Dalarnas Försäkringsbolags Bokslutskommuniké avseende 2020

Året har präglats av Corona, med nya sätt att mötas och nya behov att fylla ute i samhället. Dalfolkets behov av våra bank- och försäkringstjänster har visat sig oförminskat och ekonomiskt ser vi förväntat stabilt resultat.

- Det går inte att se förbi pandemin när jag summerar 2020, säger vd Anders Grånäs. Den har verkligen förändrat våra förutsättningar och vi har trots det kunnat upprätthålla en stabil verksamhet genom att anpassa vårt arbetssätt. Vi kan också konstatera att våra tjänster behövs i både goda och svårare tider. Men framför allt tänker jag på alla de företag och individer som drabbats särskilt hårt av pandemin, många har haft det oerhört tufft och har så fortfarande.

Nöjda kunder även detta speciella år
Enligt de kundundersökningar vi löpande låter göra, så kan vi se att kundnöjdheten vidmakthållits, till och med ökat, under vissa perioder.
- Jag ser det som ett tecken på att både vi och våra kunder har förmått ställa om till nya sätt att mötas, säger Anders Grånäs. Vi har tillsammans fått det att fungera relativt smärtfritt digitalt och per telefon istället för i fysiska möten.

Ett tydligt tecken på nöjda kunder är också att de både stannar och fortsatt blir fler på försäkringssidan, trots att så många redan finns hos oss. På banksidan där vi är nyare på marknaden ser vi ett fortsatt starkt inflöde av nya kunder.
- Vår slutsats är att många uppskattar helhetserbjudandet, att försäkra familj, hem och fordon hos oss och även nyttja våra banktjänster, säger Anders Grånäs. Även det faktum att vi är kundägda och finns nära i vardagen, är något vi vet att många sätter värde på.


Kundservice i Borlänge ger arbetstillfällen till unga
Vår kundservice i Borlänge, som servar hela landets länsförsäkringskunder via det vi kallar Telefonbanken, har fått ett kraftigt ökat tryck under året, då många nyttjat oss digitalt istället för via personliga besök. Bankens kunder har också blivit fler och efterfrågan från de övriga länsförsäkringsbolagen på våra tjänster har ökat. Vi har därför gjort relativt stora investeringar under året i den här verksamheten, bland annat när det gäller utökad personal.
- Detta är något vi ser kommer vårt län till del genom arbetstillfällen för unga personer som får sitt första jobb hos oss, betonar Anders Grånäs. Vi har sett att det blivit en plattform för många på deras fortsatta yrkesbana, både inom Dalarnas,
Länsförsäkringsgruppen och på andra håll.

En helt avgörande faktor för att våra kunder är så nöjda med Dalarnas, är våra medarbetare.
- Alla har ställt om och med oförminskad energi och motivation gett sitt yttersta för att serva våra kunder under de här speciella omständigheterna, säger Anders Grånäs. För oss är det oerhört angeläget att lyckas attrahera nya generationer av ambitiösa medarbetare som delar våra värderingar. Därför är det glädjande att vi under året fått flera utmärkelser på arbetsgivarområdet. Vi arbetar aktivt med att utveckla både arbetsplats och arbetssätt, för att fortsätta stärka vår attraktionskraft.

Aningen färre skador
På skadesidan har det varit relativt lugnt 2020 med något färre skador, inte minst i trafiken då färre varit ute på vägarna detta år samt att vintern var mild. Samtidigt har en del större brandskador skett, bland annat kostsamma skolbränder, som synes vara anlagda. Det här är ett samhällsproblem, som drabbar många och det hårt, när det sker.

Stabil ekonomi
Ekonomiskt står Dalarnas Försäkringsbolag stadigt trots omvälvande tider.
- Årets resultat är gott som vi ser det, säger Maria Freiholtz, Chef Ekonomi & Affärsstöd. Vi är kundägda, vilket innebär att vi inte strävar efter att vinstmaximera, utan söker en balans över tid mellan intäkter och kostnader.

Kärnverksamheterna visar förväntade resultat och till det skapar vårt kapital stabilitet och beredskap för oväntade händelser,
samt utrymme för att investera i bolagets utveckling. Ett kapital som i grunden främst är intjänat i sakförsäkringsverksamheten under decennier.
- Vårt kapital hade en god avkastning och stod stadigt även när det var som mest turbulent detta speciella år, säger Maria Freiholtz. Värt att nämna är att en ansenlig del av kapitalet är investerat i vårt gemensamma bolag Länsförsäkringar AB. Där ingår bland annat vår bank och vårt fondlivbolag, som båda haft en fin tillväxt under året.

Under året hade vi möjligheten att lämna 200 miljoner kronor i återbäring till dalfolket.
- Det känns naturligtvis mycket bra att en så stor summa kan gå tillbaka till våra ägare, säger Anders Grånäs. Vi har även reserverat 175 miljoner till återbäring längre fram.

Extra stöd till förenings- och näringsliv
Vi har sedan lång tid stöttat förenings- och näringslivets olika organisationer. Vi lägger också stora resurser på att bidra till färre skador i vårt förebyggande arbete, då varje brand, vattenskada eller trafikskada som inte inträffar är en stor vinst för miljön,
parallellt med att det är en vinst ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.
- Vi har kommit en bra bit på vägen men mycket är ogjort – vi strävar ständigt efter att finna fler och bättre sätt att bidra från vårt håll, via föreningar och organisationer som gör viktiga insatser, genom att utveckla vårt skadeförebyggande arbete och genom vårt eget agerande i vardagen, säger Maria Freiholtz. Vi formar nu en ny enhet för hållbarhet, då detta blir en allt viktigare fråga för hela samhället och även för oss som bolag.

Under detta speciella år har Dalarnas valt att göra stödinsatser, där pandemin slagit särskilt hårt.
- Storleksmässigt har vi inte varit i närheten av de offentliga insatserna, dock har vi haft möjligheten att i vissa lägen fatta
snabbare beslut, säger Maria Freiholtz. Bland annat har vi fördelat ett extra bidrag om 2,5 mkr till de föreningar vi sponsrar. Under våren satsade vi också på att stärka länets turistnäring i sina marknadsföringsinsatser. Likaså har vi finansierat ett antal annonser i lokalpressen där mindre företag kunnat annonsera gratis.

Nyligen har Dalarnas även medverkat i uppstarten och finansieringen av Dala Capital, ett nytt bolag med syfte att bidra till fortsatt tillväxt i regionen genom att tillföra externt kapital till regionala bolag i tidiga skeden.

Fyller 175 i år
Vi har nu gått in i ett nytt år, fortsatt med kraftiga restriktioner kring hur vi kan träffas och arbeta.
- Vi ser fram emot en tid då vi kan träffa även fysiskt, både internt inom bolaget och externt med kunder och samarbetspartners, säger Anders Grånäs. Men nu gäller det att hålla i och hålla ut tills det här är över.

2021 är också året då Dalarnas fyller 175 år som försäkringsbolag, något som kommer att uppmärksammas på olika sätt.
- Att efter 175 år på marknaden stå starkare än någonsin, det ser jag som ett tecken på att bolaget löpande utvecklas i takt med tiden och kundernas behov, säger Anders Grånäs. Det är ett arv vi värnar om och en väg vi ska fortsätta på.

Helår 2020 jämfört med helår 2019 (fjolårets siffror inom parantes)

  • Koncernens resultat före skatt uppgick till 449 (613) Mkr, efter avsättningar till återbäring om 175 (65) Mkr.
  • Eget kapital ökade under året med 438 Mkr till 5 617 Mkr.
  • Återbäring (avsättning inför framtida återbäring) och rabatter uppgår till 292 (175) Mkr.
  • Finansrörelsens resultat uppgick till 645 (828) Mkr.
  • Totalt antal kunder ökade till 179 501 (179 007).

Visste du att Dalarnas under året...
…sponsrat 200 idrotts- och kulturföreningar i länet, primärt inom breddverksamhet.
…fördelat ett extra bidrag om 2,5 Mkr till föreningarna vi sponsrar – som ett extra stöd under pandemin.
…delat ut 7 800 reflexvästar till förskolor i länet. Sammanlagt har vi delat ut 60 800 st sedan 2013.
…tagit emot 112 786 samtal om försäkringsfrågor till kundcentret i Borlänge.
…tagit emot 485 516 samtal till vår gruppgemensamma Telefonbank i Borlänge, som servar Länsförsäkringar i hela landet.
…delat ut 200 miljoner kronor i återbäring till våra ägare, dvs våra försäkringskunder.

Dalarnas Försäkringsbolag är ett av de största länsförsäkringsbolagen i Sverige. Vi är totalt 422 anställda och har kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Leksand, Ludvika, Mora och Malung. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. 67% av alla hushåll i Dalarna är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag.

Dokument & länkar

För ytterligare information kontakta gärna:

Marie Eriksson, Kommunikationschef, Dalarnas Försäkringsbolag
023-930 23 | 070-643 30 23
marie.eriksson@dalarnas.se

Se alla pressmeddelanden