Bussförsäkring
Bussförsäkring

Bussförsäkring

Ett bra skydd för dig och din bussverksamhet

Välj mellan trafik, halv eller helförsäkring
Snabb hjälp och lokal kännedom
Utöka försäkringsskyddet med tilläggsförsäkring BussMER

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i bussförsäkringen?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om bussen blir stulen eller om du får inbrott i bussen.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om bussenfår driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk

Skador på din buss vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när bussen transporteras på båt.

Självrisk: 20 eller 40 % av prisbasbeloppet

Ersättning upp till 60 dagar om bussen får skador så du inte kan använda den.

Självrisk: Karens 1 eller 5 dagar beroende på typ av skada

Om bussförsäkring

Vår bussförsäkring finns i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Alla bussar ska enligt svensk lag vara trafikförsäkrade.

Skydda dig själv, din buss och dina medtrafikanter

En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom.

I vår halvförsäkring ingår till exempel skydd för brand, stenskott, stöld av bussen och inbrott, bärgning och bogsering. I halvförsäkringen ingår också rättskydd om du hamnar i en rättstvist.

Helförsäkringen ersätter utöver halvförsäkringen även skador på bussen vid en trafikolycka, även om felet är förarens. Avbrottsskyddet ger ersättning upp till 60 dagar om bussen får skador så du inte kan använda den.

Kontakta oss för offert

Tänk på att...

Du måste försäkra bussen från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Vad ingår i försäkringen för verksamheten?

Detta ingår om du tecknar hel- eller halvförsäkring:

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom.
20 % av prisbasbeloppet

Avbrott/extrakostnad
Ersätter förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis en brand.

20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20 % av prisbasbeloppet beroende på typ av skada
Rättsskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål
20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnader därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda.

3 % av prisbasbeloppet

Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel.

Ingen självrisk

Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel ett rån.

Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten. 

 Ingen självrisk

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk alls beroende på vem egendomen tillhör.

Passagerares resgods
Ersättning om dina passagerares egendom skadas eller försvinner under färd.

Ingen självrisk

Transportöransvar
Om du blir ansvarig för skador på gods som du fraktar.

20 % av prisbasbeloppet

Tilläggsförsäkringar

Med vår tilläggsförsäkring BussMER kan du förbättra skyddet ytterligare. Försäkringen betalar för

  • Kostnad för ersättningsbuss.
  • Resekostnad för ersättare till förare som drabbas av olycksfall, plötslig sjukdom eller dödsfall.
  • Nödvändiga merkostnader för passagerare i form av kost och logi.

Villkor för bussförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.