Länsförsäkringar Hypotek: januari – juni 2019

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att stärka positionen på bolånemarknaden. I takt med det stigande antalet kunder som väljer Länsförsäkringar som sin huvudbank stiger bolånevolymerna samtidigt som marknadsandelarna stärks. I en bolånemarknad som under det första halvåret präglats av något lägre marknadstillväxt än föregående år har Länsförsäkringar lyckats flytta fram positionerna. I april var Länsförsäkringar Hypotek för första gången den aktör som tog den största andelen av marknadstillväxten under en enskild månad och var per den sista maj även den aktör som tagit mest av marknadsförändringen sedan årsskiftet. Bostadspriserna har under perioden varit relativt stabila med stöd av bland annat de låga räntorna. Indikationer på att bostadsbyggandet nu minskar innebär sannolikt ett lägre utbud framöver vilket kan komma att åter öka fokus på de obalanser och strukturella problem som finns på bostadsmarkanden. För att komma till rätta med dessa problem och skapa en sundare bostadsmarknad med större rörlighet och effektivare funktionssätt behöver alltjämt strukturella politiska reformer genomföras”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 587,8 (541,7) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,9 (7,9) procent.
  • Räntenettot ökade 6 procent till 1 270 (1 198) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,5 (–0,8) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 11 procent till 232,6 (210,4) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,8 (18,1*) procent den 30 juni 2019.
  • Enligt statistik från SCB var Länsförsäkringar Hypotek den aktör på bolånemarknaden som per den sista maj tagit störst andel av marknadstillväxten sedan årsskiftet.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

    * Avser 31 mars 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

  

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 12:00 CET.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden