Elinstallationer och elsäkerhet

Enligt ellagstiftningen är den som har en elanläggning skyldig att se till att anläggningen kontrolleras så pass ofta och noga att den är säker att använda.


I ett företag är det normalt arbetsgivaren som har ansvaret för anläggningen, men enligt lagen ska arbetsgivaren informera om vem eller vilka på företaget som ansvarar för elsäkerheten.

Vem är ansvarig?

För det mesta är det fastighetsägaren. I vissa fall kan ett företag som hyr sina lokaler ändå betraktas som ansvarig för att elanläggningen är säker. Om ditt företag inte äger lokalerna bör det finnas ett avtal som förklarar hur ansvaret för kontroll och underhåll ska fördelas mellan fastighetsägaren och ditt företag.

Regelbunden besiktning

På vissa typer av elanläggningar krävs regelbunden revisionsbesiktning. Besiktningen är både till för att främja säkerheten mot brandskador, men också för att minska antalet maskinskador, driftavbrott och för att minska försäkringskostnaderna.

Byt sladdar

En dålig anslutningskabel kan vara en brandrisk. Byt därför ut trasiga eller dåliga sladdar. Ersätt skarvsladdar, grenuttag och sladdvindor om de inte bara används tillfälligt med kablar för fast förläggning och vägguttag.

Endast installatörer med elbehörighet

Av säkerhetsskäl är det viktigt att kontroller och arbeten i elanläggningar – och ansluten elektrisk materiel – endast görs av yrkesmän. De måste både ha kunskap om den aktuella anläggningen samt material och gällande bestämmelser. På så sätt minskar man risken för att en brand uppstår i elanläggningen.

Fler råd för bättre brandskydd

Genom att systematiskt arbeta med att förbättra brandskyddet minskar du risken för att ditt företag ska drabbas av brand. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.