Finansiell statistik

Här kan du se resultaträkning, balansräkning och nyckeltal från senaste fem åren för Länsförsäkringar Bank.

Ladda ner ett Excelark med femårsöversikten och nyckeltal

Resultaträkning
Miljoner kronor
2017 2016 2015 2014 2013
Räntenetto 3 996,3 3 454,8 2 994,3 2 580,4 2 230,4
Provisionsnetto -750,3 -567,5 -440,9 -319,4 -252,9
Nettoresultat av finansiella poster -49,9 68,4 96,6 97,8 -85,7
Övriga rörelseintäkter 60,9 117,1 97,3 92,1 211,9
Summa rörelseintäkter 3 257,5 3 072,9 2 747,3 2 450,9 2 103,7
Personalkostnader -549,0 -469,8 -462,0 -441,1 -426,6
Övriga administrationskostnader -960,4 -1 021,7 -980,2 -876,2 -789,7
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar -91,5 -76,3 -124,1 -209,0 -114,2
Summa rörelsekostnader -1 600,9 -1 567,9 -1 556,3 -1 526,3 -1 330,6
Resultat före kreditförluster 1 656,6 1 505,0 1 181,0 924,6 773,2
Kreditförluster, netto -57,7 -37,6 -6,1 10 -126,4
Rörelseresultat 1 598,9 1 467,3 1 174,9 934,6 646,8
Skatt -361,9 -330,8 -263,8 -222,8 -168,0
Årets resultat 1 237,0 1 136,6 911,1 711,9 478,8

 

Balansräkning 2017 2016 2015 2014 2013
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 17,0 21,6 21,5 25,8 108,5
Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 531,5 7 867,2 8 824,0 5 409,3 4 881,4
Utlåning till kreditinstitut 265,0 280,2 502,7 1 789,6 5 957,9
Utlåning till allmänheten 261 444,2 226 705,0 201 964,4 179 424,3 162 003,2
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 35 717,8 32 809,7 31 991,3 36 104,1 35 200,6
Aktier och andelar 38,3 25,4 15,5 11,7 88,9
Derivat 5 125,5 6 216,7 4 414,4 5 257,6 1 337,7
Förändringar för verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 248,0 635,9 815,3 1 146,5 550,8
Immateriella tillgångar 969,3 488,3 306,2 309,6 397,1
Övriga tillgångar 587,3 515,6 528,1 456,7 591,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 422,5 385,5 1 696,1 2 245,0 2 601,5
Summa tillgångar 315 366,3 275 951,1 251 079,5 232 180,2 213 719,5
Skulder till kreditinstitut 3 995,9 3 872,8 2 954,2 3 390,1 1 860,6
In- och upplåning från allmänheten 99 403,6 91 207,1 83 924,8 76 789,7 69 220,0
Emitterade värdepapper 188 406,7 155 999,5 139 882,1 128 656,4 123 634,9
Derivat 1 166,4 1 894,6 2 394,2 2 591,7 2 780,3
Förändringar för verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen 1 200,2 3 191,4 2 899,4 3 824,4 645,9
Uppskjutna skatteskulder 508,0 421,6 296 214,2 143,7
Övriga skulder 801,5 607,5 705,8 783,4 755,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 959,1 2 978,8 3 666,4 4 033,6 4 090,2
Efterställda skulder 2 596,5 2 595,4 2 299,7 2 299,7 2 299,7
Eget kapital 14 328,4 13 182,3 12 056,9 9 597,0 8 288,4
Summa skulder och eget kapital 315 366,3 275 951,1 251 079,5 232 180,2 213 719,5

 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Räntabilitet på eget kapital, % 10,0 10,09 8,94 8,3 6,7
Avkastning på totalt kapital, % 0,53 0,54 0,48 0,42 0,31
Placeringsmarginal, % 1,32 1,28 1,22 1,15 1,06
K/I-tal före kreditförluster 0,49 0,48 0,57 0,62 0,63
Kärnprimärkapitalrelation, bankkoncernen, % 24,30 24,8 23,7 16,2 -
Primärkapitalrelation, bankkoncernen, % 26,80 27,5 26,6 16,2 -
Total kapitalrelation, bankkoncernen, % 32,10 33,4 32 20,6 -
Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation, % 23,30 21,2 21,4 13,9 -
Primärkapitalrelation, konsoliderad situation, % 24,80 23,2 23,7 13,9 -
Total kapitalrelation, konsoliderad situation, % 28,10 27,6 28,2 17,5 -
Andel osäkra fordringar brutto, %  0,11 0,11 0,12 0,17 0,23
Reserver i förhållande till utlåning, % 0,11 0,11 0,14 0,19 0,25
Reserver i förhållande till utlåning inklusive innehållen länsförsäkringsbolagsersättning, % 0,14 0,17 0,19 0,23 -
Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 0,02 0,02* 0,00* 0,00* 0,08

*Innehåller upplösning av reserver