Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Omprövning

Om du tycker att vi inte har lyssnat på dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en omprövning. Vänd dig till handläggaren som senast hanterade ärendet för att få hjälp med detta. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Överprövning

Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått efter omprövning kan du få ditt ärende slutligt prövat i vår interna överprövningsnämnd. Nämnden prövar de flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, ansvars-, vållande- och värderingsfrågor. De som ingår i nämnden och ansvarar för att ta beslut är skadejurist, skadespecialist, enhetschef och senior rådgivare.

Anmälan till nämnden gör du skriftligt där du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras. Prövningen är kostnadsfri för dig. Anmälan skickas till:

Klagomålsansvarig
LF Sörmland
Box 147
611 24 Nyköping

Klagomålsansvarig

Om du har frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarige, Madelene Karlsson:

 • Mejla till: klagomal@lfs.se eller,
 • skicka skriftligt brev till:
  LF Sörmland
  Box 147
  611 24 Nyköping eller,
 • ring 0155-48 40 00.

Vi ber dig att inte mejla innehåll med känsliga uppgifter.

Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 22336, 250 25 Helsingborg.
 • Övriga ärenden
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508 860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi oftast ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå är en opartisk och i förhållande till försäkringsbolagen fristående rådgivningsbyrå som kostnadsfritt kan ge råd och upplysningar vid bland annat inträffad skada, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument) kan ge en oberoende och kostnadsfri vägledning där du kan få mer information om dina rättigheter vid reklamation av olika tjänster, www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas bank- och finansbyrå kan ge oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank och pensionsfrågor, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Information om preskription

Preskription innebär att din rätt till försäkringsskydd går förlorad och upphör efter en bestämd tid. För att undvika preskription måste du väcka talan mot oss. Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del av föreläggandet.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan