Bolagsstyrning i Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av 24 kundägda länsförsäkringsbolag och 14 socken- och härads bolag. 

Länsförsäkringar Sak är inte ett aktiemarknadsbolag varför bolaget inte sammanställer en bolagsstyrningsrapport enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Här beskrivs kortfattat hur bolagsstyringen ser ut inom Länsförsäkringar Sak.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Detta gäller bland annat fastställande av ändamålsenlig organisation, verksamhetens mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bland annat regler avseende styrelsen och ordförandens uppgifter och ansvar, antal styrelsemöten, rutiner för verksamhets- och fi nansiell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelning inom styrelsen, jäv och sekretess.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och fi nansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsordningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden. 

Baserat på lagregler och Finansinspektionens allmänna råd fastställer styrelsen genom en bolagsinstruktion principer för organisation, styrning och ansvarsfördelning mellan bolagets olika enheter och befattningar. Instruktionen ska fungera som vägledning och stöd för det dagliga arbetet inom Länsförsäkringar Sak.

Intern kontroll och riskhantering

Länsförsäkringar Saks process för intern kontroll har utformats med syfte att säkerställa att risker identifieras, ge en rimlig försäkran om tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen samt att den finansiella rapporteringen är upprättad i enlighet med lag, god redovisningssed och övriga krav på försäkringsbolag. Länsförsäkringar Saks Risk Manager är ansvarig för riskrapportering och ska analysera och rapportera den totala riskexponeringen samt främja en effektiv organisation för hantering av risker inom bolaget.

Inom Länsförsäkringar Sak finns en Finans/Riskkommitté som bereder och diskuterar frågor relaterade till risk. Utöver detta finns inom Länsförsäkringar AB-koncernen ett gemensamt
Finansutskott. Finansutskottet är ett forum för finansiella omvärlds- och makroekonomiska analyser. Utskottet bereder och koordinerar ärenden inom kapitalförvaltningsområdet som ska föreläggas bland annat Länsförsäkringar Saks styrelse för beslut. Finansutskottet bevakar att av styrelsen beslutad placeringsinriktning och uppsatta mål efterlevs. Till Finansutskottet utser styrelsen för Länsförsäkringar Sak en representant.

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen gemensamma områden eftersträvas en samordning av rutiner och att fi nna gemensamma handlingssätt genom att upprätta koncerngemensamma grundregler. Dessa grundregler beskrivs i styrdokument som består av policys, riktlinjer och instruktioner. Styrdokumenten ska godkännas och införlivas i respektive dotterbolag vilket respektive vd ansvarar för. Exempel på styrdokument är koncerninstruktion, rapportinstruktion, riktlinjer för hantering av etiska frågor, attestinstruktion och säkerhetspolicy. Utöver de koncerngemensamma styrdokumenten har Länsförsäkringar Sak bolagsspecifi ka styrdokument, exempelvis bolagsinstruktion, attestinstruktion, placeringsriktlinjer, försäkringstekniska riktlinjer och riktlinjer för att teckna affär. Styrdokumenten uppdateras och fastställs därefter av styrelsen en gång per år. Inom Länsförsäkringar Sak finns en decentraliserad riskhantering vilket innebär att cheferna för enskilda affärsområden själva tar ansvar för riskhantering inom de gränser som styrelse har fastställt. 

En oberoende granskningsfunktion, Internrevision, ska stödja styrelsen i uppföljningen av att verksamheten bedrivs i enlighet med styrelsens beslut. Internrevision ska genom granskning och rapporter utvärdera om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporteringen till styrelsen ger en korrekt bild av verksamheten och om verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa regelverk. Internrevision rapporterar till Länsförsäkringar AB-koncernens styrelse och till dotterbolagens styrelser (bland annat Länsförsäkringar Sak styrelse). 

Compliancefunktionen har som uppgift att bistå vid identifi ering av risker som kan uppkomma i verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad. Bristande regelefterlevnad kan leda till risk för ekonomiska förluster eller ryktesförluster och funktionen ska i förebyggande syfte arbeta med att bedöma dessa risker samt vid behov biträda vid utformningen av interna regler. Rapportering sker till vd samt till företagsledning och styrelse.