Forskning om klimatanpassning

Forskning som ökar kunskapen om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna har länge varit ett viktigt forskningsområde för Länsförsäkringar.

Pågående forskningsprojekt inom området

SAMBO: Stöd för Aktörssamverkan och Mångfunktionell anpassning av Bostadsområden
Sveriges klimatanpassningsstrategi fastslår att "ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare". Trots detta tydliga krav saknas stöd som kan underlätta fastighetsägares hantering av klimatrisker. SAMBO-projektet syftar till att stärka fastighetsägares förmåga att klimatanpassa befintlig bebyggelse.

I projektet studeras hur klimatsårbarhet systematiskt analyseras i olika fastighetsbestånd och hur bostadsområden och byggnader kan klimatanpassas samtidigt som boendes mervärden ökar. Andra frågeställningar är hur fastighetsägare, verksamheter och försäkringsbolag kan styra klimatanpassning internt samt hur anpassningsåtgärder kan finansieras i löpande underhåll och underlättas genom utvecklade försäkringsstrukturer och finansieringsformer. Forskargruppen ska även studera hur fastighetsägare, kommuner, boende och försäkringsbolag kan samverka för att stödja utformning och implementering av åtgärder.

Projektledare: Docent Mattias Hjerpe, universitetslektor, Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Finansiella effekter av klimatpolitik i energisektorn
Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att ställa stora krav på de finansiella sektorerna. Storleken på nödvändiga investeringar är en utmaning för hela den finansiella sektorn inklusive banker, finansinstitut och försäkringsindustri. I projektet studeras hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimathotet. För att få en genomgripande förståelse angrips problemet från både makro- och mikroekonomiskt perspektiv.  Å ena sidan studeras mikroekonomiska fundament genom faktorer som "nudges" vilka leder investerare till att göra hållbara investeringar. Å andra sidan studeras hela marknadens reaktioner inför stora händelser såsom internationella klimatavtal eller betydelsefulla händelser som det amerikanska presidentvalet. Effekterna studeras på råvaru- och finansiella marknader inom energisektorn. Om värdet av tillgångar i energiföretag som är specialiserade på solenergi utvecklas bättre än de som är inriktade på kolkraft kan detta användas som en indikator på den miljöpolitiska effekten och på det finansiella systemets känslighet.

Projektledare: Professor Thomas Sterner, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.