Länsförsäkringar Sak

Om Länsförsäkringar Sak Utvecklar och kompletterar den lokala affären Affärsenhet Sak inom Länsförsäkringar AB ansvarar för den skadeförsäkringsrörelse, inklusive djur- och grödaförsäkring, samt hälsaförsäkring som enligt uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Länsförsäkringar AB.

Affärsenhet Saks uppdrag är att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Affärerna drivs så att länsförsäkringsbolagen kan erbjuda kunderna ett brett försäkringssortiment för människor, djur, egendom och få ett bra återförsäkringsskydd.

Länsförsäkringar Sak tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring inom Hälsa området, företag specialförsäkring och internationell återförsäkring samt hanterar länsförsäkringsgruppens samlade återförsäkringsskydd.

Djurförsäkring drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring och i dotterbolaget Länsförsäkringar Gruppliv tecknas gruppförsäkring som är en viktig del av kunderbjudandet inom det växande affärsområdet Hälsa.

Om Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Utvecklar och kompletterar den lokala affären

Affärsenhet Sak inom Länsförsäkringar AB ansvarar för den skadeförsäkringsrörelse, inklusive djur- och grödaförsäkring, samt hälsaförsäkring som enligt uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Länsförsäkringar AB.

Affärsenhet Saks uppdrag är att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Affärerna drivs så att länsförsäkringsbolagen kan erbjuda kunderna ett brett försäkringssortiment för människor, djur, egendom och få ett bra återförsäkringsskydd.

Länsförsäkringar Sak tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring inom Hälsa området, företag specialförsäkring och internationell återförsäkring samt hanterar länsförsäkringsgruppens samlade återförsäkringsskydd.

Djurförsäkring drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring och i dotterbolaget Länsförsäkringar Gruppliv tecknas gruppförsäkring som är en viktig del av kunderbjudandet inom det växande affärsområdet Hälsa.


Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 502010-9681
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Fredrik Bergström född 1970, ordförande, vd och koncernchef Länsförsäkringar AB
 • Mikael Bergström född 1962, vd Länsförsäkringar Västernorrland
 • Niklas Larsson född 1970, vd Länsförsäkringar Göinge Kristianstad
 • Jan-Olof Thorstensson född 1959, ordf. Länsförsäkringar Kalmar
 • Göran Karmehag född 1962, vd Länsförsäkringar Västerbotten
 • Charlotte Barnekow född 1962, vd Länsförsäkringar Stockholm

Representanter för medarbetarna

 • Hans Holm arbetstagarrepresentant, SACO 
 • Linnéa Niklasson arbetstagarrepresentant, FTF
 • Inge Gustafsson, suppleant arbetstagarrepresentant, LFP
 • Fredrik Sickling, suppleant arbetstagarrepresentant, SACO

Företagsledning

 • Björn Dalemo, vd Länsförsäkringar Sak 
 • Gunnel Karlsson, CFO
 • Ola Karlsson, HR-chef
 • Fredrik Lidman, BIO
 • Carina Bodesand, Hållbarhetschef
 • Helen Kramer, Chef Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Anette Engström, Chef Aktuarie & Analys
 • John Nyman, Chef Företag & Återförsäkring
 • Petra Wahlund, Chef Motor & Privat
 • Per Widemar, Chef Personrisk
 • Elin Sandahl, Chef Skador
 • Christina Waering, Sakförsäkringsjuridik

Ersättningsutskott

 • Fredrik Bergström ordförande
 • Göran Karmehag

Revisionsutskott

 • Niklas Larsson ordförande
 • Charlotte Barnekow
 • Jan-Olof Thorstensson

Risk- och kapitalutskott

 • Fredrik Bergström ordförande
 • Mikael Sundquist
 • Göran Karmehag

Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Detta gäller bland annat fastställande av ändamålsenlig organisation, verksamhetens mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bland annat regler avseende styrelsen och ordförandens uppgifter och ansvar, antal styrelsemöten, rutiner för verksamhets- och finansiell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelning inom styrelsen, jäv och sekretess.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsordningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden. Baserat på lagregler och Finansinspektionens allmänna råd fastställer styrelsen genom en bo- lagsinstruktion principer för organisation, styrning och ansvarsfördelning mellan bolagets olika enheter och befattningar. Instruktionen ska fungera som vägledning och stöd för det dagliga arbetet inom Länsförsäkringar Sak.

Läs mer om bolagsstyrning i Länsförsäkringar Sak