Starkt första halvår för Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet

Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet har haft ett starkt första halvår under 2020, trots en orolig omvärld och påverkan av coronapandemin. 

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad på två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning). 

Länsförsäkringar Fondliv – jan-jun 2020
Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade till 151 (146) Mdkr. 
 • Resultatet uppgick till 332 (375) Mkr. 
 • Totala premieinkomsten ökade till 5,5 (4,7) Mdkr. 
 • Garantiförvaltningens avkastning påverkades negativt av oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin och uppgick till -2,0 procent. Trots det steg garantiförvaltningens förvaltade kapital under första halvåret 2020 till 4,1 (3,7) Mdkr. 
 • Fondlivs nya erbjudande på flyttmarknaden har gett effekt. Mängden inflyttat kapital ökade med 70 procent. 
 • Sju nya fonder inkluderades i utbudet under första halvåret, varav fyra hållbarhetsinriktade. Dessutom lanserades hållbarhetsinriktade placeringsförslag med fem olika risknivåer, samt en märkning för fonder med låg klimatrisk, Gröna Lövet.
 • Länsförsäkringar arrangerade tävlingen ”Årets hållbara fondprestation” som syftar till att lyfta fram fonder som främjar hållbarhet och arbetar mot FN:s globala mål. Vinnare i år blev East Capital Ryssland och Handelsbanken Hållbar Energi. 
 • Söderberg & Partners utsåg Länsförsäkringar Fondliv till ”Årets Fondförsäkringsbolag 2019”. 

Kommentar från Mathias Collén, Vd för Länsförsäkringar Fondliv: ”Sett till oron i omvärlden gjorde vi ett mycket starkt första halvår. Vi ökade premieinkomsten med hela 17 procent och levererade ett stabilt resultat. Mängden inflyttat kapital ökar kraftigt. Kundernas snittavkastning för fondförsäkring och garantiförvaltning är på plus jämfört med i fjol. Jag är också glad och stolt över att vi utsetts till ”Årets Fondförsäkringsbolag”, för andra året i rad.”

Länsförsäkringar Liv – jan-jun 2020
Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 110 (114) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till -2,1 (2,3) Mdkr.
 • Portföljernas avkastning under första halvåret påverkades negativt av oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin. Avkastningen uppgick till -1,9 procent i Nya Trad, +0,7 procent i Gamla Trad och -3,8 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 177 (211) procent. 
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader var oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 0,43 (0,43) procent. 
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,8 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,7 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring. 
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Gröna obligationer uppgick till 12,5 (5,0) Mdkr, motsvarande 11,4 procent av förvaltat kapital.

Kommentar från Jakob Carlsson, Vd för Länsförsäkringar Liv: ”Efter ett dramatiskt första kvartal återhämtade sig kapitalmarknaderna under det andra kvartalet. Återhämtningen, tillsammans med vidtagna åtgärder, bidrog till att bolagets nyckeltal stärktes under andra kvartalet. Tack vare ett gott utgångsläge och proaktiva åtgärder har vi kunnat stå fast vid vår långsiktiga placeringsstrategi under halvåret. Det har varit viktigt för oss och för våra kunders sparande. Vi har en fortsatt god förmåga att hantera negativa händelser om ekonomin och kapitalmarknaderna skulle utvecklas sämre än förväntat.”

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias Collén, Vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 417 42
Jakob Carlsson, Vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55
Presskontakt, 08-588 418 50

Se alla pressmeddelanden