande. Om bolaget inte ändrar beteende kan bolaget komma att uteslutas från Länsförsäkringars egna fonder.

Fonder med miljö eller etiska förtecken

Länsförsäkringars egna fonder investerar inte i bolag med verksamhet kopplat till kärnvapen, klusterbomber och landminor. Länsförsäkringars egna fonder investerar inte heller i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol.

Länsförsäkringar Global Hållbar

Länsförsäkringar Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Fonden väljer in bolag utifrån en finansiell analys som kombineras med en hållbarhetsanalys av varje bolag. Hållbarhetsanalysen innebär att varje bolag bedöms inom ett stort antal hållbarhetskriterier vilket resulterar i en sammanlagd hållbarhetsrating för bolaget.

Fonden kan ha bolagsinnehav i olika branscher, exempelvis oljebranschen, under förutsättning att bolaget prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Fonden investerar inte i tobak, vapen samt i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol.

Länsförsäkringar Global klimatindex

Målet med Länsförsäkringar Global klimatindex är att en så stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen. Fondens koldioxidutsläpp ska vara lägre än för en traditionell global indexfond.

Fonden gynnar så kallade lösningsbolag, exempelvis förnyelsebar energi, solcellstillverkare och elfordon, som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket. Fonden är en naturlig pusselbit i vår klimatsmarta vision. 

Läs mer om Global klimatindex

Externa fonder

Externa fonder i vårt rekommenderade utbud kontrolleras kontinuerligt av Länsförsäkringar som ett extra filter för att identifiera om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars rekommenderade externa fonder har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner så inleder vi en dialog med det bolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande. Ett flertal av de rekommenderade externa fonderna exkluderar bolag.

Mer information om hur Länsförsäkringars egna fonder och de rekommenderade externa fonderna tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar framgår av den hållbarhetsprofil som fonderna fyllt i och som återfinns på vårt fondtorg. Hållbarhetsprofilen innehåller information om hur en fond arbetar med att välja in, välja bort och påverka bolag.

Fondutbud och kurser

BlackRock New Energy  är en global fond som investerar i företag som är verksamma inom alternativ energi och  energiteknologi. Fonden är främst inriktad på företag inom återanvändbar energi, drivmedel för fordon, energilagring samt teknologier som effektiviserar användandet av energi.

BlackRock Impact World är en global aktiefond med hållbarhetstema. Fonden strävar efter att investera i aktier i företag som bidrar med en mätbar, positiv skillnad för samhället vad gäller hälsa, välfärd och miljö. Fonden kommer välja ut aktier genom att använda kvantitativa modeller för att beräkna deras mätbara positiva inverkan.

BNP Paribas Equity World Aqua är en global aktiefond med vatten som tema. Fonden investerar i företag som arbetar med olika delar av värdekedjan för vatten, exempelvis pumpar, vattenrengöringssystem och infrastruktur för vatten. Fonden förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla investeringar.

DnB NOR Renewable Energy är en fond som investerar globalt i bolag som är verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Fonden letar också bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras.

Fisher Emerging Markets ESG Fund är en aktiefond där förvaltaren beaktar hållbarhetsfrågor i investeringsanalys och portföljkonstruktion för bolag verksamma på tillväxtmarknader. Förvaltaren avser i sin selektionsprocess av bolag att applicera hållbarhetskriterier på investeringarna, utan att kompromissa med synen på enskilda marknader och teman. Genom kontinuerlig  genomlysning av innehav säkerställer fonden att den undviker investeringar i bolag med involvering i exempelvis klustervapen och tobak.

Parvest Global Environment är en global aktiefond som är koncentrerad kring tre utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: energi, vatten, luft och avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla investeringar.

SEB Hållbarhetsfond Global är en global aktiefond som inte investerar i  bolag vars verksamhet bygger på exploatering av olja, gas och kol. Inga investeringar görs i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fondenen väljer därtill in bolag utifrån miljömässiga hållbarhetskriterier så som bolag med lägre koldioxidutsläpp, bolag som minskar giftiga utsläpp i mark, luft och vatten och bolag som har en långsiktig sund vattenförbrukning.

SEB Green Bond Fund är en räntefond som investerar i gröna obligationer utgivna av bland annat internationella organisationer, företag och kommuner. En grön obligation syftar till att ha en positiv inverkan på miljön överlag. I fondens inriktning finns uttalade hållbarhetsteman och kriterier för hur medel kan användas, exempelvis till vattenrening, förnyelsebar energi, avfallshantering och hållbara transporter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen. 

Standard Life European Corporate Bond SRI är en räntefond som placerar i europeiska företagsobligationer som uppfyller kriterier för ansvarsfulla och hållbara investeringar. I fondens investeringsprocess samverkar kredit- och hållbarhetsavdelningarna för att identifiera företag som bedöms vara de mest ansvarsfulla och hållbara. En extern part genomlyser fondens innehav för att säkerställa efterlevnad mot FN Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande. Fonden exkluderar företag som bryter mot dessa principer samt de företag som har en direkt inblandning i utvecklingen eller produktionen av kontroversiella vapen, och i tobakstillverkning. SRI står för Sustainable and Responsible Investments. 

Läs mer om våra egna och externa fonder

Läs mer om vårt fondutbud

Gröna obligationer

Länsförsäkringar var tidigt ute med att stödja gröna obligationer och var en av de första som investerade i Världsbankens gröna obligationer 2008. Obligationens pengar investeras i ny teknik som minskar utsläppen av koldioxid i utvecklingsländer.  

Onoterade fonder

Bland Länsförsäkringars onoterade fonder finns investeringar i bland annat solkraftverk och solpaneler.

Fastigheter och skogsinnehav

Länsförsäkringar äger ett flertal fastigheter som är klassade som gröna byggnader. Vi har ett större innehav i Bergvik skog vars skogsbestånd till största delen består av certifierad skog enligt Forest Stewardship Council (FSC ) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).