Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser eller gasblandningar, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Gemensamt för dem är att en brand kan innebära ett snabbare brandförlopp.

Brandfarliga och explosiva varor

Eftersom brandfarliga varor normalt antänds lättare är risken för brand ett allvarligt hot mot människor, egendom och miljö större där du förvarar den typen av varor. Därför ställer samhället krav på hur brandfarliga varor ska förvaras.

Förvaringen är viktig

Ur brandskyddsperspektiv krävs att alla brandfarliga varor förvaras i ett brandtekniskt avskilt utrymme som är ventilerat direkt ut i det fria eller i särskilda, godkända förvaringsskåp. Förvaringsutrymmet ska vara tillräckligt skyddat mot större läckage, inte minst vid dörrtrösklar. Det måste även finnas anordningar för att hantera spill. Eventuella dörrar måste ha självstängare som hindrar branden från att spridas till andra rum.

Förvaringsskåp förenklar

Normalt ska brandfarliga varor förvaras minst 6 meter från brännbart material och minst 12 meter från utrymningsväg. Har du däremot brandsäkrade förvaringsskåp där du förvarar brandfarliga varor behöver du inte ta hänsyn till minimiavstånden.

Varningsskyltar är ett måste

Självklart får man varken röka, använda öppen låga eller gnistbildande verktyg i ett utrymme där det finns brandfarliga och explosiva varor. Därför är det viktigt att sätta upp varnings- och förbudsskyltar vid ingången till utrymmet där de brandfarliga varorna förvaras.

Kom ihåg 

  • Förvara brandfarliga varor i ett brandtekniskt avskilt rum eller skåp
  • Förvaringsutrymmet måste vara skyddat mot läckage, även vid dörrtrösklar
  • Förvara brandfarliga varor sex meter från brännbart material
  • Sätt upp varningsskyltar vid ingången till utrymmet

Fler råd för att skydda ditt företag mot brand

Genom att systematiskt arbeta med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Det är oftast varken är svårt eller dyrt.