Av: Martin Engelbrecht

Fond i fokus - Bästa fonderna 2018

Är du intresserad av fonder och nyfiken på de i vårt rekommenderade fondutbud som presterade allra bäst 2018? Då är den här intervjun någonting för dig.

I Länsförsäkringars rekommenderade utbud ingår våra två egenförvaltade fastighetsfonder Länsförsäkringar Fastighetsfond A och Länsförsäkringar Fastighet Europa. För att få veta mer om dem har vi träffat fondansvarige Peter Norhammar.

Berätta om dina huvudsakliga uppgifter som fondförvaltare

Jag lägger mycket tid på att träffa företrädare för alla våra befintliga och potentiella portföljinnehav. Fokus är att analysera utbud- och efterfrågesituationen för varje fastighetstyp i varje geografisk delmarknad. Jag läser också informations- och analysmaterial, går igenom de affärer som gjorts i direktmarknaden, bokför nyckeltal ur delårsrapporterna, samlar in vinstestimat från analysfirmor och så vidare. Utifrån informationen vi samlar in, bygger vi en aktieportfölj. Vi lägger även mycket tid på att köpa och sälja aktierna på ett effektivt sett.

Vad utmärker fastighetsbranschen just nu?

De faktorer som har påverkat fastighetsbolagen positivt under flera år är fortsatt på plats. Vi bedömer att fonderna kommer ge positiv avkastning under överskådlig tid. Vi tror även att fastighetsbranschen har möjlighet att förbättra sig. Genom effektivare byggprocesser, bättre materialval och högre energieffektivitet kan de bidra till ett mer hållbart samhälle

Vad är centralt för fastighetsbolagens utveckling?

Balansen mellan utbud och efterfrågan på lokaler och bostäder utgör grunden för vart hyror och värden är på väg. Därför är sysselsättningsnivån central att analysera. Realräntan, bolagens belåningsgrader och tillgången på kapital i det finansiella systemet är också viktiga parametrar.

Hur känns värderingarna?

De är på historiska genomsnittsnivåer och vi tycker att de är attraktiva. Många bolag handlas dessutom med rabatt relativt våra bedömda underliggande substansvärden.

Vad är viktigast i valet av aktier?

Vi tycker att bolagens affärsmässighet, tillväxt och lönsamhet är särskilt viktiga. Storleken spelar mindre roll. Att hela eller delar av personalen äger aktier är positivt. Liksom hållbarhetsaspekter i alla dess delar.

Vilken marknad och vilket segment tror du på inför 2019?

Vi tror mycket på delsegmentet lager- och logistiklokaler. Det gynnas av e-handeln men också av andra strukturella drivkrafter som automatiserad produktion av varor. Kontorsmarknaderna i Madrid, Barcelona, Berlin och Nordens större städer är exempel på heta marknader. Hyresbostäder i Sverige och Tyskland har också goda förutsättningar att skapa bra avkastning.

Vad kännetecknar Länsförsäkringars fastighetsfonder?

Vi har inte analyserat hur våra konkurrenter agerar men min känsla är att vi är lite mer aktiva än de flesta andra och därför har större avvikelser mot jämförelseindex. Jag tror också att vi har en högre andel ”kvalitetsbolag”.

Vilka riktar de sig till?

Våra fonder är öppna för såväl privatpersoner som professionella investerare och institutioner. Eftersom de är aktiefonder i segment som varit vinnande under flera år, och har fortsatt goda utsikter, tycker jag att man kan se dem som bra komplement till en generell aktieexponering. Eller som alternativ till direkta fastighetsinvesteringar.

Varför ska man investera i just våra fastighetsfonder?

Vi har en aktiv förvaltning och har lyckats skapa bra överavkastning relativt vårt jämförelseindex under lång tid. Dessutom är nischen bygg/fastighet i sig en långsiktigt attraktiv tillgångsklass jämfört med räntebärande instrument och börsen som helhet.

Några innehav du vill lyfta fram?

Inom Nordenfonden har Fabege en framgångsrik projektutvecklingsverksamhet för kontor i Stockholm och de kommer sannolikt att skapa fortsatt god avkastning. Sagax och Stendörren växer snabbt inom nischen lätt industri/lager/logistik. Finska Suomen Hoivatilat är ett annat intressant bolag. Det jobbar med utveckling och förvaltning av bland annat äldreboenden, vårdboenden och förskolor.

Inom Europafonden växer belgiska Warehouses De Pauw snabbt inom lager/logistik i flera europeiska länder. Även tyska bostadsbolag, som Deutche Wohnen och Vonovia, är intressanta företag som skapar aktieägarvärde. Unite Group med fokus på studentbostäder i Storbritannien, och Inmob Colonial, som fokuserar på kontor i Spanien, erbjuder också uppsida enligt vår bedömning.

Vilka är de största riskerna med att investera i fastighetsfonder?

Fastigheter är en sektor med relativt låg risk jämfört med andra mer konjunkturkänsliga sektorer. De fåtal gånger det har uppstått kriser i fastighetssektorn (med fallande värden och vinster som följd) har det oftast berott på överbelånade fastighetstillgångar i bolagens balansräkningar, för hög nyproduktion i förhållande till efterfrågan och brist på lånat kapital i det finansiella systemet. Vi analyserar därför noggrant hur dessa tre ”fallgropar” utvecklas. För närvarande ser det mycket sunt ut.

Tack Peter och lycka till med fonderna!

Se Peter prata om Fastighetsfond Europa

Samtal med Peter Norhammar om Länsförsäkringar Fastighet Europa. Inspelning från våren 2018.

Fakta om Länsförsäkringar Fastighet Europa

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i fastighetsbolag verksamma i Europa. Fonden kan även investera i europeiska bygg- och projektutvecklingsbolag.

Risknivå: 5 av 7 (där 7 är högst risk)
Årlig avgift: 1,43 % varav förvaltningsavgift 1,40 %
Ansvarig förvaltare: Peter Norhammar

Fakta om Länsförsäkringar Fastighetsfond A

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i bolag som är verksamma inom den nordiska bygg- och fastighetsbranschen.

Risknivå: 5 av 7 (där 7 är högst risk)
Årlig avgift: 1,43 % varav förvaltningsavgift 1,40 %
Ansvarig förvaltare: Peter Norhammar

Läs mer om fonderna (sökfunktion)

Viktig information: Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 

 

Se alla nyheter