Länsförsäkringar AB

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2020

Perioden i korthet

  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (10) procent.
  • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 133 (375) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94,5 (96,1).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 876 (958) Mkr. Räntenettot ökade till 2 423 (2 272) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr. Premieinkomsten ökade till 5 529 (4 719) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 884 (848) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019.

Läs hela delårsöversikten.

Rapportdatum 2021
Datum Rapport
11 februari Årsöversikt i sammandrag 2020
15 mars Årsredovisning 2020
1 september Delårsöversikt januari-juni 2021

Finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg


Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating

Upplåningsprogram

Länsförsäkringar AB
Ram Nom

Medium Term Note

2,5 mdr

Per 9 oktober 2017 är alla lån återbetalda och Medium Term Note-programmet förfallet.

 

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar AB med dotterbolag, gruppnivå, per den 31 december 2019.
Kapitalbas 50 220 Mkr
Kapitalkrav 37 776 Mkr

Om Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna

Bokslutskommuniké

Länsförsäkringar AB (publ)

Organisationsnummer 556549-7020
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00