Försäkrad Pension

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i vår traditionella förvaltning, Nya Trad, i högavkastande tillgångar som aktier och fastigheter men även i räntebärande tillgångar med låg risk. Det går inte att starta ett nytt sparande med Försäkrad Pension.

Sparandet i Försäkrad Pension får ändrad placering

Från 22 november 2021 placeras sparandet i Försäkrad Pension i Nya Tradförvaltning. Förändringen innebär lägre avgifter och möjlighet till bättre värdetillväxt. I samband med det uppdaterar vi försäkringsvillkoren. 

Tilläggsvillkor Försäkrad Pension – Nya Trad

Frågor och svar om ändrad placering

Så fungerar Försäkrad Pension

Ditt sparande har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta på 1 procent och eventuell riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus aktuell återbäringsränta och eventuell riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt. Återbäringsräntan varierar beroende på aktuell konsolideringsgrad och vår bedömning av de finansiella marknadernas utveckling.      

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är ett riskkapital. Återbäringsdelen är inte garanterad och kan både öka och minska i storlek.

Mer om hur Försäkrad Pension fungerar

Din utbetalning

 • Det avtalade beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett högre belopp betalas ut.
 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämnt fördelade.
 • Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Läs mer om när utbetalningen startar
Läs mer om beräkning av utbetalningen

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Försäkrad Pension placeras i Nya Trad och fördelas i en balanserad mix av aktier fastigheter, räntebärande tillgångar och andra investeringar som till exempel skog och onoterade aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den hållbarhetsrelaterade information som vi ska lämna om våra finansiella produkter enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, också kallad Disclosureförordningen, beror på vilken av förordningens tre hållbarhetskategorier som produkten hör till. De tre kategorierna är:

 • Mörkgrön (artikel 9) – finansiell produkt som har hållbara investeringar som mål enligt regelverkets definition
 • Ljusgrön (artikel 8) - finansiell produkt som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, genom sina investeringar.
 • Ingen färg (artikel 6) – finansiell produkt som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uppfyller kraven för en ljusgrön eller mörkgrön produkt, eller en finansiell produkt som inte beaktar hållbarhetsrisker.

Under rubriken Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv hittar du hållbarhetsrelaterad information om Nya Trad, läs mer här.