Så beräknas utbetalningarna från försäkringar med traditionell förvaltning, Gamla Trad och Nya Trad

Tryggt med traditionell förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen. Nivån framgår av grundbeloppet på utbetalningsspecifikationen. Om värdeutvecklingen av försäkringskapitalet varit högre än garantiräntan, som vi räknat med för det avtalade beloppet/grundbeloppet, kan utbetalningen öka med återbäring. Försäkringens återbäring är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Årlig omräkning

Varje år räknar vi om beloppen som ska utbetalas från din försäkring. Det gör vi för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar. Det innebär att beloppet som betalas ut både kan minska och öka.

När vi räknar om utbetalningen tar vi hänsyn till:

  • Värdet på ditt sparande/försäkringskapitalet
  • Beräknad återstående utbetalningstid
  • Ett försiktigt antagande om återbäringsräntan, sk prognosränta.
  • Storleken på det avtalade beloppet/grundbeloppet

Om omräkningen leder fram till att utbetalningen behöver sänkas så blir sänkningen högst 7 procent, men utbetalningen blir aldrig lägre än det avtalade beloppet. På utbetalningsspecifikationen kan du se hur utbetalningen från din försäkring blir framöver.

Uppdaterade beräkningsantaganden för traditionell förvaltning

Under 2020 införs nya antaganden gällande livslängder och ny prognosränta. Detta för att bättre spegla aktuellt utfall och den ekonomiska omvärlden, bland annat de låga marknadsräntorna.

Antagande om livslängder justeras både för Nya Trad och Gamla Trad. Beroende på ålder och kön kan det innebära att pågående utbetalningar ökar eller minskar.

Prognosräntan för Nya Trad sänks från 3 till 2,5 procent. I många fall innebär det att pågående utbetalningar minskar något.

Värdet på ditt sparande (försäkringskapitalet) och grundbeloppet (det avtalade beloppet) påverkas däremot inte av ovanstående förändringar.

Frågor och svar om pensionsutbetalningar

1. När görs omräkningen på min försäkring och när får jag reda på det nya beloppet?

- I de flesta fall görs omräkningen på försäkringens huvudförfallodag det vill säga i den månad försäkringen började utbetalas. För pensionsplaner görs omräkningen 1 januari. Om beloppet som utbetalas ändras får du en utbetalningsspecifikation med information om de belopp som ska betalas ut det kommande året.

2. Hur bestäms utbetalningarnas storlek?

- Vi tar hänsyn till värdet på försäkringskapitalet, återstående utbetalningstid, gör ett försiktigt antagande om återbäringsränta under utbetalningstiden och ser hur stor det avtalade beloppet är.

3. Varför måste ni sänka utbetalningarna för vissa försäkringar?

- Nuvarande utbetalningstakt bygger på en för hög prognos på värdetillväxt (prognosränta) än vad som är realistiskt i dagens finansiella marknader med extremt låga räntor. Därför sänker vi utbetalningarna. Om vi inte gjorde det så tvingas vi ta pengar från kunder vars försäkringar ännu inte är under utbetalning, och det skulle inte vara rättvist. Observera att utbetalningen aldrig kan bli lägre än det avtalade beloppet.

4. Vilka försäkringar berörs?

- De flesta försäkringar som är under utbetalning och har sitt sparande placerat i traditionell förvaltning, Gamla Trad berörs.

5. Har utbetalningarna alltid kunnat sänkas?

Ja, men tills för några år sedan tillämpade livförsäkringsbolagen en praxis vilken innebar att utbetalningarna inte skulle sänkas, oavsett vilka avkastningsprognoser man hade. Den praxisen har i stort sett alla livförsäkringsbolag upphört att följa.

6. Innebär det att Länsförsäkringar tar tillbaka mina "pensionsbesparingar"?

- Nej, vi tar inte tillbaka några pengar utan minskar bara utbetalningstakten så att försäkringskapitalet räcker hela utbetalningstiden.

7. Hur mycket kommer utbetalningarna att sänkas?

- Det räknas fram individuellt för varje försäkring, men det belopp som betalas ut kan minska med högst 7 procent per år. Men minskningen kommer aldrig att understiga nivån på det avtalade beloppet.

Se hur exempel på hur vi räknar

8. Gör andra försäkringsbolag på samma sätt?

- Ja, i stort sett alla livförsäkringsbolag gör på samma sätt.

9. Har ni rätt att sänka utbetalningarna enligt försäkringsavtalen/villkoren?

- Ja, så länge utbetalningen inte understiger det avtalade beloppet.

10. Utbetalningen från försäkringen har minskat flera år i rad. Vad beror det på?

- Utbetalningen har i det fallet förmodligen haft en för hög nivå under flera år innan sänkningarna påbörjades. I och med att sänkningen begränsas till 7 procent per år kan det ta ett par år innan rätt nivå har uppnåtts.