Säker laddningsplats för elfordon

Här har vi sammanställt krav och rekommendationer för en säker laddningsplats för elfordon, riktat till dig som är fastighets- eller verksamhetsansvarig.

Säker laddningsplats för elfordon

Antalet eldrivna fordon ökar kraftigt, vilket i grunden är bra då det möjliggör en minskning av användandet av fossila bränslen som bensin och diesel.

Den här informationen vänder sig främst till dig som ansvarar för fastighet/verksamhet, där laddning av elfordon kan förekomma. Syftet är att lyfta identifierade risker kopplade till elfordon och vid laddning av dessa. Genom detta vill vi skapa en medvetenhet som gör att olyckor och skador kan minimeras.

Rätt dimensioner på elanläggningen i fastigheten

De flesta moderna elfordon drivs av litium-jonbatterier som har en mycket stor ackumulerad energimängd i kombination med en förhållandevis kort uppladdningstid. Elanläggningen i fastigheten måste därför vara anpassad till det stora effektuttag som det medför.

Vi ser en ökad risk för tillbud som bränder till följd av underdimensionerade elanslutningar och felaktigt utförda installationer. Konsekvenserna av en brand i ett elfordon kan bli väldigt omfattande, därför är det extra viktigt att laddningsplatserna utformas och placeras så att de risker som finns fångas upp

Brandrisker i batterier

Det finns inget som pekar på att sannolikheten för att elfordon ska drabbas av brandskada är högre jämfört med vanliga fordon med förbränningsmotor. Batteribränder är däremot mycket svårsläckta och tar lång tid att få kontroll på. Konsekvenserna av brand i ett elfordon blir därför oftast mycket mer omfattande.

Något som särskilt behöver lyftas fram är att det kan uppstå termisk rusning i batterierna, vilket innebar en okontrollerad temperaturökning. Termisk rusning kan exempelvis uppstå om fordonet varit med om en kollision, eller om batterierna utsätts för hetta. Dessutom kan en batteribrand åter- och självantända lång tid efter att branden är släckt. 

Installation av laddstation

Installation av laddningsstationer för elfordon är en reglerad marknad som kräver att installationen endast får utföras av godkänt elinstallationsföretag.

Att tänka på för dig som har fastighet eller verksamhetsansvar

  • Den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet ansvarar för att hela fastighetens elanläggning är säker.
  • Laddningsstationen ska vara installerad och kontrollerad av en auktoriserad elektriker. Hela fastighetens elanläggning ska beaktas i samband med projekteringen.
  • Ta hjälp av en sakkunnig, exempelvis brandkonsult, för val av lämplig placering av laddningsplats.
  • Laddningsstationer bör helst placeras utomhus, dock inte intill en byggnads ventilationsöppningar
  • Laddning får endast ske från godkänd laddningsstation som är avsedd för ändamålet, tillverkarens rekommendationer ska alltid följas. Undvik att fästa laddningsutrustningen på vägg som är brännbar.
  • Skarvsladdar får inte användas.

Vill du ha fler tips? I vår pdf kan du ta del av fler tips och råd för att förebygga skador och bränder.