Finansinspektionen begär yttrande från Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank har idag mottagit en begäran om yttrande från Finansinspektionen.

Begäran gäller resultatet av en undersökning som Finansinspektionen genomförde under sommaren och hösten 2021. Undersökningen var inriktad på hur banken efterlevt reglerna om övervakning och rapportering med fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

– Vi ser allvarligt på att Finansinspektionen anser att vi har brister i vår transaktionsövervakning. Det är oacceptabelt både utifrån våra egna krav, kunderna förväntningar och de regelverk vi har att följa.  Vi har och kommer att vidtaga flera åtgärder, vilket är en självklarhet för att skydda våra kunder och det samhälle vi verkar i, säger Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank.

Finansinspektionen har begärt att få Länsförsäkringar Banks yttrande senast den 26 augusti 2022.

Fakta om Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

”Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli kl.13.00 CET.”

För ytterligare information kontakta:

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 41850, press@lansforsakringar.se

Se alla pressmeddelanden