Transportförsäkring

Skydda dig mot skador och förluster

Oavsett om en transport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varorna som transporteras alltid för risken att skadas eller förloras. Vi har försäkringar både för dig som köper och säljer varor samt för dig som transporterar, spediterar och lagerhåller. Tillsammans hittar vi en lösning för ditt företag.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Val av transportförsäkring

Fartyg kan drabbas av hårt väder, bilar kan köra i diket och gods kan stjälas eller utsättas för omild behandling vid lastning, omlastning eller lossning i hamnar och terminaler. Som köpare eller säljare av varor kan du genom en varuförsäkring skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skadas under transport.

Som transportör, speditör eller lagerhållare kan du genom en speditöransvars- eller transportansvarsförsäkring skydda dig mot ekonomiska krav från varuägaren eller dennes försäkringsbolag om godset har skadats under den tid du har haft godset i din vård. Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning.

Varuförsäkring vid transport

För företag som köper eller säljer varor

Det är inte ovanligt att man som företag tror att en varutransportör är fullt ersättningsansvarig för eventuella skador på godset. Men transportörens faktiska ansvar är betydligt begränsat av ett antal lagar och regler.

Därför kan du som köper eller säljer varor behöva skydda dig mot ekonomisk förlust om godset skulle skadas under transport genom att teckna varuförsäkring

Transportör- och speditöransvarsförsäkring

För transportörer och speditörer

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas.

Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.


Haveriagenter / Claim instructions

Haveriagenter

Hitta en haveriagent / Claim instructions.

Om du drabbas av skada vill vi att du kontaktar skadeavdelning. I det fall skadan inträffar utomlands, det är brådskande och du inte kan få tag på någon på skadeavdelning kan du kontakta någon av våra representanter i utlandet. Vilka de är ser du i vår haveriagentlista.