خوش آمدید Länsförsäkringar به

Select your region

Länsförsäkringar consists of 23 regional companies that all have unique offers and prices to fit your needs.

برای یک زندگی روزمرۀ ساده تر ـ همه چیز در یک جا

(Länsförsäkringar) در نزدیکی شما قرار داشته و خدماتی بانکی و بیمه را برای اشخاص عادی، شرکت ها و دهقانان/زارعین عرضه میدارد. بیمه های تان، پول های پس انداز تان و امورات اقتصادی خود را در یک جا جمع کنید.


 بیمه ها

در اینجا شما میتوانید منزل و موتر تان را بیمه نمایید. دو نوع بیمه وجود دارد که شما مقدم بر دیگر انواع بیمه ها نیازمند داشتن آنها میباشید و عبارتند از بیمۀ منزل و بیمۀ موتر. در اینجا میتوانید در مورد چگونگی تهیه نمودن این بیمه ها و همچنان چگونگی محافظت از خود، بیشتر بخوانید.