Säker hantering av gasflaskor

Felaktigt placerade gasflaskor i din verksamhet kan få förödande konsekvenser för dig som företagare men även för din omgivning. Här beskriver vi olika alternativ för en säker hantering och förvaring och hur du kan minska risken för olyckor där gasflaskor är inblandade.

Säker hantering av gasflaskor

Risker med gasflaskor

Gasflaskor* som förvaras inne i lokaler är en allvarlig personrisk vid en brand. Om flaskorna blir värmepåverkade ökar trycket i flaskorna och kan explodera, orsaka splitter och hela flaskor kan flyga iväg. Konsekvensen kan bli att räddningstjänsten inte kan påbörja eller behöver avbryta sin släckinsats och det finns en risk att byggnaden brinner ner till grunden. För dig som företagare kan ofta avbrottet, genom att du inte kan bedriva din verksamhet, vara det mest kostsamma.

Ladda ner faktablad

Hur du kan minska risken

Med enkla medel och rutiner kan du göra mycket för att skydda dig själv, dina kollegor och ditt företag mot olyckor där gasflaskor är inblandade. Hantering och rutiner av gasflaskor bör ingå i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

 • Informera alla anställda om riskerna med gasflaskor och att de ska tas ur lokalen vid händelse av brand om det kan ske på ett säkert sätt. Informera även om vilka rutiner som gäller kring hantering av gasflaskor i verksamheten.
 • Utför kontroll och service av gasflaskorna enligt tillverkarens anvisningar.
 • Lämna in gasflaskor som inte används till en återförsäljare av gasflaskor eller till en återvinningscentral.
 • Märk upp lokaler, arbetsfordon och servicebilar om de innehåller gasflaskor med varningsskylt. Skylten ska visa faropiktogrammet för gas under tryck och ska även förses med tilläggstexten – ”förs i säkerhet vid brandfara”. Se exempel längre fram.
 • Om förvaring av gasflaskor upphör – ta bort gamla varningsskyltar. Det finns annars risk att räddningstjänsten inte går in och släcker om de misstänker att det finns gasflaskor i byggnaden.
 • Se till att utrymmen, även fordon, där gasflaskor med brandfarlig gas förvaras är välventilerade och att flaskornas ventiler är stängda.
 • Uppställningsplatser där gasflaskor förvaras ska vara fritt från brännbart material.

Förvara flaskorna säkert

Tre förvaringsalternativ för säker hantering.

 1. Alternativ A - Högst säkerhet

  • Förvara gasflaskorna utomhus eller i ett förråd/skåp utanför byggnaden.
  • Ta endast in flaskorna när de ska användas eller led in gasen via fasta rörinstallationer till användningsplatsen.
  • Märk upp förvaringsutrymmet utomhus med varningsskylt för gas under tryck och med skylten ”rökning och öppen eld förbjuden”. Märk även upp rör som innehåller gas.
 2. Alternativ B

  • Förvara gasflaskorna som behövs i din dagliga verksamhet direkt innanför en ytterdörr. I händelse av brand kan ni själva eller räddningstjänsten snabbt ta ut dem på ett enkelt och säkert sätt.
  • Märk upp uppställningsplatsen med varningsskylt för gas under tryck och ”rökning och öppen eld förbjuden”. Markera även området med exempelvis självlysande tejp eller färg för att gasflaskorna lättare ska kunna lokaliseras i mörkret.
  • Märk upp ytterdörren utifrån med varningsskylt för gas under tryck.
  • Vid användning hämtas flaskorna från uppställningsplatsen. Efter användning ställs de tillbaka.
  • Enbart de flaskor som ni använder dagligen i er arbetslokal bör förvaras på detta sätt. Övriga flaskor bör förvaras enligt något av de andra alternativen.
 3. Alternativ C

  • Förvara gasflaskorna i ett brandavskilt förråd/skåp inomhus, endast avsett för gasflaskor, lägst EI 60-klassat (konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 60 minuter).
  • Utrymmet bör vara lättåtkomligt utifrån för räddningstjänsten.
  • Märk upp förrådets utsida med varningsskylt för gas under tryck och ”rökning och öppen eld förbjuden”.

*Detta gäller för alla trycksatta gasflaskor (även exempelvis syrgas- eller kvävgasflaskor), och inte endast de som innehåller brandfarlig gas.