Ordlista för pension

A

Administrationsavgift

Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning. Avgiften tas ut i % på försäkringskapitalet.

I våra värdebesked skriver vi "Avgift för administration".

AIP

Kollektiv avtalad tjänstepension för scenarbetare.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda 1938-1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Läs mer: garantipension, inkomstpension, tilläggspension

Allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Läs mer: pensionsavgift

Allokerad återbäring

Allokerad återbäring är ett begrepp som används ibland för att betona att återbäringen bara är preliminärt fördelad och inte är garanterad. På Länsförsäkringar brukar vi inte beteckna återbäringen som allokerad. Ordet allokerad betyder ungefär "uppsamlad". Allokerad återbäring kan både öka och minska.

Läs mer: återbäring

Alternativ pensionslösning

Alternativ pensionslösning är en tjänstepension som ersätter hela eller delar av en kollektiva tjänstepensionen.

Läs mer: tjänstepension

Annullation

Försäkring som avslutas och saknar värde.

Jämför: Fribrev och Återköp

Anslutningsdatum

Det datum den anställde ansluts till företagets pensionsplan.

Ansökan

En ansökan är en begäran eller beställning av något, exempelvis en försäkring. Se försäkring

AP-fonderna

Första till fjärde och sjätte AP-fonderna utgör tillsammans med den allmänna pensionens buffertsfond för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna kan användas under perioder när pensionsutgifterna är större än inkomsterna från pensionsavgifterna. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i premiepensionssystemet.

Läs mer: allmän pension

Arvingar

Personer som har rätt till arv. Begreppet följer den allmänna arvsordningen:

Klass I – Bröstarvingar.

Klass II - Föräldrar och deras avkomlingar.

Klass III - Far- och morföräldrar och deras barn.

I avliden arvinges ställe inträder dess avkomling, utom i klass III, där endast barn till far- och morföräldrar kan komma ifråga. Saknas arvsberättigade i klass I övergår arvet till arvsberättigade i klass II. Saknas arvsberättigade i klass II övergår arvet till klass III. Saknas även arvsberättigade i klass III tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Arvslott

Den andel av ett arv som tillkommer en arvinge. Storleken på andelen är beroende av hur arvlåtaren och arvingen är släkt. Den arvslott som tillfaller en bröstarvinge delas i sin tur upp i laglott och testamentslott.

Läs mer: laglott, testamentslott

Arvsvinst

På länsförsäkringar används ordet riskkompensation.

ATP-systemet

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt med allmän pension.

Läs mer: allmän pension

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en skatt på sparande i pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Avkastningsskatten är en skatt på en tänkt schablonavkastning på förvaltat kapital.

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse som är avsedd att medföra ömsesidiga rättsligt sanktionerade förpliktelser för parterna.

Läs mer: försäkring, kollektiv tjänstepension, garanterat pensionsbelopp

Avtalsnummer

Nummer som används för att identifiera ett avtal, exempelvis en försäkring.

Avtalspension

Se kollektiv tjänstepension

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare.

B

Balansering

Balansering är en metod för att återställa den finansiella balansen för inkomst- och tilläggspension inom den allmänna pensionen. Det innebär att inkomstpension, tilläggspension och pensionsbehållning i det allmänna pensionssystemet inte räknas upp i takt med inkomstindex, eller att de till och med sänks.

Läs mer: balansindex, balanstal

Balansindex

Under en period med balansering räknas pensioner och pensionsbehållningar om med förändringen i ett balansindex istället för inkomstindex. Förändringar i balansindex är beroende av förändringar i inkomstindex och av balanstalets storlek.

Balanstal

Balanstalet är förhållandet mellan tillgångar och skulder i den allmänna pensionen. Om balanstalet är 1 är tillgångarna och skulderna lika stora. Är talet mindre än 1 är skulderna större än tillgångarna. Då påbörjas balansering.

Betalningsbefrielseförsäkring

Se premiebefrielseförsäkring

Blandfond

Blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Bodelning

Bodelning är en rättshandling där två makars eller f.d. makars egendom delas upp mellan dem. Bodelning sker normalt när ett äktenskap upplöses genom att den ena maken dör eller om makarna skiljer sig. Makarna kan också göra en bodelning under äktenskapet utan att skilsmässa på något sätt är aktuell.

BTPK

Kollektivavtalad tjänstepension för banktjänstemän.

Buffertfond

Se AP-fonder

Byte av förvaltningsform

Försäkringskapitalet flyttas från en förvaltningsform till en annan förvaltningsform inom försäkringsbolaget

C

Chefspension

Chefspensionen tecknas för personer som har lönenivåer över maxgränsen för avdragsrätt. Chefspensionen tecknas via en kapitalförsäkring som arbetsgivaren äger men pantsätter till den anställde så att inte rätten till pensionen kan förloras, till exempel om arbetsgivaren går i konkurs.

D

Datering

Dateringen av en försäkring eller ändringen avser det datum vi beräknar premien, fakturerar ifrån och i vissa fall försäkringsskyddet gäller ifrån. Från när försäkringsskyddet börjar gälla framgår av villkoren.

Delningstal

Försäkringskapitalet delas med delningstalet för att få fram aktuell utbetalningsnivå närmaste tiden. Delningstalet bygger bland annat på ett aktuellt antagande om livslängd och avkastningen på försäkringskapitalet framöver.

Depåförsäkring

En depåförsäkring påminner om en fondförsäkring, det vill säga du bestämmer själv hur pensionspengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångar än fonder, till exempel enskilda aktier eller obligationer.

Depåförvaltning

Om du har en depåförsäkring så förvaltas försäkringskapitalet med depåförvaltning. Det innebär att du kan välja hur ditt försäkringskapital ska förvaltas bland olika typer av tillgångar som försäkringsbolaget erbjuder.

Läs mer: fondförvaltning

Direktpension

Direktpension är en pension som arbetsgivaren åtagit sig att betala ut. Åtagandet kan säkerställas på olika sätt, till exempel via en kapitalförsäkring. Arbetsgivaren äger då försäkringen men pantsätter den till den anställde så att inte rätten till pensionen kan förloras, till exempel om arbetsgivaren går i konkurs.

Dödsfallsförsäkring

En försäkring där försäkringsbeloppet utbetalas om den försäkrade dör.

Dödsfallskaraktär

En försäkring är av dödsfallskaraktär ökar i värde efter dödsfall. På en försäkring av dödsfallskaraktär utbetalas mer om den försäkrade dör än om hen lever.

E

Enskild egendom

Egendom som förklarats vara enskild i äktenskapsförord. Egendom som mottagaren fått i gåva, testamente eller genom förmånstagarförordnande med villkor om att egendomen ska vara enskild.

Efterarvingar

De gemensamma barnen eller arvingar i arvsklass II är efterarvingar i dödsboet. De ärver först när båda makarna har avlidit.

Efterlevande

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor, barn eller arvingar. För att pengarna ska utbetalas till efterlevande behövs ett förmånstagarförordnande.

Läs mer: efterlevandepension, efterlevandeskydd, förmånstagare

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som faller ut till de efterlevande vid den försäkrades dödsfall. Utbetalning sker direkt från dödsfallet och utbetalas månadsvis (eller med annan regelbundenhet) under avtalad utbetalningstid.

Se familjepension

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till efterlevande. Om en försäkring med sparande kombineras med efterlevandeskydd så går mindre andel av sparandet till ålderspensionen.

Efterskydd

Om en pensionsförsäkring har ett efterskydd innebär det att den fortsätter att gälla under en viss tid även om du slutar din anställning av någon annan anledning än pension. Det kan till exempel innebära att om den försäkrade blir sjuk under den perioden så kan sjukpension betalas ut under sjukdomstiden.

Entréfond

En entréfond är en fond där pengarna blir placerade innan ett aktivt val av fond är gjort. En försäkring kan innehålla flera entréfonder.

Läs mer: entrélösning, fondförsäkring

Entrélösning

En entrélösning består av en eller flera fonder där pengarna blir placerade innan ett aktivt val av fond är gjort.

Läs mer: entréfond

F

Familjeoption

Den försäkrade kan utan hälsoprövning lägga till familjeskydd om hen före viss ålder ingår äktenskap, inleder samboförhållande eller får arvsberättigade barn. Ändringen ska göras inom ett år från det att familjebilden ändras.

Familjepension

Se efterlevandepension, efterlevandeskydd

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen i finansmarknaden. Finansinspektionens uppgift är att bidra till ett stabilt finansiellt system i Sverige, som fungerar för hushållen och företagen och som skyddar och stärker konsumenterna.

Flyttavgift

Avgift som tas ut vid utflytt av försäkringskapitalet från försäkringen för att täcka exempelvis administrativa kostnader.

Flyttbart kapital

Flyttbart kapital är de pengar som enligt villkoren får flyttas från en pensionsförsäkring till en annan.

Flytträtt

Villkor i försäkring som gör det möjligt för försäkringstagaren eller den försäkrade att under vissa förutsättningar flytta försäkringskapital från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en förvaltningsform till en annan. Pensionsförsäkringar tecknade efter 2007-07-01 har flytträtt enligt Inkomstskattelagen.

Fond

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Fondbolag

Ett fondbolag förvaltar olika typer av fonder

Läs mer: fondförsäkringsbolag

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar ditt försäkringskapital, och det är du som tar risken för hur försäkringskapitalet utvecklas. Du betalar inte kapitalvinsskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot dras en avgift för avkastningskatten på försäkringskapitalet och inkomstskatt på utbetald pension.

Läs mer: fondförvaltning

Fondförsäkringsbolag

Ett fondförsäkringsbolag erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar där försäkringskapitalet förvaltas i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Läs mer: fondbolag, fondförsäkring

Fondförvaltning

Fondförvaltning innebär att försäkringskapitalet är placerat i fonder som kunden själv väljer.

Läs mer: depåförvaltning, fondförsäkring, traditionell förvaltning

Fondförvaltningsavgift

Fondförvaltningsavgiften tas ut av fondbolaget eller värdepappersbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden. Avgiften är en viss procent av fondandelarnas värde.

Fortsättningsförsäkring

Om en försäkring sägs upp, exempelvis på grund av att anställningen upphör, kan det i villkoren ingå rätt att teckna en individuell fortsättningsförsäkring med högst samma försäkringsskydd utan hälsoprövning.

Fribrev

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några premieinbetalningar till. Den framtida utbetalning bygger på de premier som har betalats in och hur försäkringens värde utvecklas. Endast försäkringar med sparande läggs i fribrev, övriga försäkringar annulleras när premiebetalningen upphör.

Se även Annullation

Friskt företag

Företag som har god sjukstatistik, arbetar med förebyggande åtgärder, har låg snittålder, hög snittlön och högt sparande.

(Inget branschbegrepp)

Fri föräldraförvaltning

Fri föräldraförvaltning gäller om den omyndiges tillgångar understiger 8 prisbasbelopp. Föräldrarna får då själva bestämma hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa", men för vissa slags rättshandlingar som rör fastighet, tomträtt och bostadsrätt krävs dock att förmyndaren inhämtar överförmyndarens tillstånd även om det är fråga om en fri föräldraförvaltning. Detta innebär dock inte att föräldrarna kan låna barnets pengar för egna behov.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de har misskött förvaltningen.

Frikretsare

Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen. Frikretsen består av:

 • verkställande direktörer i aktiebolag
 • delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna
 • ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag
 • ägare till företag som inte är juridisk person (enskild firma).

FTP

Kollektivavtalad tjänstepension för försäkringstjänstemän.

Full arbetsförhet

Full arbetsförhet innebär att man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning och inte heller varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste 3 månaderna.

(För tiotaggarpensioner bortfaller det sista kravet)

Följsamhetsindexering

För att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i Sverige räknas inkomstpensioner och tilläggspensioner om varje år. Följsamhetsindexeringen räknas ut genom förändringen i inkomstindex minus 1,6 procentenheter.

Läs mer: allmän pension

Fördelningssystem

Ett fördelningssystem är ett pensionssystem där inbetalda pensionsavgifter eller premier under ett visst år används för att finansiera samma års utbetalningar.

Företagare enligt Länsförsäkringars riskregelverk

 • Ägare
 • Närstående till ägaren, dvs. make, registrerad partner, sambo, föräldrar eller barn till ägaren
 • Person som är anställd i HB/KB och samtidigt är ägare i AB som i sin tur äger HB't/KB't (indirekt ägande)

Företagsavtal

Företagsavtal kallas det avtal som vi tecknar med framförallt stora företag. I avtalet framgår vilka försäkringar, avgifter och tjänster som ingår.

Kommentar: Försäkringsavtal kallas ibland även vissa tjänstepensioner i Life och företagsansökan för Friplan.

Förköpsinformation

Förköpsinformation är information som försäkringsbolaget måste lämna innan en försäkring tecknas. Förköpsinformationen innehåller information om försäkringens innehåll och avgifter.

Förmyndare

En förmyndare företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang. Det vanligaste exemplet är att föräldrar vanligen fungerar som sina omyndiga barns förmyndare.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet. Länsförsäkringar erbjuder inte förmånsbestämda pensionsförsäkringar.

Läs mer: premiebestämd pension

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som enligt förmånstagarförordnandet har rätt till försäkringen eller till utbetalning från försäkringen om den försäkrade dör. På en kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare men på en pensionsförsäkring begränsas möjliga förmånstagarna till make, fd make, sambo, fd sambo, registrerad partner, fd partner, egna barn, fosterbarn, make/sambos/registrerad partners barn, fd make/sambos/registrerad partners barn.

På försäkringar tecknade före 1976 kunde även arvingar vara förmånstagare.

Förmånstagarförordnande

I förmånstagarförordnandet står vem som ska få ersättningen om den försäkrade dör. Försäkringstagarförordnandet, är en del av försäkringsavtalet och är ibland standardiserat.

Försäkrad

Den på vars liv försäkringen är tecknad.

Försäkring

En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Försäkringsavtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i avtalet inträffar. Försäkringens omfattning och innehåll framgår av villkor och försäkringsbesked.

Till grund för försäkringen till kunden finns försäkringsansökan.

Försäkringsavtal

Se försäkring

Försäkringsbesked

Ett försäkringsbesked är en beskrivning som erhålls från försäkringsbolaget och som talar om vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar. Ett försäkringsbolag måste ha tillstånd från Finansinspektionen att driva försäkringsverksamhet.

Läs mer: försäkringsförening, hybridbolag, vinstutdelande försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag

Försäkringsförening

En försäkringsförening erbjuder försäkringar för sina medlemmar, som kan vara både försäkringstagare och försäkrad.

Läs mer: försäkringsbolag

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen. En försäkringsgivare är oftast ett försäkringsbolag. Det kan också vara till exempel en pensionskassa eller en försäkringsförening.

Försäkringskapital

Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på försäkringen. Försäkringskapitalet påverkas av inbetalda premier, förvaltningsformens värdeutveckling, riskkompensation med avdrag för administration, riskkostnader och avkastningsskatt.

Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning.

Försäkringsmoment

Försäkringsmoment är byggstenarna som skapar försäkringens upplägg.

Exempel en försäkring kan bestå av försäkringsmomenten ålderspension, återbetalningsskydd och premiebefrielse.

Försäkringsnummer

Nummer som används för att identifiera ett försäkringsavtal.

Försäkringstagare

Försäkringstagaren är den som ingått avtalet med försäkringsbolaget och som äger försäkringen. Försäkringstagaren kan vara fysisk eller juridisk person.

Försäkringstekniska hinder

Ett försäkringsavtal är ett avtal mellan en försäkringstagare och ett försäkringsbolag. Om försäkringstagaren vill ändra sin försäkring så är det en avtalsändring som måste godkännas av båda parter. Om försäkringen är av livsfallskaraktär så kommer mer pengar att utbetalas om den försäkrade lever än om den försäkrade dör. De pengar som skulle försvinna från försäkringen vid ett dödsfall används till riskkompensation till övriga försäkringar som gäller på samma sätt. Det är därför det är möjligt att betala ut en högre ålderspension, och i vissa fall livsvariga utbetalningar från försäkringar av livsfallskaraktär. För att skydda dessa försäkringar kan därför försäkringsbolaget säga nej till ändring av försäkringsavtalet pga. försäkringstekniska hinder.

Försäkringstid

Försäkringstid är den tid som försäkringen gäller.

Förtida uttag

Förtida uttag innebär att pensionsförsäkringen tas ut före den avtalade pensionsåldern. Ett förtida uttag kan innebära omräkning av avtalad pension.

Förvalsalternativ

Se ickevalsalternativ

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med hjälp av god man kan tingsrätten förordna om förvaltare. Uppdraget anpassas till behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att gälla till exempel förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan personens samtycke.

Jämför med god man

Förvaltningsform

Med förvaltningsform menas hur pengarna som motsvarar försäkringskapitalet förvaltas. Om försäkringen har fondförvaltning så väljer kunden själv vilka fonder pengarna ska placeras i. Med Traditionell förvaltning, Nya Världen och Garantiförvaltning så tar Länsförsäkringar hand om placeringen. Då ingår pengarna i en gemensam portfölj där placeringsinriktningen bland annat beror på värdet på den samlade garantin till alla kunder med samma förvaltningsform.

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta och administrera försäkringen. Kommentar: Länsförsäkringar använder inte detta ord, istället används begreppet "Kostnad för administration".

G

Garanterad ränta

Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den avtalade pensionen på en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt. På premiepensionen dras ingen avkastningsskatt.

Räntan (återbäringsräntan eller avkastningsräntan) som försäkringskapitalet förräntas med kan under vissa perioder vara högre eller lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan.

Läs mer: garanterat pensionsbelopp

Garanterad återbäring

Garanterad återbäring är återbäring som försäkringsbolaget garanterar att du får på din försäkring och som bolaget inte kan ta tillbaka.

Garanterat pensionsbelopp

Garanterat pensionsbelopp är den lägsta pension som försäkringsbolaget garanterar att betala ut enligt försäkringsavtalet. Kallas även för avtalad pension, avtalat belopp eller garanterad pension.

Garanterat kapital

Länsförsäkringar använder inte detta ord.

Se garanterat värde

Garanterat värde

Garanterat värde är det värde som ligger till underlag för det garanterade pensionsbeloppet. Garanterat värde består av inbetalningar, garanterad ränta, antagen riskkompensation med avdrag för antagna kostnader och avkastningsskatt.

Garantifond

Garantifond är en fond där du får någon form av garanti, ofta en viss procent av fondandelarnas värde eller en garanterad avkastning på inbetalda premier. Inom Länsförsäkringar har vi en sparform som kallas Garantiförvaltning som är ett sparande med viss garanti.

Garantipension

Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension. Garantipensionen kan du få tidigast från 65 års ålder. Om du bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

Läs mer: allmän pension

Garantitillägg

Du som är född 1938-1953 är garanterad att få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till 1994. Om din pension beräknad helt enligt de nya reglerna blir lägre får du mellanskillnaden som garantitillägg.

Generationsfond

Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större dela av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska den finansiella risken.

Giftorätt

Giftorätt är en rätt till halva värdet av den andra makens egendom vid bodelning i samband med skilsmässa eller när en av makarna dör. Giftorätten kan uteslutas genom att egendomen omvandlas till enskild egendom, vanligast genom äktenskapsförord.

Läs mer: enskild egendom, äktenskapsförord

God man

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Jämför med förvaltare

H

Hedgefond

Hedgefond är en fond med målet att ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hybridbolag

Ett hybridbolag drivs enligt ömsesidiga principer, trots att det är ett aktiebolag och ägs av andra än sina försäkringstagare. Ett hybridbolag kan inte dela ut vinst till sina ägare. Överskott och underskott behandlas i stället på samma sätt som i ett ömsesidigt bolag.

Läs mer: vinstutdelande försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag

I

Ickevalsalternativ

Ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller som träder i kraft om den anställde inte gör något aktivt val. Ibland används även begreppet förvalsalternativ.

Begreppet används inom kollektivavtalad tjänstepension.

Jämför med interimslösning

Indexfond

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

Individuell tjänstepensionsplan

Pensionsplan för anställda på företag som saknar kollektivavtal. Individuell pensionsplan erbjuds också till frikretsare och ägaren i företag med kollektivavtal. Innehåller oftast ålderspension, familjepension samt sjukförsäkring.

Individuellt medförsäkrad

Individuellt medförsäkrad finns på en försäkring som gäller på två liv. Individuellt medförsäkrad är en viss person angiven med namn och personnummer på vars liv, utöver den försäkrades liv, försäkringen gäller. Individuellt medförsäkrades ålder och kön kan påverka premiens storlek.

Att ändra en försäkring som gäller på två liv till en försäkring på ett liv innebär en ändring till en annan försäkringsform och denna ändring är ofta så stor att det krävs en godkänd hälsa på den person som plockas bort från försäkringen. Individuellt medförsäkrad på en pensionsförsäkring kan vara någon i kretsen make/sambo/barn.

Exempel på försäkring med individuellt medförsäkrad: RTDR, RTDRA, RR, EDL, ED, PDL och PD Jämför kollektivt medförsäkrad

Individuellt pensionssparande, IPS

IPS är ett sätt att spara till sin pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring.

Pensionen kan tidigast börja tas ut vid 55 års ålder. Den kan betalas ut under en viss tidsperiod.

Precis som för en pensionsförsäkring dras premien av i inkomstdeklarationen och inkomstskatt betalas när pensionen betalas ut. Vid dödsfall betalas pensionen ut till förmånstagare. Om det inte finns några förmånstagare betalas pengarna ut till dödsboet som ett engångsbelopp.

Inflyttat kapital

är pengarna från en pensionsförsäkring flyttas till en annan kallas pengarna som flyttas för inflyttat kapital i den nya försäkringen. Det inflyttade kapitalet kan komma från extern försäkringsgivare eller från annan försäkring hos Länsförsäkringar.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Inkomstgrundad ålderspension

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den allmänna pensionen. Inkomstgrundad ålderspension är pensionsgrundande inkomst plus eventuellt pensionsgrundande belopp. Inkomstgrundad ålderspension består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

Inkomstindex

Inkomstindex är ett mått som visar hur den genomsnittliga inkomsten i Sverige förändras varje år. Det är regeringen som fastställer inkomstindex, och det används för att räkna om till exempel inkomstpension och tilläggspension varje år.

Inkomstpension

Inkomstpension är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938-1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av pensionen som tilläggspension.

Intjänandetak

Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomst över denna gräns. Om du har tjänstepension får du pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

ITP

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som gäller för tjänstemän inom den privata sektorn, ITP-planen har två avdelningar, ITP1 och ITP2.

Interimslösning

Interimslösning är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring som gäller tills den anställde gjort sina individuella val.

Begreppet används inom individuell tjänstepension.

Jämför med ickevalsalternativ

Internflytt

Flytt av försäkringskapital mellan försäkringar i Länsförsäkringar.

Insättningsavgift

Insättningsavgiften är en administrationsavgift som dras från den inbetalade premien och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av försäkringen. Avgift som tas ut i % på inbetald premie.

Kallas ibland även investeringsavgift och premieavgift.

Investeringsavgift

Se Insättningsavgift

J

K

Kapitalavgift

Kapitalavgiften är en avgift för administration som försäkringsbolaget tar ut från försäkringskapitalet. Kapitalavgiften beräknas som procent på försäkringskapitalet per år.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en försäkring där du inte får dra av premien i deklarationen och där du inte betalar någon inkomstskatt på de pengar som du får utbetalade från försäkringen. Det finns olika typer av kapitalförsäkringar. Vissa betalas ut som ett engångsbelopp medan andra betalas ut regelbundet under en längre tid.

Läs mer: livförsäkring

Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet, oavsett om försäkringsbolaget självt förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras av innan kursen eller totalavkastningen beräknas.

Kapitalpension

Kapitalpension är en livförsäkring som kombinerar skattereglerna för kapital- och pensionsförsäkring. Sedan 2007 går det inte längre att teckna kapitalpension.

KAP-KL/AKAP-KL

KAP-KL/AKAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunalt företag.

Karenstidsförkortning

Karenstiden för premiebefrielse/sjukförsäkring förkortas om sjukskrivningsperioder finns inom de senaste 12 månaderna. I försäkringsvillkoren framgår vad som gäller för respektive produkt.

Koncept

Ett koncept beskriver syftet med en försäkring eller tjänst.

Anm 1 exempelvis Löneväxling, Chefspension, Bevara pension

Anm 2 alla syften/koncept finns inte namngivna i försäkringssystemen

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och försäkringarnas samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkringar.

Kollektiv konsolideringsgrad

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolideringsgrad används inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkringar.

Kollektivavtalad tjänstepension

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fack. De flesta anställda har en kollektivavtalad tjänstepension via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA03 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting

Kollektivt medförsäkrad

Kollektivt medförsäkrade är någon i kretsen make och/eller barn (barn oavsett ålder). De kollektivt medförsäkrade behöver ej namnges och deras ålder och kön påverkar inte premiens storlek. Premien beräknas som om utbetalningarna är garanterade.

Läs mer: Individuellt medförsäkrad

Konsolideringssjuk/konsoliderad sjukförsäkring

Genom att teckna en så kallad konsoliderad sjukförsäkring har företagaren möjlighet att få en högre sjukersättning än 90 procent av lönen vilket är maxgränsen för en "vanlig" anställd. Skälet är att många egenföretagare väljer att ta ut lägre lön än vad rörelseresultatet medger för att konsolidera företaget. Om du som näringsidkare blir sjuk förlorar du inte bara inkomst utan du går kanske också miste om framtida värdestegring i företaget.

Begreppet Maxsjuk används ibland.

Kontrollerad förvaltning

Om den omyndiges sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar, s.k. kontrollerad förvaltning. Föräldrarna ska regelbundet skicka in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna tillstånd av överförmyndarnämnden för vissa åtgärder. Det gäller till exempel köp av aktier.

Särskild överförmyndarkontroll kan begäras även om värdet av omyndigs egendom inte överstiger åtta prisbasbelopp.

Läs mer: fri föräldraförvaltning

Kollektivavtalad tjänstepension

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension tillkommer utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap är de tillgångar, då samtliga skulder är borträknade, som en avliden person efterlämnar. Kvarlåtenskapen delas upp i arvslotter. Den arvslott som tillfaller en bröstarvinge delas i sin tur upp i laglott och testamentslott.

Läs mer: laglott, testamentslott

L

Laglott

Laglotten utgör hälften av arvslotten och tillkommer bröstarvingar. Laglotten är det som en bröstarvinge är berättigad till.

Livförsäkring

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Livsfallskaraktär

Försäkring av livsfallskaraktär är försäkringar med negativ risksumma, dvs. försäkringens värde för kunden är högre om den försäkrade lever och vi fördelar därför riskkompensation till dessa försäkringar. På en försäkring med livsfallskaraktär betalas mer ut om den försäkrade lever än om hen dör.

Livslängdsantagande

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på pensionen per år.

Läs mer: delningstal, prognosränta

Livsvarig utbetalning

Livsvarig utbetalning är en utbetalning som pågår så länge som försäkrade, eller någon eventuellt medförsäkrad, lever. Motsatsen till livsvarig utbetalning är en temporär utbetalning.

M

Marknadsvärdesjustering

En marknadsvärdesjustering kan försäkringsbolaget göra vid återköp eller flytt av försäkringskapital på en traditionell försäkring. Det innebär att du inte får med dig hela försäkringskapitalet. Anledningen till att försäkringsbolaget gör en marknadsvärdesjustering är att du avslutar en försäkring i förtid och bolaget har beräknat ett högre värde på din försäkring än det har täckning för vid flyttillfället.

Läs mer: flyttbart kapital, flytträtt

Maxsjuk

Se konsoliderad sjukförsäkring

Medförsäkrad

Se individuellt medförsäkrad, kollektivt medförsäkrad

Motförsäkring

Motförsäkring garanterar återbetalning av inbetalda premier. Betecknas M i gamla tabellformer.

Motoffert

Motoffert är ett nytt förslag på försäkringslösning som erbjuds till kunden då sökt försäkring eller ändring inte har kunnat godkännas till normala villkor. Motofferten beskriver:

 • begränsningarna från ursprungligt erbjudandet
 • orsaken till bedömningen
 • vad som ligger till grund för bedömningen, exempelvis journalhandlingar, hälsodeklaration
 • hur kunden ska göra om hen är missnöjd med vår bedömning

Moturval

Om kunder som har mer information om sin (dåliga) hälsa än försäkringsbolaget tillåts ändra sina försäkringar så kan det innebära sämre lönsamhet (lägre riskkompensation) för övriga kunder med likadana försäkringar.

Målpremie

Målpremie är den årliga inbetalning som, vid en tänkt jämn årlig inbetalning, behövs för att uppnå den garanterade pensionen. Om inbetalningarna under något år varit annorlunda än målpremien, fastställs en ny målpremie 1 januari året efter. Målpremie tillämpas på Reflex Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

N

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Näringsverksamhet

Med näringsverksamhet avses att verksamheten ska vara av ekonomisk art, samt att den ska drivas yrkesmässigt och med viss omfattning och varaktighet. Verksamheten bedrivs vanligtvis av en juridisk person genom någon bolagsform, exempelvis aktiebolag, men kan också drivas av enskilda fysiska personer.

O

Offert

Kostnadsförslag

Olycksfallsförsäkring

Försäkring som betalas ut om den försäkrade drabbas av olycksfall som ger bestående invaliditet. Försäkringen ersätter även kostnader för läke-, rese-, tandskade- och merkostnader till följd av olycksfallet.

Omyndig

Omyndig är den som inte fyllt 18 år. Omyndig får inte själv råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part.

Läs mer: förvaltare

Optionsrätt

Se familjeoption

Oåterkallelig förmånstagare

Oåterkallelig förmånstagare innebär att försäkringstagaren har lovat förmånstagaren att inte utan förmånstagarens medgivande ändra förordnandet. Ett löfte om oåterkallelighet måste lämnas till förmånstagaren, kan inte tas emot bara av försäkringsbolaget. Den oåterkallelige förmånstagaren måste kvittera mottagandet av förordnandet.

P

PA 03

PA 03 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda.

PA-KFS

PA-KFS är kollektivavtalad tjänstepension för anställda i kommunala bolag.

Pant

Egendom som ställs som säkerhet för en fordran.

Panträtt

Panträtt är rätten att i vissa fall realisera egendom som ställts som säkerhet för en fordran. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av en pant, kallas för panthavare. Den egendom som omfattas av panträtten kallas pant.

Pantsättning av försäkring

En pantsatt försäkring är lämnad som säkerhet för t ex en direktpensionsutfästelse. Pantsättning av försäkring medför rätt för panthavaren att få så mycket av utfallande försäkringsersättning, inbegripet återbäring, som svarar mot pantfordringen. Detta gäller även om pantfordringen inte är förfallen till betalning.

Pension

Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid.

Pensionsavgift

Pensionsavgift är en avgift till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift.

Läs mer: allmän pensionsavgift, statlig ålderspensionsavgift

Pensionsbehållning

Pensionsbehållning är så mycket som dina pensionsrätter inom den allmänna pensionen är värda vid en viss tidpunkt. Pensionsbehållningen för inkomstpension räknas ut genom att man summerar pensionsrätterna, efter avdrag för administrationsavgifter, och räknar med fördelade arvsvinster och förändringen av inkomstindex eller balansindex.

Pensionsbesked

Pensionsbeskedet informerar om din rätt till pension.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till sin pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst 5 år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Den som gör inbetalningen kan få göra avdrag i deklarationen.

Läs mer: försäkring, IPS

Pensionsgrundande belopp

Pensionsgrundande belopp är inte några verkliga inkomster utan fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig i den allmänna pensionen om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn eller studerar. Det pensionsgrundande beloppet och din pensionsgrundande inkomst utgör tillsammans pensionsunderlaget.

Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande.

Läs mer: pensionsgrundande belopp

Pensionsgrundande tjänstetid

Pensionsgrundande tjänstetid används vid förmånsbestämd tjänstepension och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få pension. Om din pensionsgrundande tjänstetid till exempel är 360 månader (30 år) kommer din pension att minska med en trehundrasextiondedel för varje månad som saknas.

Pensionskapital

Se försäkringskapital

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på om du har ett kollektivavtal eller individuellt avtal.

Pensionsplan

En pensionsplan sätter ramarna för hur en tjänstepension utformas. Förutom pensionssparande kan planen bland annat innehålla skydd vid dödsfall och långvarig sjukdom. Pensionsplanen är en utfästelse från en arbetsgivare, en pensionsstiftelse eller ett försäkringsföretag att vid en viss ålder betala ut tjänstepension till de personer som ingår i pensionsplanen.

Se Kollektivavtalad tjänstepension och Individuell tjänstepensionsplan

Kommentar: I försäkringssystemet PULS kallas paketeringen av försäkringsmomenten för pensionsplan oavsett om det avser en pensionsplan eller inte.

Pensionspoäng

För dig som är född mellan 1938 och 1953 beräknas pensionspoängen varje åt utifrån årets pensionsgrundande inkomst. Pensionspoängen används för att beräkna tilläggspensionen.

Läs mer: allmän pension

Pensionspolicy

Pensionspolicy är ett dokument som arbetsgivare kan använda som styrmedel för att strukturera försäkringsförmåner i företaget.

Pensionsrätt

Pensionsrätten är det belopp som varje år betalas in och grundas på förvärvsarbete eller annan form av pensionsgrundande inkomst. För inkomstpensionen utgör pensionsrätten 16 procent av pensionsunderlaget och premiepensionen 2,5 procent av pensionsunderlaget. För personer mer 1938-1953 är procentsatserna lägre, eftersom de får en del av pension som tilläggspension.

Observera att ordet pensionsrätt ibland även används i den mer allmänna betydelsen "rätt till pension".

Läser mer: allmän pension

Pensionstillägg

Pensionstillägg är ett sätt att säkra värdet på din förmånsbestämda tjänstepension så att den inte förlorar i värde. För att räkna upp tjänstepensionen används till exempel konsumentprisindex eller prisbasbelopp.

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Du kan börja ta ut den tidigast från 61 års ålder. Garantipension kan du tidigast få när du blir 65 år. När du kan börja ta ut din tjänstepension och privata pension beror på vad det står i ditt avtal, dock tidigast från 55 år enligt gällande skatteregler.

PPA13

Kollektivavtalad tjänstepension för piloter.

Premie

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i istället pensionsavgift eller avgift.

Premieavgift

Se insättningsavgift

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Premiebefrielseförsäkring kallas hos Länsförsäkringar för Betalningsbefrielseförsäkring.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Läs mer: förmånsbestämd pension

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv.

Läs mer: individuellt pensionssparande (IPS), pensionsförsäkring

Prognosränta

Prognosräntan är en antagen räntesats som används för att göra en bedömning av hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden. Prognosräntan är en av de faktorer som används för att räkna ut hur mycket pension som ska betalas ut den närmaste tiden.

Q

R

R-karens

Vid rörlig karens (R-karens) är karenstiden den del av sjukperiod som förflyter, innan den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall blir berättigad till aktivitets- eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring.

Reallokering

Reallokering innebär att försäkringsbolaget tar tillbaka en del av överskottet när förvaltningen har gått sämre än väntat. Det som är garanterat enligt avtalet påverkas inte.

Läs mer: återbäring

Regelverk

Föreskrift, vad man får göra.

Riskkompensation

Riskkompensationen fördelas mellan försäkringar som saknar eller har ett begränsat efterlevandeskydd.

Riskkompensationen kommer när någon med en sådan försäkring dör och då fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen till övriga försäkringar.

Riskpremie

Riskpremie är en andel av premien som försäkringsbolaget tar ut för försäkringsskydd, till exempel premiebefrielseförsäkring eller efterlevandeskydd.

Risksumma

Risksumman är värdet på försäkringen efter dödsfall minus värdet på försäkringen före dödsfall

Risksummeökning

Alla ändringar som innebär att risksumman efter ändring är större än innan innebär risksummeökning.

Ex) Om risksumman innan ändring är – 500 000 kr och efter ändring – 100 000 så har risksumman ökat. Detta kan t ex ske vid tabelländring på en Reflex Pension.

Ex2) om risksumman innan ändring är - 400 000 kr och efter ändring är noll kr så innebär det en risksummeökning. Detta kan t ex ske om man lägger till ett återbetalningsskydd på en Reflex Livränta utan återbetalningsskydd.

Se riskökning

Riskökning

 • Om betalningsbefrielse, återbetalning- eller efterlevandeskydd läggs till eller höjs så innebär det riskökning.
 • Om en försäkring av livsfallskaraktär, t ex en försäkring utan återbetalningsskydd, återköps, flyttas eller tas ut tidigare eller kortare än avtalat så innebär det riskökning.
 • Om en försäkring av livsfallskaraktär ändras så att risksumman ökar så innebär det riskökning även om risksumman efter ändring är negativ eller noll.

Rutin

Ett arbetssätt/arbetsflöde/checklista gällande hur en uppgift genomförs.

Räntefond

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

Läs mer: fond

S

Sjukförsäkring

Försäkring som ersätter inkomstförlust vid sjukdom. Den försäkrade får inte ut ersättning för belopp som innebär överförsäkring. Premien för överförsäkrat belopp återbetalas inte.

Utbetalning sker om den försäkrade får sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallskada. De olika sjukförsäkringsprodukterna kan ha olika karenstider (1 månad, 3 månader, R- karens)

Läs mer: R-karens

Sjukkapital

Försäkring som betalas ut om den försäkrade får sin arbetsoförmåga varaktigt nedsatt till minst 50 procent p g a sjukdom eller olycksfall. Utbetalningen sker i form av ett engångsbelopp.

Sjukpension

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Skattekategori

Indelningsgrunden enligt inkomstskattelagen för beskattning av olika slag av livförsäkringar.

Skattekategorierna är två: Kapitalförsäkring (K-försäkring) och Pensionsförsäkring. För kapitalförsäkring är premien inte är avdragsgill och utfallande belopp är fritt från inkomstskatt. För Pensionsförsäkring (P-försäkring) är premien är avdragsgill inom vissa gränser medan däremot utfallande belopp inkomstbeskattas. Motsvarade indelningsgrund gäller även individuella sjukförsäkringar och frivillig gruppförsäkring.

Slutbetalning

Slutbetalning innebär att i förväg betala de premier som är kvar att betala fram till pensionsålder eller så länge som det står i avtalet att premierna ska betalas. Till exempel kan arbetsgivare göra en slutbetalning om anställde slutar sin anställning i förtid.

Solvens

Försäkringsbolagets förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden.

Solvenskvot

Solvenskvot är ett mått på försäkringsbolagets solvens. Måttet visar vilken ekonomisk buffert försäkringsbolaget har för att kunna betala ut enligt försäkringsavtalen. Solvenskvoten måste enligt lag vara större än 1 .

Läs mer: solvens

Statlig ålderspensionsavgift

Statlig ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som staten betalar om du har inkomster från social- eller arbetslöshetsförsäkringen (till exempel sjukpenning eller a-kasseersättning) eller om du har pensionsgrundande belopp (till exempel när du har små barn, studerar eller har sjukersättning.)

Läs mer: pensionsavgift

Särskild förvaltning

En särskild förvaltare kan utses att förvalta omyndigt barns eller annan mottagares tillgångar. Den särskilda förvaltaren förordnas via testamente, gåvobrev eller förmånstagarförordnande.

Särskild löneskatt

Arbetsgivaren ska betala särskild löneskatt på sina pensionskostnader och enskilda näringsidkare ska betala särskild löneskatt på sina egna pensionspremier. Procentsatsen är densamma för arbetsgivare och enskild näringsidkare.

Särskild överförmyndarkontroll

Om tillgångar som barnet får är villkorade med särskild överförmyndarkontroll sätts pengarna in på ett överförmyndarspärrat konto och reglerna för kontrollerad förvaltning gäller. Förmyndarna blir redovisningsskyldiga gentemot överförmyndaren och måste ansöka om samtycke för att få använda pengarna.

T

Temporär utbetalning

En temporär utbetalning är en utbetalning som pågår under en viss avtalad tidsperiod.

Testamente

Skriftligt dokument som reglerar hur vem/vilka som skall ärva en viss persons tillgångar och ägodelar.

Testamentslott

Testamentslotten är den del av arvslotten den avlidne fritt kan förfoga över genom testamente.

Se arvslott

Tilläggspension

Du som är född 1938-1953 får en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är du född 1937 eller tidigare får du hela din pension som tilläggspension.

Tjänstledighet

Tjänstledighet är ett oavlönat avbrott i anställning, som beviljas av arbetsgivaren efter ansökan från arbetstagaren

Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Din rätt till tjänstepension tryggas vanligtvis via försäkring. Din arbetsgivare kan också använda andra sätt, till exempel betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Tjänstetidsfaktor

Tjänstetidsfaktorn talar om hur stor del av hel tjänstepension som du som anställd förväntas få. För att räkna ut tjänstetidsfaktorn summerar man den pensionsgrundande tjänstetiden som du redan har tillgodoräknat dig med den tjänstetid som du förväntas ha kvar fram till pensionen.

Om tjänstetidsfaktorn är 1 innebär det hel pension

Läs mer: förmånsbestämd pension

Totalavkastning

För ett försäkringsbolag betyder totalavkastning summan av kapitalavkastning och värdeförändring på de tillgångar som förvaltas. Totalavkastning anges ofta i procent.

Traditionell förvaltning

I traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet med traditionell förvaltning. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras. Oftast sker förvaltningen enligt vissa regler som försäkringsbolaget har bestämt.

U

Utflyttat kapital

När kunden flyttar försäkringskapitalet från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna från den gamla försäkringen för utflyttat kapital.

Läs mer: flyttbart kapital, flytträtt, inflyttat kapital, marknadsvärdesjustering

V

Valcentral

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar bland annat ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare har betalat in skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare och Collectum.

Villkorad återbäring

Villkorad återbäring är inte garanterad och kan därför öka eller minska. Förändringarna beror på avkastningen och på vad som står i villkoren om hur stor del du som kund ska få.

Läs mer: återbäring

Vinstutdelande försäkringsbolag

I ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag kan en del av den eventuella vinsten delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kan även skjuta till kapital om försäkringsbolaget till exempel inte kan betala ut de garanterade pensionsbeloppen.

Läs mer: försäkringsförening, hybridbolag, ömsesidigt försäkringsbolag

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) om ett barn. Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol. Vårdnadshavaren har ansvar till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan gifter sig.

Värdebesked

Se årsbesked

Värdesäkring

Värdesäkring innebär att den pension som du får nu eller ska få i framtiden anpassas efter pris- eller inkomstutvecklingen. Många förmånsbestämda tjänstepensioner är värdesäkrade genom att pensionsbeloppen följer med när priser och löner i samhället förändras. Även premier kan värdesäkras.

Värdepapperskaraktär

Värdepapperskaraktär innebär att försäkringsbrevet måste visas upp av innehavaren vid utbetalning. Exempel på försäkringsbrev med värdepapperskaraktär:

 • alla pensionsförsäkringar tecknade före 1976
 • alla D-, T-, FD- och FRFT- försäkringar
 • Sparförsäkringar (fondförvaltning) (WK1)

W

X

Y

Z

Å

Ålderspension

Ålderspension är pension som utbetalas från viss ålder på den försäkrade. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Läs mer: allmän pension, tjänstepension

Ålderpensionsförsäkring

Försäkringen betalas ut när den försäkrade uppnått avtalad ålder. Utbetalningen förutsätter att den försäkrade lever. Försäkringen upphör vid dödsfall. Ålderspensionen kan vara genast börjande eller uppskjuten, livsvarig eller temporär.

Årsbesked

Årsbeskedet är ett dokument som du ska få varje år och som bland annat redovisar hur försäkringskapitalet har utvecklats under året. Länsförsäkringar kallar ofta årsbeskedet för värdebesked.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som kan väljas till om familjen ska kunna få del av det försäkringskapital som finns kvar vid den försäkrades dödsfall.

Om försäkringen saknar återbetalningsskydd så blir ålderspensionen högre.

Återbäring

Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du, utöver den garanti som ingår i försäkringen, få återbäring. Detta kan bli aktuellt om försäkringsbolaget lyckas bättre med sin förvaltning än vad det räknade med vid beräkningen av garantin. Viktigt att veta är att återbäringen inte är garanterad. Det innebär att pensionen som utbetalas kan variera mellan åren, men aldrig bli mindre än det garanterade pensionsbeloppet.

Läs mer: allokerad återbäring, garanterad återbäring, villkorad återbäring

Återbäringsränta

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella försäkringar. Återbäringsräntan är utjämnad över tid.

Återköp

Återköp innebär att kunden får ut pengar från försäkringen tidigare än avtalat. För att få göra ett återköp måste du få det godkänt av försäkringsbolaget. Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring i förväg är i princip inte tillåtet utan kräver i de flesta fall också dispens från Skatteverket.

Läs mer: försäkringskapital, förtida uttag

Återtag

Se reallokering

Ä

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. För att äktenskapsförordet ska gälla måste det registreras hos skatteverket.

Ö

Ömsesidigt försäkringsbolag

Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. Allt överskott i försäkringsbolaget går till försäkringarna. Om det blir ett underskott i försäkringsbolaget kan försäkringskapitalet minska.

Så kallade hybridbolag drivs enligt ömsesidiga principer, trots att de är aktiebolag och ägs av andra än sina försäkringstagare. Dessa försäkringsbolag kan inte dela ut vinst till sina ägare. Överskott och underskott behandlas istället på samma sätt som i ömsesidiga försäkringsbolag.

Läs mer: försäkringsförening, hybridbolag, vinstutdelande försäkringsbolag

Överförd pensionsrätt

Pensionsrätten för premiepension kan föras över till makar och registrerade partner. Det kallas överförd pensionsrätt.

Överförmyndare

För varje kommun utses av kommunfullmäktige en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Överlåtelse

Överlåtelse innebär att försäkringstagaren överlåter försäkringen till ny försäkringstagare/ägare. Den nya försäkringstagaren övertar försäkringen i exakt den utformning som den har vid överlåtelsetidpunkten. Efter överlåtelsen kan försäkringen behöv justeras till den nya försäkringstagarens behov.