Samarbeten och initiativ

Länsförsäkringar har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vi deltar även i olika samarbeten, initiativ och följer utvalda standarder i arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Samarbeten och initiativ

Deltagande i initiativ och samarbeten

Länsförsäkringar deltar i flera initiativ och samarbeten tillsammans med andra investerare.

PRI - Principles for Responsible Investments

Länsförsäkringar AB följer de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI ). Principerna fokuserar bland annat på att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalyser och beslut, samt att vara en aktiv ägare och påverka bolag. Länsförsäkringar Fondförvaltning skrev på PRI 2013 och 2014 skrev hela Länsförsäkringar AB under.

Som en del av åtagandet till PRI utvärderas årligen Länsförsäkringar ABs arbete inom området. En summering av utvärderingen och betygen för 2020 och 2019 tillsammans med en jämförelse mot andra PRI-medlemmars betyg finns tillgänglig via länk.

PRIs utvärdering om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

PRI – Principles for Responsible Investments 

En stiftelse som verkar för att fler människor ska få tillgång till läkemedel. Finansieras av bland andra den brittiska och holländska regeringen, och Bill & Melinda Gates Foundation. Vartannat år tas ett index fram som visar vad läkemedelsbolagen gör för att förbättra situationen för människor som inte har tillgång till basala läkemedel. Länsförsäkringar deltar i initiativet och bedriver ett aktivt påverkansarbete med utvalda bolag.

Ett investerarinitiativ som startade 2015 och omfattar 150 globala livsmedelsföretag och mäter hur väl företagen hanterar, presterar och kommunicerar frågor som rör djur i livsmedelsindustrin. BBFAW kollar på 8 avgörande frågor för djur i livsmedelsindustrin: förekomst av burar, berikning, GMO, tillväxtfrämjande substanser, antibiotikaanvändning, rutinmässiga stympningar, bedövning före slakt samt långväga transporter.

En intresseorganisation som samlar in miljöinformation globalt från företag, på uppdrag av över 800 institutionella investerare. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete vill investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Länsförsäkringar stödjer CDP.

CDP

Ett investerarinitiativ som bildades 2017 med syfte att bedriva riktat påverkansarbete mot de bolag som tillsammans svarar för uppskattningsvis två tredjedelar av de industriella klimatutsläppen i världen. Länsförsäkringar deltar i initiativet och bedriver ett aktivt påverkansarbete med utvalda bolag.

Climate Action 100+

Ett samarbete mellan åtta europeiska ömsesidiga försäkringsbolag som är verksamma i 18 länder. Medlemmarna utbyter information och erfarenheter. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera arbetsgrupper, däribland är Länsförsäkringar Liv aktiv i en grupp rörande ansvarsfulla investeringar och Länsförsäkringar AB i en kring hållbarhet.

Eurapco – European Alliance Partners Company

Ett investerarinitiativ som startade 2015 och fokuserar på hållbarhetsrisker inom den globala livsmedelssektorn. FAIRR står för Farm Animal Investment Risk and Return. Länsförsäkringar är sedan 2018 involverade i initiativet.

FAIRR Initiative

En branschorganisation som arbetar för att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

Fondbolagens förening

Ett FN-initiativ kring ansvarsfullt företagande riktat till bolag med tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Länsförsäkringar är signatär till principerna och rapporterar årligen till Global Compact hur principerna implementerats i verksamheten.

Global Compact

Ett samarbetsprojekt med 17 av Sveriges största institutionella investerare. Projektet vill lyfta betydelsen av att bolagen arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Länsförsäkringar är aktiv medlem.

Hållbart värdeskapande

En samarbetsorganisation för kapitalmarknadsaktörer. ICMA utvecklar bland annat riktlinjer, regler och rekommendationer för kapitalmarknaderna, däribland hållbarhetsinriktade. Länsförsäkringar applicerar ICMAs principer för gröna och sociala obligationer, samt riktlinjerna för hållbarhetsobligationer, i förvaltningen och i utvärderingen av bolag.

ICMA – International Capital Market Association

Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden är ett samarbete mellan pensionsfonder, AP-fonder, försäkringsbolag och fondbolag. Föreningen verkar för att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och påverka hur Svensk kod för bolagsstyrning utvecklas. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

Institutionella ägares förening (IÄF)

Länsförsäkringar har skrivit under Montreal Pledge som är ett initiativ där investerare förbinder sig att regelbundet mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Montreal Pledge stöds av både PRI och United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Montreal Pledge

Ett investerarinitiativ och partnerskap bestående av CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets (SBT) är ett verktyg för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Länsförsäkringar stödjer initiativet.

Science Based Targets

En branschorganisation som arbetar för goda förutsättningar för försäkringsföretagen, för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera utskott, däribland är Länsförsäkringar Liv aktiv i arbetet med rekommendation för mätning av CO2-avtryck.

Svensk Försäkring

Ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar. Länsförsäkringar är medlem.

Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar

TCFD grundades 2015 av Financial Stability Board. Ramverket är tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter och tillsynsmyndigheter. Ramverket består av fyra områden: styrning, strategi, riskhantering och relevanta mätvärden. Länsförsäkringar stödjer TCFD.

TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure

Ett kapitalägarinitiativ som utvärderar företags hantering av koldioxidutsläpp och grad av omställning mot en koldioxidsnål ekonomi. Länsförsäkringar stödjer initiativet och använder underlag från initiativet vid bedömning av omställningsbolag.

TPI – Transition Pathway Initiative