Länsförsäkringar Skånes hållbarhetsredovisning

Hållbar utveckling är en global angelägenhet som också måste adresseras på lokal nivå. Alla aktörer behöver bidra och vara en del av lösningen och vi inom bank och försäkringsbranschen spelar en minst lika viktig roll som alla andra.

FN:s Global Compact för hållbart företagande och FN:s Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling utgör idag stommen för många aktörers hållbarhetsarbete, så även för vårt. Genom att utgå från internationella ramverk förankrar vi oss i ett globalt sammanhang samtidigt som vi kan fokusera vårt huvudsakliga hållbarhetsarbete till lokal nivå.

Som ett lokalt och ömsesidigt bolag har vi ett intresse av att skapa värde för kunden, samhället och bolaget. När vi arbetar för att nå lokala delmål inom de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan vi skapa förutsättningar för ett träffsäkert och relevant hållbarhetsarbete som vi kan förverkliga tillsammans med andra aktörer.

Hållbarhetsrapport 2022

Länsförsäkringar Skåne har definierat sju av de 17 globala målen som mest väsentliga att arbeta med utifrån vår påverkan, risker och möjligheter.

Våra sju globala mål.jpg

Mot bakgrund av de sju definierade globala målen är vår hållbarhetsredovisning därefter uppbyggd utifrån Årsredovisningslagens krav på en hållbarhetsrapport. Det betyder att vi redovisar vår påverkan på, samt vårt strukturerade arbete med, fem områden: miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Länsförsäkringar Skånes hållbarhetsrapport 2022 publiceras som en del i Årsredovisningen 2022. På sidorna 75-93 kan du läsa om hållbarhetsarbetet och resultat inom ovan områden.

Länsförsäkringar Skånes årsredovisning 2022