Heta arbeten kräver behörighet

Heta arbeten är brandfarliga arbeten med någon form av verktyg som alstrar värme eller ger gnistor. Det kan vara allt från svetsning, skärning och lödning med el eller gas, till arbeten med varmluftspistol eller utrustning för läggning av tätskikt på tak.

Heta arbeten kräver behörighet

Sedan lång tid tillbaka finns krav på säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Innan arbetena påbörjas måste ett tillstånd/en kontrollista fyllas i.

Brandvakt

Förutom den som utför arbetet krävs det också en brandvakt som bevakar arbetet när det pågår och även när det är avslutat. Det krävs också en tillståndsansvarig.

Brandskyddsföreningens regler

Brandfarliga heta arbeten ska utföras enligt Brandskyddsföreningens regler.  Bland annat innebär det att både den som gör arbetet och brandvakten måste ha utbildning som ger dem behörighet att utföra heta arbeten. De måste också ha erfarenhet av brandskydd.

Tillsvidare accepteras även Sveriges Byggindustri och Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) utbildning Brandfarliga Arbeten under förutsättning att den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagen och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten följs.

Varning för brännbart material

När man utför heta arbeten får det inte finnas något brännbart material runt arbetsplatsen. Om det inte kan undvikas, måste det brännbara materialet övertäckas på ett sätt så det inte kan fatta eld.

Närhet till släckutrustning

Det är också viktigt att det finns fungerande släckutrustning i närheten och att den kontrolleras minst en gång per år så att den verkligen fungerar.

Vid heta arbeten krävs två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg pulver).

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.