Komplettering till tidigare pressmeddelande avseende ”Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2018” med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2018

”Vår strategi med en stark lokal förankring tillsammans med ledande digitala tjänster fortsätter att vara lyckosam och vi kan konstatera att kunderna uppskattar vårt bolåneerbjudande. Detta syns inte minst i termer av kundnöjdhet då Länsförsäkringar fortsatt har de mest nöjda bolånekunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018. Antalet kunder fortsätter att växa och marknadsandelarna ökar succesivt samtidigt som vi stärker vår ställning på bolånemarknaden ytterligare. Länsförsäkringar Hypotek fortsatte att utvecklas väl och vi levererar ett starkt rörelseresultat för året. Utlåningstillväxten är stabil medan kreditkvaliten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Den svenska konjunkturen var fortsatt god och hushållens ekonomiska ställning är bra även om vissa makroekonomiska risker har blivit mer påtagliga under året. Bostadsmarknaden har åter igen varit i fokus och sett utifrån prisutvecklingen kan året sammanfattas som relativt stabilt.”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Året i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 33 procent till 1 084 (813,0) Mkr och räntabiliteten på eget kapital ökade till 7,7 (6,9) procent.
  • Räntenettot ökade 16 procent till 2 434 (2 101) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till – 1,3 (0,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 12 procent till 221,1 (197,7) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,3 (54,5*) procent den 31 december 2018.
  • Antalet kunder ökade 7 procent till 274 000 (255 000).
  • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2018 är Länsförsäkringar aktören på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

* Avser 30 september 2018. Från och med årsskiftet förändras tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna för innevarande period.

Läs mer
https://mb.cision.com/Main/152/2734464/987063.pdf

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden