Traditionell förvaltning - Gamla Trad

Traditionell förvaltning - Gamla Trad

Här hittar du information om hur Gamla Trad fungerar och hur dina pengar placeras.

Sänkt kapitalavgift för försäkringar tecknade före 1 juli 1990

Från den 1 juli 2019 sänker vi kapitalavgiften för dig som har en traditionell försäkring i Gamla Trad. Kapitalavgiften sänks från 0,65 eller 0,75 procent till 0,45 procent av försäkringskapitalet, vilket innebär att en större del av sparandet går till pensionen.

Lägre kostnader och ett positivt resultat under flera år gör nu att vi kan sänka avgiften för våra äldre och mest trogna kunder.

Så fungerar Gamla Trad

Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Du som redan sparar i traditionell förvaltning kan fortsätta med det precis som vanligt.

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Nivån på utbetalningen kan öka med återbäring om avkastningen varit högre än den som vi antagit i beräkningen för det avtalade beloppet.

Försäkringen har två värden, garanterat värde och försäkringskapital.
Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan kan variera mellan 3-5 procent beroende på vad som avtalats när du tecknade din försäkring.

Försäkringskapitalet är det du betalat in plus eventuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.

Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Vid överföring av försäkringskapital från annan befintlig försäkring inom Länsförsäkringar delas kapitalet upp i upp i garanterat värde och återbäring. En fördelning görs som motsvarar försäkringskollektivet som helhet. Aktuell fördelning ser du i faktarutan.

Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Utbetalning

Beloppet som utbetalas räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämt fördelade. Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Läs mer om utbetalningar

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Gamla Trad placeras i en mix av obligationer, fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på marknadstro och aktuellt riskutrymme. Riskutrymmet i Gamla Trad är starkt begränsat på grund av de höga garanterade räntorna vilket medför att huvuddelen av kapitalet placeras i obligationer och andra räntebärande tillgångar.

För att sänka den finansiella risken kan det förekomma att Gamla Trad även placerar i derivatinstrument som är en form av värdepapper kopplade till framtida händelser.

Finansiell information Länsförsäkringar Liv

Det här är en produkt från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning främst för tjänstepension och privat pension.

Bolaget bedriver även skadeförsäkringsrörelse i form av direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar hos dig som är kund.

Läs om Länsförsäkringar Livs styrelse, ekonomi och verksamhet

Ordlista liv- och pensionsförsäkring