Länsförsäkringar Fondliv

Årsredovisning 2018

Året i korthet

  • Länsförsäkringar Fondliv är fortsatt etta på fondförsäkringsmarknaden för individuell tjänstepension, mätt i premieinkomst uppgick marknadsandelen till 17,5 procent.
  • Årets resultat ökade till 681 (604) Mkr. Ökningen var främst ett resultat av ett ökat genomsnittligt förvaltat kapital hänförligt till ett gynnsamt börsklimat under årets första tre kvartal.
  • Det förvaltade kapitalet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 126 (128) Mdkr per 31 december 2018. Minskningen var till följd av ett ogynnsamt börsklimat under årets fjärde kvartal.
  • I det totala fondutbudet utvecklades knappt 90 procent av fonderna negativt under 2018. 66 procent av fonderna och 87 procent av den totala volymen hade dock en starkare utveckling än indexet MSCI Sverige. Starkast utveckling under året hade Länsförsäkringars Fastighetsfond som steg med drygt 13 procent.

Uppgifter inom parentes avser helår 2017.

Läs hela årsredovisningen

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2018.
Kapitalbas 9 235 Mkr
Kapitalkrav 6 823 Mkr
Kapitalkvot 135 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg består av 38 fonder med eget varumärke och cirka 52 externa fonder (31 december 2018).

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

För mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Fondliv

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ) 

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00