Miljö

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som ska leda till en hållbar utveckling. Ett av de målen är "god bebyggd miljö", ett annat är "giftfri miljö".

Länsförsäkringsgruppen arbetar dagligen med inomhusmiljöer, som ofta är kopplade till materialval och sättet att bygga. Här kan vi vara med och göra skillnad.

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Ett engagemang i miljöfrågorna bidrar till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation och underhåll
  Vatten-, brand- och motorskador är det som påverkar miljön allra mest.
 • Produkter och tjänster
  I stora delar av landet är länsförsäkringsgruppen ensam om att kunna erbjuda en återvinningsförsäkring för företag och lantbruk
 • Ökad kunskap
  Vi arbetar på många olika sätt med att öka kunskapen kring miljöfrågor som har koppling till vår verksamhet.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetssäkring av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn. Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Samarbete med energirådgivare

Om du behöver råd eller undrar över något som har med energi i hemmet att göra, kan du få hjälp av en energirådgivare hos länsförsäkringsbolagen. Att tolka energideklarationer och diskutera olika val av uppvärmning för villan – det är två exempel på vad en energirådgivare kan hjälpa till med.

Samarbete med Godsinlösen

Samarbetet med Godsinlösen innebär att allt skadat gods tas omhand enligt konsekventa rutiner. För kunden innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, för Länsförsäkringars del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Gemensamt ansvar

Länsförsäkringar driver en miljöinriktad verksamhet.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt.

Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn så är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det självklara valet.

Geneva Associations Kyoto-uttalande

För att betona åtagandet inom miljö har Länsförsäkringar AB signerat Geneva Associations Kyoto-uttalande. Uttalandet uppmanar världens försäkringsbolag att i arbetet med kunder, beslutsfattare och branschkollegor medverka till en minskad miljöpåverkan.

Läs Climate Risk Statement of the Geneva Association

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skånes miljöarbete

Så här jobbar vi med miljöfrågor

Alla företag påverkar miljön. Länsförsäkringar Skåne måste också minska sin negativa miljöpåverkan. Det vi kan göra är till exempel att köra bil mindre, använda grön el och minska på pappersanvändningen. Inom dessa områden har vi satt upp mål och följer kontinuerligt upp förbättringarna.

När det gäller bilkörning i tjänsten har vi en positiv trend. För varje år kör vi lite mindre. Troligen beror det på att vi har blivit bättre på att planera våra resor och samåka när det är möjligt. En stor utmaning vi har framför oss handlar om vilken sorts bilar vi kör. Idag har vi tre miljöbilar men de flesta resor görs med konventionella bilar.

Vi köper in grön el till alla våra kontor och gör vårt bästa för att inte slösa med energin i onödan. Vi mäter miljöpåverkan från el, värme och vatten.

En annan utmaning handlar om våra papper. Pappersanvändningen internt minskar men vi är långtifrån nöjda. Vi vet att du som kund ofta får alldeles för mycket papper från oss och det är något som vi är på väg att ändra på.


Vårt största miljöansvar är att förebygga skador

Kan ett försäkringsbolag göra mer för miljön än att sortera papper och släcka lamporna när folk går hem från kontoret?

Vi kan göra mycket mer. Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Varje brand släpper ut åtskilliga ton koldioxid och alla reparationer kräver resurser. Om vi lyckas minska skadorna med fem procent handlar det om flera hundra ton koldioxid per år, kanske till och med tusen ton koldioxid. Det motsvarar koldioxidutsläppet från 125 personbilar som kör ett varv runt jorden vardera.

Det finns gott om utmaningar. Vad som händer i framtiden vet ingen, men att klimatet ändras och att det finns alldeles för många giftiga kemikalier i omlopp känner vi redan till. Det här innebär helt nya risker. Och det här med att hantera risker och hitta lösningar är vi bra på. Att anpassa samhället till nya förutsättningar handlar också om att förebygga skador. Att föra dialog och sprida kunskap är viktigt för oss.

Så vårt miljöansvar handlar absolut om våra papper och lampor. Men ännu mer om att förebygga skador.


Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Är en certifiering något mer än fina ord och ett sätt att visa att man hakat på miljötrenden? Att vara miljöcertifierad är ett sätt att skapa struktur på miljöarbetet, stort som smått. För oss är det definitivt mer än fina ord eftersom vårt miljöarbete handlar om våra kunders trygghet.

Länsförsäkringar Skåne är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Certifieringen innebär bland annat att bolaget har etablerat ett strukturerat och uthålligt sätt att arbeta med miljöfrågorna, integrerat i den löpande verksamheten.

Som ett kundägt lokalt bank- och försäkringsföretag är det Länsförsäkringar Skånes uppgift att engagera sig i frågor som är angelägna för kundernas ekonomiska, personliga och sociala trygghet. Klimatförändringarna och miljöfrågorna hör otvetydigt hit.


Miljöpolicy

Länsförsäkringar Skåne är ett kundägt, skånskt försäkringsbolag som erbjuder individuell trygghet genom våra bank- och försäkringstjänster. Miljöarbetet är integrerat i verksamheten och ska leda till positiv miljöutveckling för oss, våra kunder och vår omvärld. Att förebygga skador är en viktig del av detta.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss.

Vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och att vi är en ansvarsfull samhällsaktör ökar vi vår konkurrenskraft.

Så påverkar din försäkring miljön

Miljöaspekten finns med hela tiden när det handlar om försäkringar. Från det att du lyfter luren för att köpa din försäkring till dess att vi hjälper dig att reparera efter en skada. Fast allra helst hoppas vi förstås att du ska slippa att drabbas. Att undvika skador är vårt allra största bidrag till en bättre miljö.