Förmögenhetsbrottsförsäkring

Många företag väljer att försäkra sig mot stölder och andra typer av svinn som kan uppstå så väl internt som externt. En av anledningarna är att ny teknik och fler betalningsmetoder bidragit till att transaktioner görs på fler sätt än tidigare.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Vad ryms inom förmögenhetsbrottsförsäkring?

Förmögenhetsbrottsförsäkring ingår i flera av våra företagsförsäkringar och har som syfte att skydda företaget om en arbetstagare gör sig skyldig till stöld, förskingring eller bedrägeri. Försäkringen täcker förluster om en anställd begår ett brott för att komma över pengar eller andra tillgångar åt sig själv eller åt någon annan. Försäkringen gäller även för förlust eller merkostnad som kan drabba företaget vid ett dataintrång.

Med en förmögenhetsbrottsförsäkring hjälper vi dig:

  • att betala för den skada som orsakats den försäkrade
  • vid krav på skadestånd på grund av konstaterat förmögenhetsbrott utreda och förhandla om eventuell skadeståndsskyldighet
  • att betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala
  • att betala skäliga rättegångskostnader.

I flera av våra företagsförsäkringar ingår förmögenhetsbrottsförsäkring. I de fall det inte ingår i den ordinarie försäkringen kan försäkringen tecknas som ett tillägg.