Länsförsäkringar Sak

Om Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Utvecklar och kompletterar den lokala affären

Affärsenhet Sak inom Länsförsäkringar AB ansvarar för den skadeförsäkringsrörelse, inklusive djur- och grödaförsäkring, samt hälsaförsäkring som enligt uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Länsförsäkringar AB.

Affärsenhet Saks uppdrag är att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Affärerna drivs så att länsförsäkringsbolagen kan erbjuda kunderna ett brett försäkringssortiment för människor, djur, egendom och få ett bra återförsäkringsskydd.

Länsförsäkringar Sak tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring inom Hälsa området, företag specialförsäkring och internationell återförsäkring samt hanterar länsförsäkringsgruppens samlade återförsäkringsskydd.

Djurförsäkring drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring och i dotterbolaget Länsförsäkringar Gruppliv tecknas gruppförsäkring som är en viktig del av kunderbjudandet inom det växande affärsområdet Hälsa.


Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 502010-9681
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Kontaktpersoner


Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Sören Westin född 1953, ordförande, tf vd och koncernchef Länsförsäkringar AB

 • Sven Eggefalk född 1969, vd Länsförsäkringar Östgöta
 • Henrietta Hansson född 1964, vd Länsförsäkringar Jönköping
 • Mariette Nicander född 1960, vd Länsförsäkringar Gotland
 • Ricard Robbstål född 1970, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
 • Göran Spetz född 1956, vd Länsförsäkringar Västerbotten
 • Jan-Olof Thorstensson född 1959, ordf. Länsförsäkringar Kalmar

Representanter för medarbetarna

 • Hans Holm arbetstagarrepresentant, SACO 
 • Linnéa Niklasson arbetstagarrepresentant, FTF

Företagsledning

 • Ann Sommer vd Länsförsäkringar Sak 
 • Thomas Abrahamsson chef Hälsa
 • Carina Bodesand, chef Hållbarhet och Affärsutveckling
 • Pernilla Fredriksson, HR-chef
 • Gunnel Karlsson, CFO
 • Göran Lauren, chef Kapitalförvaltning
 • Agnes Fabricius, vd Agria Djurförsäkring
 • John Nyman, chef Återförsäkring och Special
 • Totte Pikanen, chefaktuarie
 • Michael Truwert, chefsjurist


Ersättningsutskott

 • Sören Westin ordförande
 • Sven Eggefalk
 • Göran Spetz

Revisionsutskott

 • Mariette Nicander ordförande
 • Sven Eggefalk
 • Ricard Robbstål

Risk- och kapitalutskott

 • Sören Westin ordförande
 • Henrietta Hansson
 • Göran Spetz

Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Detta gäller bland annat fastställande av ändamålsenlig organisation, verksamhetens mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bland annat regler avseende styrelsen och ordförandens uppgifter och ansvar, antal styrelsemöten, rutiner för verksamhets- och finansiell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelning inom styrelsen, jäv och sekretess.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsordningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden. Baserat på lagregler och Finansinspektionens allmänna råd fastställer styrelsen genom en bo- lagsinstruktion principer för organisation, styrning och ansvarsfördelning mellan bolagets olika enheter och befattningar. Instruktionen ska fungera som vägledning och stöd för det dagliga arbetet inom Länsförsäkringar Sak.

Läs mer om bolagsstyrning i Länsförsäkringar Sak