Årets hållbara fondprestation

Vem vinner enligt dig?

För oss är hållbarhet viktigt, därför vill vi lyfta fram de fonder i vårt utbud som där bolaget gjort det där lilla extra för att tänka på hållbarhet för sin fond. Utmärkelsen Årets hållbara fondprestation vill visa en specifik aktivitet i fonderna under förra året där du kan rösta fram det bidrag du tycker har presterat bäst.

Du har chansen att rösta fram ett bidrag var i de två kategorierna, Aktivt påverkansarbete och Hållbar förvaltningsstrategi. Du kan bara rösta en gång per kategori. 

Röstningen är öppen till 12 april och vinnare utses 15 april 2020.

 

Aktivt påverkansarbete

Vad innebär kategorin?

Förvaltaren arbetar fokuserat och målinriktat för att påverka bolag som fonden investerar i. Påverkansarbetet kan exempelvis handla om att påverka jämställdhet och mångfald i bolagsstyrelser eller att få bolag att redovisa sina koldioxidutsläpp samt sätta upp långsiktiga klimatmål.

Finalister Årets hållbara fondprestation - Aktivt påverkansarbete

DNB Grönt Norden

Påverkansarbete mot nordiska bolag gällande integrering av klimatrisker i styrning, strategi, och rapportering.

East Capital Ryssland

Påverkansarbete med att förmå gasbolaget Gazprom, som är en av världens största förorenare, att minska sina klimatutsläpp.

Länsförsäkringar Fastighetsfond

Påverkansarbete för att öka jämställdheten i styrelserna i fastighetsbolagen som ingår i fonden.

Hållbar förvaltningsstrategi

Vad innebär kategorin?

Hänsyn till hållbarhet är avgörande i fondens investeringsstrategi och det finns uttalade hållbarhetsmål och mätetal som fondförvaltaren följer upp.

Hållbarhetsstrategin kan exempelvis handla om att investera i bolag med låga klimatutsläpp, bolag med fokus på avfallshantering, bolag som investerar i förnybar energi eller bolag som bidrar till låg vattenkonsumtion.

Finalister Årets hållbara fondprestation - Hållbar förvaltningsstrategi

BNP Paribas Global Environment

Investeringar som bidragit till minskning av vattenkonsumtion, effektivare avfallshantering och lägre koldioxidutsläpp.

Handelsbanken Hållbar Energi

Beskrivning och påvisande av investeringarnas klimatnytta och bidrag till FN:s globala mål.

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Förflyttning mot investeringar i gröna obligationer och hållbara företag.

Länsförsäkringar USA Aktiv

Minskning av koldioxidutsläpp och ökade investeringar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling.

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Investeringar i bolag med låga koldioxidavtryck och med hänsyn till klimatavtryck i produkters hela livscykel.

Juryns arbete

35 bidrag från 23 olika fondbolag i vårt fondutbud har skickats in och en jury med interna och externa representanter har utsett finalisterna. Juryn har bland annat bedömt tydlighet, effekt och innovation.

Mer om juryns arbete

Viktig information

Bidragen som presenteras i Årets hållbara fondprestation bygger på information från respektive fondbolag. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel eller brister i informationen rörande bidragen. Informationen som lämnas om de olika bidragen är av generell karaktär och ska ses som marknadsföring, inte rådgivning. 

Länsförsäkringar svarar inte i något fall för skada, direkt eller indirekt, som kan uppkomma på grund av omständighet som är hänförlig till information om bidragen i Årets hållbara fondprestation såvida inte skadan orsakats av Länsförsäkringars grova oaktsamhet. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.