Traditionell förvaltning - Nya Trad

Traditionell förvaltning - Nya Trad

Här hittar du information om hur Nya Trad fungerar och hur dina pengar placeras.

Extra återbäring i oktober 2019

Under oktober 2019 har vi fördelat extra återbäring till pensions-  och  kapitalförsäkringar med Nya Trad.  Det innebär att försäkringskapitalet i de försäkringarna ökat med cirka 4 procent, utöver den värdetillväxt som den aktuella återbäringsräntan bidragit med. Samtidigt höjer vi den aktuella återbäringsräntan från 3 till 4 procent före skatt och avgifter från 1 november.

Frågor och svar

Så fungerar Nya Trad

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Nivån på utbetalningen kan öka med återbäring om avkastningen varit högre än den som vi antagit i beräkningen för det avtalade beloppet.

Försäkringen har två värden, garanterat värde och försäkringskapital.

Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är just nu 1 procent.

Försäkringskapitalet är det du betalat in plus eventuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.

Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Vid överföring av försäkringskapital från annan befintlig försäkring inom Länsförsäkringar delas kapitalet upp i upp i garanterat värde och återbäring. En fördelning görs som motsvarar försäkringskollektivet som helhet. Aktuell fördelning ser du i faktarutan.

Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Fakta och prislista - Nya Trad

Utbetalning

Beloppet som utbetalas räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämt fördelade. Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Läs mer om utbetalningar

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Nya Trad placeras i en mix av obligationer, fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på marknadstro och aktuellt riskutrymme. För att sänka den finansiella risken kan det förekomma att Nya Trad även placerar i derivatinstrument som är en form av värdepapper kopplade till framtida händelser.

Finansiell information Länsförsäkringar Liv

Det här är en produkt från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning främst för tjänstepension och privat pension.

Bolaget bedriver även skadeförsäkringsrörelse i form av direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar hos dig som är kund.

Läs om Länsförsäkringar Livs styrelse, ekonomi och verksamhet

Ordlista liv- och pensionsförsäkring