Hög utvecklingstakt och fortsatt tillväxt

Länsförsäkringar Östgötas rörelseresultat för 2022 uppgår till 162 Mkr. Kapitalavkastningen har påverkats negativt av nedgångarna i de finansiella marknaderna och bolagets resultat före skatt uppgår till – 72 Mkr.

– Det senaste året har varit en tuff tid för människor och företag, säger Stefan Nyrinder, vd för Länsförsäkringar Östgöta. Vi har under året lagt all vår energi på att göra ett bra jobb för våra kunder och hjälpa till i det utmanande ekonomiska läget.

Länsförsäkringar Östgöta har visat tillväxt inom samtliga affärsområden. Fokus på det dagliga kundmötet och kundupplevelsen är en bidragande orsak. Genom en aktsam kapitalförvaltning blev värdeminskningen bara 1,7 procent trots mycket stora börsnedgångar under året.

De senaste 3 åren har bolaget betalat ut totalt 850 Mkr i återbäring till kunderna. På grund av, bland annat, höga skadekostnader, inflationen och den negativa kapitalavkastningen betalas ingen återbäring för 2022.

– Våra höga skadekostnader beror till stor del på många större skador, säger Stefan Nyrinder. Vi är ett kundägt bolag och valde att inte höja försäkringspremierna i takt med inflationen under året. I och med att kapitalavkastningen också blev negativ finns inte förutsättningar för någon återbäring i år.

Året har också präglats av en ökad utvecklingstakt inom bolaget för att transformera verksamheten in i framtiden. Nya produkter, tjänster och arbetssätt ska möta förändringar i omvärlden och anpassa Länsförsäkringar Östgöta så att kundernas trygghet blir ännu bättre.

– Jag är stolt över att vi på ett så bra sätt klarat av att både vara mycket aktiva i våra kundkontakter och samtidigt hållit ett högt tempo i utvecklingsarbetet. Länsförsäkringar Östgöta står fortsatt finansiellt mycket starkt och med medarbetarnas engagemang och en målmedveten utveckling kommer vi att vara ett nav för trygghet och möjligheter för Östgötarna även framgent, säger Lena Ek, styrelseordförande i Länsförsäkringar Östgöta.

Resultat för Länsförsäkringar Östgöta 2022:

  • Resultatet före skatt var -72 (1 512) miljoner kronor.
  • Premieintäkten för sakförsäkringsaffären var 1 678 (1 623) miljoner kronor.
  • Den totala skadekostnaden uppgick till 1 228 (1 120) miljoner kronor och fördelar sig på 76 100 (72 000) skador.
  • Premieinkomsten för livförsäkringar uppgick till 976 (946) miljoner kronor.
  • Bankens affärsvolym, det vill säga summan av in- och utlåning, har ökat till 42 222 (41 757) miljoner kronor.

Frågor och svar om återbäringen

Kommer det att betalas ut återbäring under 2023?

Nej, i år kommer vi tyvärr inte att kunna betala ut återbäring till våra kunder. 

Varför betalas det inte ut någon återbäring?

De senaste tre åren har bolaget kunnat betala ut totalt 850 Mkr i återbäring till kunderna. På grund av, bland annat, höga skadekostnader, inflationen och den negativa kapitalavkastningen betalas ingen återbäring för 2022. (Det vill säga för utbetalning under 2023)

Våra höga skadekostnader beror till stor del på många större skador. Vi är ett kundägt bolag och valde att inte höja försäkringspremierna i takt med inflationen under året. I och med att kapitalavkastningen också blev negativ finns inte förutsättningar för någon återbäring i år.

Vem bestämmer om det ska bli återbäring?

Beslut om återbäring och återbäringens storlek fattas av Länsförsäkringar Östgötas styrelse.

Vad är återbäring och varför finns det?

När vi på Länsförsäkringar Östgöta har ett bra resultat i vår sakförsäkringsverksamhet kan vi betala ut överskottet i form av återbäring till våra försäkringskunder – som också är våra ägare. Återbäring är i praktiken en återbetalning av premie

Se alla nyheter